Herziene Statenvertaling (HSV)
23

Het wee over de Farizeeën

231Toen sprak Jezus tot de menigte en tot Zijn discipelen:

2

23:2
Neh. 8:5
De schriftgeleerden en de Farizeeën zijn gaan zitten op de stoel van Mozes;

3

23:3
Deut. 17:19
Mal. 2:6
daarom, al wat zij u zeggen dat u in acht moet nemen, neem dat in acht en doe het; maar doe niet overeenkomstig hun werken,
23:3
Rom. 2:19
want zij zeggen het, maar doen het zelf niet.

4

23:4
Jes. 10:1
Luk. 11:46
Hand. 15:10
Want zij binden lasten samen die zwaar zijn en moeilijk om te dragen, en zij leggen ze op de schouders van de mensen; maar zij willen die zelf met geen vinger verroeren.

5Al hun werken doen zij

23:5
Matt. 6:5
om door de mensen gezien te worden, want zij maken
23:5
Deut. 6:8
22:12
hun gebedsriemen breed en de kwastjes aan hun kleren groot.

6

23:6
Mark. 12:38,39
Luk. 11:43
20:46
Zij zijn zeer gesteld op de ereplaatsen tijdens de maaltijden en op de voorste plaatsen in de synagogen;

7zij zijn ook belust op de begroetingen op de markten, en om door de mensen

23:7
Jak. 3:1
‘rabbi, rabbi’ genoemd te worden.

8Maar u mag zich geen rabbi laten noemen, want Eén is uw Meester, namelijk Christus; en u bent allen broeders.

9En u mag niemand op de aarde uw vader noemen,

23:9
Mal. 1:6
want Eén is uw Vader, namelijk Hij Die in de hemelen is.

10En u mag niet meesters genoemd worden, want Eén is uw Meester, namelijk Christus.

11

23:11
Matt. 20:26
Maar de belangrijkste van u zal uw dienaar zijn.

12

23:12
Job 22:29
Spr. 29:23
Luk. 14:11
18:14
Jak. 4:6,10
1 Petr. 5:5
En wie zichzelf zal verhogen, zal vernederd worden; en wie zichzelf zal vernederen, zal verhoogd worden.

13

23:13
Luk. 11:52
Maar wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u sluit het Koninkrijk der hemelen voor de mensen; u gaat er immers zelf niet binnen, en hen die er binnen willen gaan, laat u er niet binnengaan.

14

23:14
Mark. 12:40
Luk. 20:47
2 Tim. 3:6
Tit. 1:11
Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u eet de huizen van de weduwen op, en voor de schijn bidt u lang; daarom zult u een des te zwaarder oordeel ontvangen.

15Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u reist zee en land af om één proseliet te maken, en als hij het geworden is, maakt u hem een kind van de hel, dubbel zo erg als u.

16Wee u, blinde leiders, die zegt: Heeft iemand gezworen bij de tempel, dan betekent dat niets; maar heeft iemand gezworen bij het goud van de tempel, dan is hij aan die eed gebonden.

17Dwazen en blinden! Want wat is meer, het goud of de tempel, die het goud heiligt?

18En: heeft iemand gezworen bij het altaar, dan betekent dat niets; maar heeft iemand gezworen bij de gave die daarop ligt, dan is hij aan die eed gebonden.

19Dwazen en blinden! Want wat is meer, de gave of het

23:19
Ex. 29:37
altaar, dat de gave heiligt?

20Wie daarom zweert bij het altaar, die zweert daarbij en bij alles wat daarop ligt;

21

23:21
1 Kon. 8:13
2 Kron. 6:1,2
en wie zweert bij de tempel, die zweert daarbij en bij Hem Die daarin woont;

22

23:22
2 Kron. 6:33
Jes. 66:1
Matt. 5:34
Hand. 7:49
en wie zweert bij de hemel, die zweert bij de troon van God en bij Hem Die daarop zit.

23

23:23
Luk. 11:42
Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u geeft tienden van de munt, de dille en de komijn,
23:23
1 Sam. 15:22
Hos. 6:6
Micha 6:8
en u laat het belangrijkste van de Wet na: het recht, en de barmhartigheid en het geloof.
23:23
Matt. 9:13
12:7
Deze dingen zou men moeten doen en die andere dingen niet nalaten.

24Blinde leiders, die de mug uitzift maar de kameel doorslikt.

