Herziene Statenvertaling (HSV)
3

Profetie over de zending van Johannes de Doper en de komst van Christus

31Zie,

3:1
Matt. 11:10
Mark. 1:2
Luk. 1:76
7:27
Ik zend Mijn engel,

die voor Mij de weg bereiden zal.

Plotseling zal naar Zijn tempel komen

die Heere Die u aan het zoeken bent,

de Engel van het verbond,

in Wie u uw vreugde vindt.

Zie, Hij komt,

zegt de HEERE van de legermachten.

2Maar wie zal de dag van Zijn komst verdragen?

Wie zal bij Zijn verschijning standhouden?

Want Hij is als vuur van een edelsmid,

en als zeep van de blekers.

3Hij zal zitten als iemand die zilver smelt en reinigt:

Hij zal de Levieten reinigen en hen zuiveren als goud en zilver.

Dan zullen zij de HEERE een graanoffer brengen in gerechtigheid.

4Dan zal het graanoffer van Juda en Jeruzalem

voor de HEERE aangenaam zijn,

zoals in de dagen van oude tijden af,

zoals in vroegere jaren.

5Ik zal naar u toe komen voor het oordeel.

Ik zal een snelle Getuige zijn

tegen de tovenaars, tegen de overspelers,

tegen hen

3:5
Ex. 20:7
die valse eden afleggen

en tegen hen die het loon van een dagloner met geweld inhouden,

3:5
Ex. 22:22
Deut. 24:17
Amos 2:7
die het recht van weduwe, wees en vreemdeling ombuigen,

en Mij niet vrezen,

zegt de HEERE van de legermachten.

Zegen na bekering tot de HEERE

6Want Ík, de HEERE,

3:6
Ps. 33:11
Spr. 19:21
Jes. 14:26,27
25:1
46:10
ben niet veranderd,

ú, kinderen van Jakob, bent daarom niet omgekomen.

7Sinds de dagen van uw vaderen bent u afgeweken van Mijn verordeningen,

en hebt u ze niet in acht genomen.

3:7
Zach. 1:3
Keer terug naar Mij,

en Ik zal naar u terugkeren,

zegt de HEERE van de legermachten.

Maar u zegt: In welk opzicht moeten wij terugkeren?

8Zou een mens God beroven?

Werkelijk, u berooft Mij!

En dan zegt u: Waarvan beroven wij U?

Van de tienden en het hefoffer!

9U bent door de vloek getroffen,

omdat u Mij berooft,

als volk in zijn geheel.

10Breng al de tienden naar het voorraadhuis,

zodat er voedsel in Mijn huis is.

Beproef Mij toch hierin,

zegt de HEERE van de legermachten,

of Ik niet de vensters van de hemel voor u zal openen,

en zegen over u zal uitgieten, zodat er geen schuren genoeg zullen zijn.

11Ik zal ter wille van u de kaalvreter bestraffen,

zodat hij de vrucht van de aardbodem bij u niet te gronde richt,

en de wijnstok op het veld bij u niet zonder vrucht zal blijven,

zegt de HEERE van de legermachten.

12Alle heidenvolken zullen u gelukkig prijzen,

want u zult een aangenaam land zijn,

zegt de HEERE van de legermachten.

Troost in aanvechting

13

3:13
Job 21:14,15
Uw woorden tegen Mij waren te hard, zegt de HEERE.

Maar u zegt: Wat hebben wij onder elkaar tegen U gesproken?

14U zegt: God dienen is nutteloos!

Wat voor nut heeft het dat wij onze taak ten behoeve van Hem vervullen

en dat wij in het zwart gaan

voor het aangezicht van de HEERE van de legermachten?

15Welnu, wij prijzen de hoogmoedigen gelukkig:

niet alleen worden zij die goddeloosheid doen, opgebouwd,

zelfs als zij God beproeven, ontkomen zij.

16Dan spreken zij die de HEERE vrezen,

ieder tot zijn naaste:

De HEERE slaat er acht op en luistert.

Er is een gedenkboek geschreven voor Zijn aangezicht,

voor wie de HEERE vrezen

en wie Zijn Naam hoogachten.

17En zij zullen voor Mij, zegt de HEERE van de legermachten,

op de dag die Ik maken zal, een persoonlijk eigendom zijn.

Ik zal hen sparen,

zoals een man zijn zoon spaart

die hem dient.

18Dan zult u opnieuw het onderscheid zien

tussen een rechtvaardige en een goddeloze,

tussen wie God dient

en wie Hem niet dient.