Artikel

1 Samuel: datering

Het boek 1 Samuel is onderdeel van een groot geschiedwerk dat met de boeken Jozua, Rechters en 1 Koningen en 2 Koningen de geschiedenis van Israël en Juda behandelt tot ongeveer 560 voor Christus In zijn huidige vorm dateert het boek waarschijnlijk uit de periode 550-500 voor Christus

Traditionele datering

De boeken 1 en 2 Samuel zouden volgens de Joodse traditionele opvatting geschreven zijn rond 1000 voor Christus door de profeten Samuel, Gad en Natan.

Moderne datering

Volgens de meeste moderne wetenschappers bevatten de boeken 1 en 2 Samuel een verzameling van teksten van verschillende stijl, herkomst en ouderdom. Ze zijn geput uit diverse oude bronnen. Er is gebruik gemaakt van archieven die bijgehouden werden aan het hof van de koningen van Israël en Juda. Verder zijn teksten ontleend uit een bundel min of meer legendarische verhalen, die waarschijnlijk later ook weer bewerkt zijn. Ook zijn er teksten gebruikt uit een verzameling liederen en uit oude administratieve lijsten.
Het boek 1 en 2 Samuel heeft zijn uiteindelijke omvang en vorm gekregen als onderdeel van het grote geschiedwerk dat de geschiedenis van Israël behandelt vanaf de intocht in het land tot in de Babylonische ballingschap. Te denken valt aan de periode 550-500 voor Christus.
Uit onderzoek blijkt verder dat latere overschrijvers vanaf 300 voor Christus tot de tweede eeuw na Christus teksten van 1 en 2 Samuel hebben bewerkt en uitgebreid.