25

23:25
Luk. 11:39
Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u reinigt de buitenkant van de drinkbeker en van de schotel, maar vanbinnen zijn ze vol van roofzucht en onmatigheid.

26Blinde Farizeeër, reinig eerst

23:26
Tit. 1:15
de binnenkant van de drinkbeker en de schotel, zodat ook de buitenkant daarvan rein wordt.

27Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u bent als

23:27
Hand. 23:3
de witgepleisterde graven, die vanbuiten wel mooi lijken, maar vanbinnen zijn ze vol doodsbeenderen en allerlei onreinheid.

28Zo lijkt u ook wel vanbuiten rechtvaardig voor de mensen, maar vanbinnen bent u vol huichelarij en wetteloosheid.

29

23:29
Luk. 11:47
Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u bouwt de graven voor de profeten en versiert de grafmonumenten van de rechtvaardigen,

30en u zegt: Als wij in de tijd van onze vaderen hadden geleefd, hadden wij niet met hen meegewerkt om het bloed van de profeten te vergieten.

31Aldus getuigt u tegen uzelf,

23:31
Hand. 7:51
1 Thess. 2:15
dat u kinderen bent van hen die de profeten gedood hebben.

32Maakt ook u dan de maat van uw vaderen vol!

33

23:33
Matt. 3:7
Slangen, adderengebroed, hoe zou u aan de veroordeling tot de hel ontkomen?

34

23:34
Luk. 11:49
Daarom zie,
23:34
Matt. 10:16
Luk. 10:3
Joh. 16:2
Hand. 7:52
Ik zend profeten, wijzen en schriftgeleerden naar u toe, en sommigen van hen zult u doden en kruisigen, en sommigen van hen zult
23:34
Matt. 10:17
Hand. 5:40
u geselen in uw synagogen, en u zult hen vervolgen van stad tot stad,

35opdat over u al het rechtvaardige bloed zal komen dat vergoten is op de aarde,

23:35
Gen. 4:8
Hebr. 11:4
vanaf het bloed van de rechtvaardige Abel tot
23:35
2 Kron. 24:21
het bloed van Zacharia, de zoon van Berechja, die u gedood hebt tussen de tempel en het altaar.

36Voorwaar, Ik zeg u: Al deze dingen zullen komen over dit geslacht.

Het oordeel over Jeruzalem

37

23:37
Luk. 13:34
Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en
23:37
Matt. 21:35,36
stenigt wie naar u toe gezonden zijn!
23:37
Ps. 17:8
91:4
Hoe vaak heb Ik uw kinderen bijeen willen brengen, op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels; maar u hebt niet gewild!

38

23:38
Ps. 69:26
Jes. 1:7
Jer. 7:34
Micha 3:12
Hand. 1:20
Zie, uw huis wordt als een woestenij voor u achtergelaten.

39Want Ik zeg u: U zult Mij van nu af aan niet zien, totdat u zegt:

23:39
Ps. 118:26
Gezegend is Hij Die komt in de Naam van de Heere!

24

De tekenen van het einde van de wereld

241En

24:1
Mark. 13:1
Luk. 21:5
Jezus ging weg en vertrok uit de tempel; en Zijn discipelen kwamen naar Hem toe om Hem op de gebouwen van de tempel te wijzen.

2Jezus antwoordde en zei tegen hen: Ziet u dit alles? Voorwaar,

24:2
1 Kon. 9:7,8
Micha 3:12
Luk. 19:44
Ik zeg u: hier zal niet één steen op de andere steen gelaten worden die niet afgebroken zal worden.

3

24:3
Mark. 13:1,3
Luk. 21:7
Toen Hij op de Olijfberg zat, gingen de discipelen naar Hem toe toen zij alleen waren, en zeiden:
24:3
Hand. 1:6
Zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken van Uw komst en van de voleinding van de wereld?

4En Jezus antwoordde en zei tegen hen:

24:4
Jer. 29:8
Efez. 5:6
Kol. 2:18
2 Thess. 2:3
1 Joh. 4:1
Pas op dat niemand u misleidt.

5

24:5
Jer. 14:14
23:25
Joh. 5:43
Want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus; en zij zullen velen misleiden.

6U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde.

7

24:7
Jes. 19:2
Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen.

8Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën.

