Herziene Statenvertaling (HSV)
5

Wandelen als kinderen van het licht

51Wees dan navolgers van God, als geliefde kinderen,

2

5:2
Joh. 13:34
15:12
1 Thess. 4:9
1 Joh. 3:23
4:21
en wandel in de liefde,
5:2
Gal. 2:20
Tit. 2:14
1 Petr. 3:18
zoals ook Christus ons liefgehad heeft
5:2
Hebr. 8:3
9:14
en Zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer, tot een aangename geur voor God.

3

5:3
Mark. 7:21
Efez. 4:29
Kol. 3:5
Maar ontucht en alle onreinheid of hebzucht, laten die onder u beslist niet genoemd worden, zoals het heiligen past,

4en evenmin oneerbaarheid, dwaze praat en lichtzinnige taal, die onbehoorlijk zijn; maar veelmeer past dankzegging.

5

5:5
1 Kor. 6:10
Gal. 5:19
Kol. 3:5
Openb. 22:15
Want dit weet u, dat geen enkele ontuchtpleger, onreine of hebzuchtige, die een afgodendienaar is, een erfdeel heeft in het Koninkrijk van Christus en van God.

6

5:6
Jer. 29:8
Matt. 24:4
Mark. 13:5
Luk. 21:8
Kol. 2:4,18
2 Thess. 2:3
1 Joh. 4:1
Laat niemand u misleiden met inhoudsloze woorden, want om deze dingen komt de toorn van God over de kinderen van de ongehoorzaamheid.

7Wees dan hun metgezellen niet.

8

5:8
1 Thess. 5:4
Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere; wandel als kinderen van het licht

9

5:9
Gal. 5:22
want de vrucht van de Geest bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid –

10en beproef wat de Heere welbehaaglijk is.

11

5:11
Matt. 18:17
1 Kor. 5:8
10:20
2 Kor. 6:14
2 Thess. 3:14
En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer.

12Want wat heimelijk door hen gedaan wordt, is te schandelijk om zelfs maar te vertellen.

13

5:13
Joh. 3:20,21
Maar al deze dingen komen openbaar als ze door het licht ontmaskerd worden; want al wat openbaar maakt, is licht.

14Daarom zegt Hij:

5:14
Rom. 13:11
1 Thess. 5:6
Ontwaak, u die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten.

15

5:15
Kol. 4:5
Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen,

16

5:16
Rom. 13:11
en buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn.

17Wees daarom niet onverstandig,

5:17
Rom. 12:2
1 Thess. 4:3
maar begrijp wat de wil van de Heere is.

18

5:18
Spr. 23:29
Jes. 5:11,22
Luk. 21:34
En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de Geest,

19

5:19
Kol. 3:16
en spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zing voor de Heere en loof Hem in uw hart,5:19 zing … in uw hart - Letterlijk: zingend en lofzingend in uw hart voor de Heere.

20

5:20
Kol. 3:17
1 Thess. 5:18
en dank altijd voor alle dingen God en de Vader in de Naam van onze Heere Jezus Christus.

21Wees elkaar onderdanig in de vreze Gods.

Vrouw en man in het huwelijk

22

5:22
Gen. 3:16
1 Kor. 14:34
Kol. 3:18
Tit. 2:5
1 Petr. 3:1
Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals aan de Heere,

23

5:23
1 Kor. 11:3
want de man is hoofd van de vrouw,
5:23
Efez. 1:22
4:15
Kol. 1:18
zoals ook Christus Hoofd van de gemeente is; en Hij is de Behouder
5:23
Rom. 12:5
1 Kor. 12:27
Efez. 1:23
4:12
Kol. 1:24
van het lichaam.

24Daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo behoren ook de vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te zijn.

25

5:25
Kol. 3:19
Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft
5:25
Vers
en Zich voor haar heeft overgegeven,

26opdat Hij haar zou heiligen, door haar te

5:26
Tit. 3:5
1 Petr. 3:21
reinigen met het waterbad door het Woord,

27opdat Hij haar in heerlijkheid voor Zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks,

5:27
Kol. 1:22
maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn.

28Zo moeten de mannen hun eigen vrouwen liefhebben als hun eigen lichamen. Wie zijn eigen vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief.

29Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt en koestert het, zoals ook de Heere de gemeente.

30

5:30
Rom. 12:5
1 Kor. 12:27
Want wij zijn leden van Zijn lichaam, van Zijn vlees en van Zijn gebeente.

31

5:31
Gen. 2:24
Matt. 19:5
Mark. 10:7
Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen
5:31
1 Kor. 6:16
tot één vlees zijn.

32Dit geheimenis is groot; maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente.

33Kortom, ook u moet, ieder in het bijzonder, uw eigen vrouw net zo liefhebben als uzelf; en de vrouw moet ontzag hebben voor haar man.

6

Kinderen en ouders

61

6:1
Kol. 3:20
Kinderen, wees je ouders gehoorzaam in de Heere, want dat is juist.

2

6:2
Ex. 20:12
Deut. 5:16
27:16
Matt. 15:4
Mark. 7:10
Eer je vader en moeder (dat is het eerste gebod met een belofte),

3opdat het je goed gaat en je lang leeft op de aarde.

4En vaders, wek geen toorn bij uw kinderen op,

6:4
Deut. 6:7,20
Ps. 78:4
Spr. 19:8
29:17
maar voed hen op in de onderwijzing en de terechtwijzing van de Heere.

Slaven en heren

5

6:5
Kol. 3:22
1 Tim. 6:1
Tit. 2:9
1 Petr. 2:18
Slaven, wees, evenals aan Christus, gehoorzaam aan uw heer naar het vlees, met vrees en beven, oprecht van hart,6:5 oprecht van hart - Letterlijk: in eenvoud van het hart.

6niet met ogendienst, als mensenbehagers, maar als slaven van Christus; doe zo van harte de wil van God,

7en dien met bereidwilligheid de Heere en niet de mensen.

8U weet immers dat wat ieder aan goeds gedaan heeft, hij dat van de Heere terug zal krijgen, hetzij slaaf, hetzij vrije.

9

6:9
Kol. 4:1
En heren, doe hetzelfde bij hen; laat het dreigen achterwege. U weet toch dat ook uw Heere in de hemelen is
6:9
Deut. 10:17
2 Kron. 19:7
Job 34:19
Hand. 10:34
Rom. 2:11
Gal. 2:6
Kol. 3:25
1 Petr. 1:17
en dat er bij Hem geen aanzien des persoons is.

De geestelijke wapenrusting

10Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht.

11

6:11
Kol. 3:12
1 Thess. 5:8
Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel.

12Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden,

6:12
Efez. 2:2
tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.

13Neem daarom de

6:13
2 Kor. 10:4
hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad,6:13 dag van het kwaad - Letterlijk: de kwade dag. en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden.

14

6:14
Luk. 12:35
1 Petr. 1:13
Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid,
6:14
Jes. 59:17
2 Kor. 6:7
en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid,

15en de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede.

16Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen.

17

6:17
Jes. 59:17
1 Thess. 5:8
En neem de helm van de zaligheid
6:17
Hebr. 4:12
Openb. 2:16
en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord,

18terwijl u

6:18
Luk. 18:1
Rom. 12:12
Kol. 4:2
1 Thess. 5:17
bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen.

19Bid ook

6:19
Hand. 4:29
2 Thess. 3:1
voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid het geheimenis van het Evangelie bekend te maken,

20

6:20
2 Kor. 5:20
waarvan ik een gezant ben
6:20
Hand. 28:20
in ketenen, opdat ik daarin vrijmoedig mag spreken, zoals ik moet spreken.

Mededeling en zegenbede

21

6:21
Kol. 4:7
En opdat ook u weet hoe het met mij gaat en wat ik doe, zal
6:21
Hand. 20:4
Kol. 4:7
Tit. 3:12
Tychikus, de geliefde broeder en trouwe dienaar in de Heere, u dat allemaal bekendmaken.

22Met dat doel heb ik hem

6:22
2 Tim. 4:12
naar u toe gestuurd, opdat u onze omstandigheden zou kennen en hij uw hart zou vertroosten.

23Vrede zij de broeders, en liefde met geloof, van God de Vader en van de Heere Jezus Christus.

24De genade zij met allen die onze Heere Jezus Christus in onvergankelijkheid liefhebben. Amen.