Artikel

2 Petrus

Hoewel de tweede brief van Petrus een brief genoemd wordt, heeft het niet de kenmerken van een persoonlijke brief. Het geschrift hoort veel eerder bij het genre ‘testament’. Het geschrift staat op naam van de apostel Petrus. Het is niet bekend wanneer de brief geschreven is.

Thema

Bepalend voor de inhoud van de brief zijn de traditionele elementen van een testament. De schrijver brengt openbaringsmomenten uit zijn eigen leven in herinnering en staat stil bij zijn eigen dood. Hij bemoedigt de lezers en spoort hen aan om ook na zijn heengaan vast te houden aan het geloof dat ze hebben ontvangen. Concreet moeten ze daar gestalte aan geven door een vroom leven te leiden, dat vooral in het teken staat van de liefde.
Een belangrijk thema is het uitblijven van Christus’ wederkomst. Dwaalleraren en spotters proberen verdeeldheid en twijfel te zaaien door die te ontkennen. De gelovigen worden aangemoedigd standvastig te blijven en te vertrouwen op de beloften voor de toekomst: de wederkomst en het aanbreken van een nieuwe hemel en de nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Met verwijzingen naar Schrift en traditie wordt de zekerheid onderstreept dat de rechtvaardigen gered zullen worden en dat degenen die zich aan God noch gebod storen, ten onder zullen gaan.

Stijl

Het boek is in een verzorgde stijl geschreven; er worden relatief veel woorden gebruikt die elders in het Nieuwe Testament niet voorkomen.

Genre

Net als de eerste brief van Petrus, is 2 Petrus een rondzendbrief, niet bedoeld voor één gemeente maar voor alle christenen. Daarnaast is het geschrift ook te lezen als een apostolisch testament, een genre waarin elementen voorkomen als de dood van een leider, kerkscheuring, herinnering en het belang van Schrift en traditie.