9

24:9
Matt. 10:17
Luk. 21:11,12
Joh. 15:20
16:2
Openb. 2:10
Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en u doden, en u zult door alle volken gehaat worden omwille van Mijn Naam.

10En dan zullen er velen struikelen en zij zullen elkaar overleveren en elkaar haten.

11

24:11
2 Petr. 2:1
En er zullen veel valse profeten opstaan en die zullen er velen misleiden.

12En

24:12
2 Tim. 3:1
doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen.

13

24:13
Matt. 10:22
Mark. 13:13
Luk. 21:19
Openb. 2:7,10
3:10
Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.

14En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen.

De grote verdrukking

15

24:15
Mark. 13:14
Luk. 21:20
Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarover gesproken is door
24:15
Dan. 9:27
de profeet Daniël, zult zien staan op de heilige plaats – laat hij die het leest, daarop letten! –

16laten dan zij die in Judea zijn, vluchten naar de bergen.

17Wie op het dak is, moet niet naar beneden gaan om iets uit zijn huis te halen,

18en wie op de akker is, moet niet terugkeren naar wat hij achterliet om zijn kleren te halen.

19Maar wee de zwangeren en de zogenden in die dagen!

20En bid dat uw vlucht niet zal plaatsvinden in de winter en ook niet

24:20
Hand. 1:12
op een sabbat.

21

24:21
Dan. 12:1
Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal.

22En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden.

De wederkomst van Christus

23Als iemand dan tegen u zegt: Zie,

24:23
Mark. 13:21
Luk. 21:8
hier is de Christus of daar, geloof het niet;

24

24:24
Deut. 13:1
2 Thess. 2:11
want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zó dat zij – als het mogelijk zou zijn – ook de uitverkorenen zouden misleiden.

25Zie, Ik heb het u van tevoren gezegd!

26

24:26
Luk. 17:23
Als men dan tegen u zal zeggen: Zie, Hij is in de woestijn; ga er niet opuit; zie, Hij is in de binnenkamers, geloof het niet,

27want zoals de bliksem vanuit het oosten komt en zichtbaar is tot in het westen, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.

28

24:28
Job 39:33
Luk. 17:37
Want waar het dode lichaam is, daar zullen de gieren zich verzamelen.

29En

24:29
Jes. 13:10
Ezech. 32:7
Joël 2:31
3:15
Mark. 13:24
Luk. 21:25
meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden.

30

24:30
Dan. 7:10
Matt. 16:27
25:31
26:64
Mark. 13:26
14:62
Luk. 21:27
Hand. 1:11
2 Thess. 1:10
Openb. 1:7
En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen; en dan zullen al de stammen van de aarde
24:30
Openb. 1:7
rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid.

31En Hij zal Zijn engelen uitzenden onder

24:31
1 Kor. 15:52
1 Thess. 4:16
luid bazuingeschal, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan.

De uitspruitende vijgenboom

32

24:32
Mark. 13:28
Luk. 21:29
Leer van de vijgenboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet u dat de zomer nabij is.

33Zo ook u, wanneer u al deze dingen zult zien, weet dan dat het nabij is, voor de deur.

34Voorwaar, Ik zeg u: Dit geslacht zal zeker niet voorbijgaan, totdat al deze dingen gebeurd zijn.

35

24:35
Ps. 102:27
Jes. 51:6
Mark. 13:31
Hebr. 1:11
De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen zeker niet voorbijgaan.

Aansporing tot waakzaamheid

36

24:36
Mark. 13:32
Hand. 1:7
Maar die dag en dat uur is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de hemel niet, maar alleen aan Mijn Vader.

37

24:37
Gen. 6:2
Luk. 17:26
1 Petr. 3:20
2 Petr. 2:5
Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.

38Want zoals ze bezig waren in de dagen voor de zondvloed met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk geven,

24:38
Gen. 7:7
tot op de dag waarop Noach de ark binnenging,

39en het niet merkten, totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.

40

24:40
Luk. 17:34
1 Thess. 4:17
Dan zullen er twee op de akker zijn; de één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden.

41Er zullen twee vrouwen malen met de molen; de één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden.

42

24:42
Matt. 25:13
Mark. 13:33
Luk. 12:40
21:36
Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal.

43

24:43
Luk. 12:39
1 Thess. 5:2
2 Petr. 3:10
Openb. 3:3
16:15
Maar weet dit, dat als de heer des huizes geweten had in welke nachtwake de dief komen zou, hij waakzaam geweest zou zijn, en niet in zijn huis zou hebben laten inbreken.

44Weest ook u daarom bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des mensen komen.

45

24:45
Matt. 25:21
Luk. 12:42
Wie is dan de trouwe en verstandige dienaar, die zijn heer over zijn personeel aangesteld heeft om hun het voedsel op de juiste tijd te geven?

46Zalig die dienaar die door zijn heer bij zijn komst zo handelend aangetroffen zal worden.

47Voorwaar, Ik zeg u dat hij hem over al zijn bezittingen zal aanstellen.

48Maar als die slechte dienaar in zijn hart zou zeggen: Mijn heer blijft nog lang weg,

49en zou beginnen zijn mededienaren te slaan en te eten en te drinken met de dronkaards,

50dan zal de heer van deze dienaar komen op een dag waarop hij hem niet verwacht en op een uur dat hij niet weet;

51en hij zal hem in stukken houwen en hem doen delen in het lot van de huichelaars;24:51 en hem doen delen in het lot van … - Letterlijk: en zijn deel zetten met …

24:51
Matt. 8:12
13:42
22:13
25:30
Luk. 13:28
daar zal gejammer zijn en tandengeknars.

25

De wijze en de dwaze meisjes

251Dan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien meisjes, die hun lampen namen en op weg gingen, de bruidegom tegemoet.

2Vijf van hen waren wijs en vijf waren dwaas.

3Zij die dwaas waren, namen wel hun lampen maar geen olie met zich mee.

4De wijzen namen met hun lampen ook olie mee in hun kruikjes.

5Toen de bruidegom uitbleef, werden zij allen slaperig en vielen in slaap.

6En te middernacht klonk er een geroep: Zie, de bruidegom komt, ga naar buiten, hem tegemoet!

7Toen stonden al die meisjes op en maakten hun lampen in orde.

8De dwazen zeiden tegen de wijzen: Geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit.

9Maar de wijzen antwoordden: In geen geval, anders is er misschien niet genoeg voor ons en u. Ga liever naar de verkopers en koop olie voor uzelf.

10Toen zij weggingen om olie te kopen, kwam de bruidegom; en zij die gereed waren, gingen met hem naar binnen naar de bruiloft, en de deur werd gesloten.

11Later kwamen ook de andere meisjes, die zeiden: Heer, heer, doe ons open!

12Hij antwoordde en zei: Voorwaar, ik zeg u: ik

25:12
Matt. 7:23
Luk. 13:25
ken u niet.

13

25:13
Matt. 24:42
Mark. 13:33,35
Wees dan waakzaam, want u weet de dag en ook het uur niet waarop de Zoon des mensen komen zal.

De talenten

14

25:14
Luk. 19:12
Want het is als iemand die naar het buitenland ging, zijn eigen dienaren bij zich riep en hun zijn bezittingen toevertrouwde.

15En aan de één gaf hij vijf talenten, aan de ander twee en aan de derde één, ieder naar zijn bekwaamheid, en hij reisde meteen weg.

16Hij die de vijf talenten ontvangen had, ging weg en handelde daarmee en hij verdiende vijf andere talenten erbij.

17Evenzo verdiende degene die de twee talenten ontvangen had, er nog twee bij.

18Maar hij die het ene ontvangen had, ging weg en groef een gat in de grond en verborg het geld van zijn heer.

19Na lange tijd kwam de heer van die dienaren terug en hield afrekening met hen.

20En degene die de vijf talenten ontvangen had, kwam en bracht nog vijf talenten bij hem, en hij zei: Heer, vijf talenten hebt u mij gegeven; zie, nog vijf talenten heb ik aan winst gemaakt.

21Zijn heer zei tegen hem: Goed gedaan, goede en trouwe dienaar,

25:21
Matt. 24:45
Luk. 12:42
over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen; ga in, in de vreugde van uw heer.

22En degene die de twee talenten ontvangen had, kwam ook naar hem toe en zei: Heer, twee talenten hebt u mij gegeven, zie, twee andere talenten heb ik aan winst gemaakt.

23Zijn heer zei tegen hem: Goed gedaan, goede en trouwe dienaar, over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen; ga in, in de vreugde van uw heer.

