Herziene Statenvertaling (HSV)
2

Waarschuwing tegen de dwaalleraars

21Maar er zijn ook

2:1
Deut. 13:1
valse profeten onder het volk geweest,
2:1
Matt. 24:11
Hand. 20:29
1 Tim. 4:1
2 Tim. 3:1
zoals er ook onder u valse leraars zullen zijn, die heimelijk verderfelijke afwijkingen in de leer zullen invoeren. Daarmee verloochenen zij zelfs de Heere, Die hen gekocht heeft, en brengen zij een snel verderf over zichzelf.

2En velen zullen hen, door wie de weg van de waarheid gelasterd zal worden, op hun verderfelijke wegen navolgen.

3En zij zullen u door hebzucht met verzonnen woorden uitbuiten.

2:3
Judas vs. 4
Het vonnis over hen is reeds lang in werking en hun verderf sluimert niet.

4Want als God

2:4
Judas vs. 6;
de engelen die gezondigd hebben, niet gespaard heeft, maar hen in de hel geworpen en overgegeven heeft aan de ketenen van de duisternis om tot het oordeel bewaard te worden;

5en als God de oude wereld niet gespaard heeft, maar het achttal van

2:5
Gen. 7:23
1 Petr. 3:19
Noach, de prediker van de gerechtigheid, bewaard heeft, toen Hij de zondvloed over de wereld van de goddelozen bracht;

6en als God de steden

2:6
Gen. 19:24
Deut. 29:23
Jes. 13:19
Jer. 50:40
Ezech. 16:49
Hos. 11:8
Amos 4:117
Sodom en Gomorra tot as verbrand en tot de vernietiging veroordeeld heeft en tot een voorbeeld gesteld heeft voor hen die goddeloos zouden leven;

7en als God de rechtvaardige Lot,

2:7
Gen. 19:7,8
die leed onder de losbandige levenswandel van normloze mensen, verlost heeft

8– want deze rechtvaardige, die in hun midden woonde, heeft dag in dag uit zijn rechtvaardige ziel

2:8
Ps. 119:158
gekweld bij het zien en horen van hun wetteloze daden –

9

2:9
1 Kor. 10:13
dan weet de Heere ook nu de godvruchtigen uit de verzoeking te verlossen, maar de onrechtvaardigen te bewaren tot de dag van het oordeel, om gestraft te worden.

10In het bijzonder echter hen die in onreine begeerte het vlees achternalopen en het gezag verachten; die roekeloos zijn, eigenzinnig en er niet voor terugschrikken om al wat eer toekomt, te lasteren,

11terwijl de engelen, die in sterkte en kracht hun meerdere zijn, geen aanklacht wegens lasterlijk oordeel tegen hen indienen bij de Heere.

12

2:12
Jer. 12:3
Maar deze mensen
2:12
Judas vs. 10
lasteren wat zij niet kennen, als redeloze dieren, geboren met een natuur om gevangen te worden en te gronde te gaan. Zij zullen in hun verdorvenheid ten verderve gaan,

13en zij die een zwelgpartij overdag als een genot beschouwen, zullen het loon van de ongerechtigheid ontvangen; schandvlekken en smetten zijn het, die zwelgen in hun bedriegerijen, als zij met u de maaltijd gebruiken.

14Hun ogen zijn vol overspel en zondigen onophoudelijk; zij verlokken onstandvastige mensen2:14 mensen - Letterlijk: zielen. en hebben hun hart geoefend in hebzucht; kinderen van de vervloeking zijn het.

15Zij hebben de rechte weg verlaten en zijn verdwaald en

2:15
Num. 22:7,2111
volgen de weg van Bileam, de zoon van Beor, die het loon van de ongerechtigheid liefhad.

16Maar hij heeft de bestraffing voor zijn overtreding gekregen, want

2:16
Num. 22:21
het stomme lastdier, dat met een mensenstem sprak, heeft de dwaasheid van de profeet verhinderd.

17

2:17
Judas vs. 12
Deze mensen zijn bronnen zonder water, wolken die door een wervelwind voortgedreven worden, voor wie de diepste duisternis2:17 de diepste duisternis - Letterlijk: de donkerheid van de duisternis. tot in eeuwigheid bewaard wordt.

18Want door zeer hoogdravende woorden vol onzin te spreken, verlokken zij met de begeerten van het vlees en met losbandigheden mensen die daadwerkelijk ontvlucht waren aan hen die in dwaling verkeren.

19Zij beloven aan hen vrijheid, terwijl zij zelf slaven van de verdorvenheid zijn;

2:19
Joh. 8:34
Rom. 6:16
want door wie iemand overwonnen is, van hem is hij ook een slaaf geworden.

20

2:20
Hebr. 6:4
10:26
Want als zij de besmettingen van de wereld ontvlucht zijn door de kennis van de Heere en Zaligmaker Jezus Christus, maar daarin opnieuw verwikkeld raken en daardoor overwonnen worden,
2:20
Matt. 12:45
dan is voor hen het laatste erger geworden dan het eerste.

21Het zou immers beter voor hen geweest zijn dat zij de weg van de gerechtigheid niet gekend hadden, dan dat zij, nadat zij die hebben leren kennen, zich weer afkeren van het heilige gebod dat hun overgeleverd was.

22Maar hun is overkomen wat een waar spreekwoord zegt:

2:22
Spr. 26:11
De hond is teruggekeerd naar zijn eigen uitbraaksel en de gewassen zeug naar het rondwentelen in de modder.

3

Spotters met de wederkomst

31Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik

3:1
2 Petr. 1:13
door herinnering uw zuivere gezindheid op,

2opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.

3

3:3
1 Tim. 4:1
2 Tim. 3:1
Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen

4en zeggen:

3:4
Ezech. 12:22
Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.

5Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals

3:5
Gen. 1:9
Ps. 24:2
de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.

6

3:6
Gen. 7:10,21
Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.

7

3:7
Vers 10;
Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd
3:7
2 Thess. 1:8
en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.

Als een dief in de nacht

8Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden,

3:8
Ps. 90:4
dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar als één dag.

9

3:9
Hab. 2:3
De Heere vertraagt de belofte niet
3:9
Vers 15;
(zoals sommigen dat als traagheid beschouwen),
3:9
Jes. 30:18
Rom. 2:4
maar Hij heeft geduld met ons
3:9
Ezech. 18:32
33:11
1 Tim. 2:4
en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen.

10Maar de dag van de Heere zal komen

3:10
Matt. 24:43,44
1 Thess. 5:2
Openb. 3:3
16:15
als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden.

Nieuwe hemelen en een nieuwe aarde

11Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht;

12u, die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt,3:12 en … verlangt - Letterlijk: zich haast. de dag

3:12
Ps. 50:3
2 Thess. 1:8
waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten.

13Maar wij verwachten,

3:13
Jes. 65:17
66:22
Openb. 21:1
overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.

14Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door Hem bevonden te worden in vrede

15

3:15
Rom. 2:4
en beschouw het geduld van onze Heere als zaligheid; zoals ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft,

16zoals ook

3:16
Rom. 8:19
1 Kor. 15:24
1 Thess. 4:15
in alle brieven, wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien, tot hun eigen verderf, net als de andere Schriften.

Opwekking en lofprijzing

17U dan, geliefden, omdat u dit van tevoren weet, wees op uw hoede, zodat u niet door de dwaling van normloze mensen wordt meegesleept en afvalt van uw eigen vastheid.

18Maar groei in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen.