11 maart - Zoals een...

Door een vergelijking te gebruiken kun je iets duidelijker of zichtbaarder maken. Met zo’n beeld kun je ook meer gevoel of sfeer aan iets geven. Over God wordt hier gezegd dat Hij voor mensen zorgt, zoals een herder zorgt voor zijn schapen. Voor veel mensen is dat een beeld van God dat hun troost geeft.

Welk beeld van God geeft jou troost, en waarom?