24Maar hij die het ene talent ontvangen had, kwam ook en zei: Heer, ik wist dat u een streng man bent, omdat u maait waar u niet gezaaid hebt, en inzamelt van de plaats waar u niet gestrooid hebt.

25En ik ben bevreesd weggegaan en heb uw talent verborgen in de grond; zie, hier hebt u het uwe.

26Maar zijn heer antwoordde en zei tegen hem: Slechte en luie dienaar, u wist dat ik maai waar ik niet gezaaid heb en van de plaats inzamel waar ik niet gestrooid heb.

27Dan had u mijn geld aan de bankiers moeten geven, en ik zou bij mijn komst het mijne met rente teruggekregen hebben.

28Neem daarom het talent van hem af en geef het aan hem die de tien talenten heeft.

29

25:29
Matt. 13:12
Mark. 4:25
Luk. 8:18
19:26
Want ieder die heeft, aan hem zal gegeven worden, en hij zal overvloedig hebben; maar van hem die niet heeft, van hem zal afgenomen worden ook wat hij heeft.

30En werp de onnutte dienaar uit in de buitenste duisternis;

25:30
Matt. 8:12
13:42
22:13
24:51
Luk. 13:28
daar zal gejammer zijn en tandengeknars.

Het laatste oordeel

31

25:31
Matt. 16:27
26:64
Mark. 14:62
Luk. 21:27
Hand. 1:11
1 Thess. 4:16
2 Thess. 1:10
Openb. 1:7
Wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met Hem, dan zal Hij zitten op de
25:31
Matt. 19:28
troon van Zijn heerlijkheid.

32En vóór Hem zullen al de volken bijeengebracht worden,

25:32
Ezech. 34:17,20
Matt. 13:49
en Hij zal ze van elkaar scheiden zoals de herder de schapen van de bokken scheidt.

33En Hij zal de schapen aan Zijn rechterhand zetten, maar de bokken aan Zijn linkerhand.

34Dan zal de Koning zeggen tegen hen die aan Zijn rechterhand zijn: Kom, gezegenden van Mijn Vader, beërf het Koninkrijk

25:34
Matt. 20:23
Mark. 10:40
dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld.

35

25:35
Jes. 58:7
Ezech. 18:7
Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven; Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven;
25:35
Hebr. 13:2
Ik was een vreemdeling en u hebt Mij gastvrij onthaald.

36Ik was

25:36
Jes. 58:7
Jak. 2:15,16
naakt en u hebt Mij gekleed; Ik ben ziek geweest en u hebt Mij bezocht; Ik was
25:36
2 Tim. 1:16
in de gevangenis en u bent bij Mij gekomen.

37Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden: Heere, wanneer hebben wij U hongerig gezien en te eten gegeven? Of dorstig en te drinken gegeven?

38Wanneer hebben wij U als een vreemdeling gezien en gastvrij onthaald, of naakt en hebben U gekleed?

39Wanneer hebben wij U ziek gezien of in de gevangenis en zijn bij U gekomen?

40En de Koning zal hun antwoorden: Voorwaar, Ik zeg u:

25:40
Spr. 19:17
Matt. 10:42
Mark. 9:41
Joh. 13:20
2 Kor. 9:6
voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan.

41Dan zal Hij ook zeggen tegen hen die aan de linkerhand zijn:

25:41
Ps. 6:9
Matt. 7:23
Luk. 13:25,27
Ga weg van Mij, vervloekten, in het
25:41
Jes. 30:33
Openb. 19:20
eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is.

42Want Ik ben hongerig geweest en u hebt Mij niet te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest en u hebt Mij niet te drinken gegeven;

43Ik was een vreemdeling en u hebt Mij niet gastvrij onthaald; naakt, en u hebt Mij niet gekleed; ziek en in de gevangenis, en u hebt Mij niet bezocht.

44Dan zullen ook die Hem antwoorden: Heere, wanneer hebben wij U hongerig gezien of dorstig of als een vreemdeling of naakt of ziek of in de gevangenis, en hebben U niet gediend?

45Dan zal Hij hun antwoorden: Voorwaar, Ik zeg u:

25:45
Spr. 14:31
17:5
Zach. 2:8
voor zover u dit voor een van deze geringsten niet gedaan hebt, hebt u het ook niet voor Mij gedaan.

46

25:46
Dan. 12:2
Joh. 5:29
En dezen zullen gaan in de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven.