NBV21 (NBV21)
41

Wie bepaalt de loop der dingen?

411Zwijg en hoor Mij aan, eilanden.

Laten de volken nieuwe krachten opdoen,

laten ze naderbij komen, laten ze spreken.

Laten we samen een rechtsgeding voeren.

2

41:2-3
Jes. 45:1-5
Wie liet in het oosten een bevrijder opstaan,

wie heeft hem in dienst genomen?

Wie levert volken aan hem uit

en onderwerpt koningen41:2 en onderwerpt koningen – Volgens een andere lezing van het Hebreeuws. MT: ‘en laat koningen heersen’. aan hem?

Zijn zwaard maakt hen tot stof,

zijn boog laat hen als kaf verwaaien;

3hij achtervolgt hen en trekt ongehinderd verder,

zijn voeten raken nauwelijks de grond.

4

41:4
Jes. 44:6
Wie heeft dat tot stand gebracht?

Wie roept de generaties vanaf het begin?

Ik, de HEER, Ik was de eerste

en ook bij de laatsten zal Ik zijn.

5De eilanden zien het met angst en beven,

de einden der aarde komen sidderend naderbij.

6De mensen schieten elkaar te hulp,

de een zegt tegen de ander: ‘Houd moed!’

7

41:7
Jes. 40:19-20
De beeldsnijder spoort de goudsmid aan,

hij die met de hamer plet, prijst hem die op het aambeeld slaat.

Hij bekijkt het soldeersel, zegt: ‘Het is goed,’

en zet het beeld met spijkers vast, zodat het niet omvalt.

8

41:8-13
Jes. 43:1-7
41:8
2 Kron. 20:7
Maar jou, Israël, mijn dienaar,

Jakob, die Ik uitgekozen heb,

nakomeling van Abraham, mijn vriend,

9jou die Ik heb weggehaald van de einden der aarde,

die Ik van haar verste uithoeken terugriep –

jou zeg Ik: Jij bent mijn dienaar,

jou heb Ik uitgekozen, Ik heb je niet afgewezen.

10Wees niet bang, want Ik ben bij je,

vrees niet, want Ik ben je God.

Ik zal je sterken, Ik zal je helpen,

je steunen met mijn bevrijdende rechterhand.

11

41:11
Jes. 45:24
Allen die zich fel tegen je keerden

zullen gehoond worden en te schande staan.

Zij die jou bestreden

worden minder dan niets en gaan te gronde.

12Zij die jou onderdrukten

zijn onvindbaar, je zoekt ze vergeefs.

De vijanden die jou bevochten

zullen verdwijnen in het niets.

13Want Ik ben de HEER, je God,

Ik neem je bij je rechterhand en zeg je:

Wees niet bang, Ik zal je helpen.

14Wees niet bang, kleine Jakob,

arm volk van Israël,

Ik zal je helpen – spreekt de HEER –,

de Heilige van Israël is je bevrijder.

15Ik maak van jou een scherpe dorsslede,

een nieuwe slede met dubbele sneden.

Bergen zul je dorsen en vermalen,

van heuvels laat je niets over dan kaf.

16Je zult ze wannen, en de wind neemt ze op,

de stormwind jaagt ze uiteen.

Dan zul je juichen om de HEER,

je om de Heilige van Israël gelukkig prijzen.

17Armen en behoeftigen zoeken water – niets!

Hun tong verdroogt van de dorst.

Ik, de HEER, zal hun antwoord geven,

Ik, de God van Israël, zal hen niet verlaten.

18

41:18
Ps. 114:8
Jes. 35:6-7
43:20
48:21
Ik laat op kale heuvels rivieren ontspringen

en bronnen in de valleien.

De woestijn maak Ik tot een waterplas,

dor gebied tot een bronrijke streek.

19Ik plant in de woestijn

ceder en acacia, mirte en olijfwilg,

en Ik laat in de wildernis

den, sneeuwbal en cipres opschieten.

20Dan zullen zij zien en beseffen,

begrijpen en erkennen

dat de hand van de HEER dit heeft verricht,

dat de Heilige van Israël dit alles schiep.

21Voer jullie rechtsgeding, zegt de HEER,

lever overtuigende bewijzen, zegt Jakobs koning.

22Kom ermee voor de dag

en vertel ons wat er gebeuren zal.

Vertel ons over wat eertijds is gebeurd,

zodat wij de afloop kunnen nagaan.

Licht ons in over wat komen gaat,

23kondig aan wat de toekomst zal brengen,

dan weten wij dat jullie goden zijn.

Doe het, hetzij goed, hetzij slecht,

zodat wij het met eigen ogen kunnen zien.

24Maar nee, jullie zijn minder dan niets

en jullie daden hebben geen enkele waarde;

verafschuwd wordt ieder die voor jullie kiest.

25In het noorden liet Ik iemand opstaan, en hij kwam,

in het oosten, waar de zon rijst, riep hij mijn naam.

Hij vertrapt41:25 Hij vertrapt – Volgens een andere lezing van het Hebreeuws, overeenkomstig de Targoem. MT: ‘Hij komt’. stadhouders als leem,

zoals een pottenbakker de klei treedt.

26Wie heeft hem vanaf het begin aangekondigd,

lang tevoren, zodat wij het wisten

en nu kunnen zeggen: ‘Het is waar!’?

Geen van jullie kondigde iets aan,

geen van jullie lichtte ons in,

niemand heeft een woord van jullie vernomen.

27Ik was de eerste die Sion verkondigde: ‘Kijk, daar zijn ze!’

Ik stuurde Jeruzalem een vreugdebode.

28Ik kijk om me heen, maar er is niemand,

onder jullie zie Ik geen enkele raadgever,

niet één die op mijn vragen kan antwoorden.

29Jullie zijn allemaal even armzalig

en jullie daden betekenen niets;

wind en leegte zijn jullie beelden.