Nieuwe Bijbelvertaling (NBV)
3

Het lot van rechtvaardigen en goddelozen vergeleken

31

3:1
Deut. 33:3
Ps. 89:22
Jes. 51:16
Joh. 10:29
De zielen van de rechtvaardigen zijn in Gods hand, geen marteling kan hun deren. 2
3:2
Wijsh. 4:17
Dwazen menen dan wel dat de rechtvaardigen dood zijn, dat het ellendig is dat ze ons moesten verlaten 3
3:3
Jes. 57:2
en rampzalig dat ze afscheid moesten nemen – de rechtvaardigen zijn evenwel in vrede. 4
3:4
Wijsh. 1:15
2:23
Rom. 5:2-3
Ook al ziet iedereen hun lot als een straf, zij koesterden de hoop op onsterfelijkheid. 5
3:5
Deut. 8:2
Ps. 17:3
26:2
Spr. 17:3
Rom. 8:18
2 Kor. 4:17
En na een korte tijd van lijden is hun onmetelijk geluk ten deel gevallen, want God heeft hen op de proef gesteld en hen waardig gekeurd om bij hem te zijn. 6
3:6
Job 23:10
Hij heeft hen als goud in een oven gelouterd en hen als een brandoffer aanvaard. 7
3:7
Dan. 12:3
Mat. 13:43
Wanneer de tijd aanbreekt dat hij zich over hen ontfermt, zullen ze opvlammen en als vuur door een stoppelveld razen. 8
3:8
Ps. 149:7-9
Dan. 7:27
1 Kor. 6:2
Op. 5:10
20:4-6
Ze zullen een oordeel vellen over alle volken en over hen heersen, en de Heer zal hun koning zijn tot in eeuwigheid. 9
3:9
Spr. 28:5
Wijsh. 4:15
Luc. 18:7
1 Kor. 13:12
1 Joh. 3:2
Wie op hem vertrouwen zullen de waarheid kennen, en wie trouw zijn zullen in liefde met hem verkeren. Want er is genade en barmhartigheid voor zijn heilig volk, en redding voor zijn uitverkorenen.

10De goddelozen echter zullen om hun wijze van denken gestraft worden. Zo vergaat het hun die de rechtvaardige verachten en zich van de Heer afkeren. 11Wee degenen die wijsheid versmaden en onderricht afwijzen: hun hoop is ijdel, hun moeite vergeefs, en hun daden zijn zonder zin. 12

3:12
Sir. 41:5-6
Hun vrouwen zijn dwaas en hun kinderen slecht, heel hun nageslacht is vervloekt.

13

3:13
Jes. 54:1
Wijsh. 4:1
Luc. 23:29
Hebr. 13:4
Gelukkig is de onvruchtbare vrouw die niet bezoedeld is en zich niet aan zondige gemeenschap overgeeft: zij zal vrucht dragen wanneer alle mensen aan het oordeel worden onderworpen. 14
3:14
Ps. 16:5-6
Jes. 56:3-7
Gelukkig is de eunuch die geen zonde heeft begaan en geen kwaad heeft bedacht tegen de Heer: hij ontvangt een uitgelezen geschenk voor zijn trouw en een bijzondere plaats in de tempel van de Heer. 15
3:15
Wijsh. 1:15
Goede inspanning brengt volmaakte vruchten voort, en de wijze gedachte wortelt in onfeilbaarheid. 16
3:16
Wijsh. 4:6
Maar uit overspel geboren kinderen blijven onvolgroeid, en wat voortkomt uit verboden gemeenschap gaat ten onder. 17En mocht hun toch een lang leven beschoren zijn, dan heeft het geen enkele waarde en uiteindelijk moet hun ouderdom elk aanzien ontberen. 18Wanneer ze jong sterven is er geen hoop voor hen, en de dag dat de beslissing valt biedt hun geen troost. 19
3:19
Ps. 37:38
73:19
Want de onrechtvaardige vindt een smartelijk einde.

4

41

4:1
Spr. 10:7
Sir. 16:3
Beter is het kinderloos te blijven dan te leven zonder deugd. Want de herinnering aan de deugd is onvergankelijk, omdat ze bij God en mensen aanzien geniet. 2
4:2
Wijsh. 5:16
Wanneer de deugd er is volgt men haar na, en men verlangt ernaar wanneer ze er niet is. Ze draagt voor altijd de krans van de overwinning, want ze heeft gestreden om een prijs die niet vergaat. 3
4:3
Sir. 23:25
40:15
Een groot kindertal zal goddelozen niet baten, het talrijke nageslacht van bastaards zal geen wortel schieten en niet kunnen standhouden. 4
4:4
Ps. 37:35-36
58:10
Zelfs al botten er een tijd lang twijgen uit, zodra de wind gaat waaien blijkt hoe wankel ze staan, en als er een storm opsteekt worden ze ontworteld. 5Hun takken breken voortijdig af, hun vruchten rijpen niet, ze zijn oneetbaar en onbruikbaar. 6Kinderen die uit een verboden verbintenis worden geboren, zijn op de dag van het oordeel een aanklacht tegen hun ouders.

7

4:7
Jes. 57:1-2
Wijsh. 3:3
Maar wanneer de rechtvaardige voortijdig sterft zal hij rust vinden. 8
4:8
Sir. 25:4-6
Want aanzien is niet te meten naar ouderdom of naar het aantal levensjaren. 9
4:9
Spr. 16:31
Inzicht geeft mensen de ware grijsheid, een zuiver leven de ware ouderdom. 10
4:10
Gen. 5:24
Sir. 44:16
Hebr. 11:5
Er is ooit iemand geweest in wie God vreugde vond en die hij zo liefhad dat hij hem weghaalde uit de kring van zondige mensen. 11Hij werd weggenomen opdat het kwaad zijn verstand niet zou misvormen en de leugen zijn ziel niet zou misleiden. 12Want de betovering van het slechte verduistert het goede en de draaikolk van de begeerte trekt de onbevangen rede naar de diepte. 13Al was zijn leven kort, toch is hij tot volle wasdom gekomen. 14
4:14
Jes. 57:2
Hij was een mens in wie de Heer vreugde vond en daarom ontvluchtte hij het kwaad. De mensen zagen het zonder het te begrijpen; ze leerden er niet uit 15
4:15
Wijsh. 3:9
dat er genade en barmhartigheid is voor zijn uitverkorenen, en redding voor zijn heilig volk.

16De rechtvaardige zal na zijn dood een oordeel vellen over de levende goddelozen, en wie al jong volwassen is over wie oud geworden is in het kwaad. 17

4:17
Wijsh. 3:2
De dwazen zien de dood van de wijze, maar ze doorzien niet wat de Heer met hem voorheeft en met welk doel hij hem in veiligheid brengt. 18
4:18
Ps. 2:4
37:13
59:9
Spr. 1:26
Zij hebben minachting voor wat ze zien, maar de Heer lacht om hen. 19Als ze straks dood zijn, zal hun lichaam geen eer worden bewezen en zal eeuwige spot onder de doden hun deel zijn. Hij zal hen van hun voetstuk stoten en hen stom voorover laten vallen. Ze zullen pijn lijden en totaal vernietigd worden, en niets zal nog aan hen herinneren.

20Vol angst zullen zij verschijnen wanneer de rekening van hun overtredingen wordt opgemaakt; hun misdragingen zullen tegen hen getuigen en hen beschuldigen.

5

51

5:1
Wijsh. 2:10-20
Mat. 13:43
Dan zal de rechtvaardige zijn vijanden volkomen vrijmoedig tegemoet treden, allen die hem verdrukten en zijn inspanningen belachelijk maakten. 2Als ze hem zien worden ze door hevige schrik bevangen, zijn wonderbaarlijke redding wekt grote ontsteltenis. 3Ze zullen zuchten en steunen van spijt en ontzetting, en tegen elkaar zeggen: 4
5:4
Wijsh. 2:15,20
‘Dat is de man die wij ooit tot het mikpunt van spot en hoon hebben gemaakt, dwazen dat we waren! We vonden zijn leven onzinnig en zijn dood een vernedering. 5
5:5
Wijsh. 2:13
Kol. 1:12
Maar kijk hoe hij nu als een kind van God wordt beschouwd en het lot van de engelen deelt! 6
5:6
Ps. 119:105
Spr. 21:16
Blijkbaar zijn wij van de weg van de waarheid afgedwaald. Het licht van de gerechtigheid heeft voor ons niet geschenen, de zon is voor ons niet opgegaan. 7We zijn verstrikt geraakt in dorens van wetteloosheid en verderf, we zijn door een ongebaande wildernis getrokken, en van de weg van de Heer wilden wij niet weten. 8Welk voordeel heeft onze hoogmoed ons gebracht, welke winst de rijkdom waarop we konden bogen? 9
5:9
Job 9:25-26
Wijsh. 2:5
Het is allemaal als een schaduw voorbijgegaan, als een gerucht voorbijgesneld. 10
5:10
Spr. 30:19
Zoals een schip dat het deinende water doorklieft: geen spoor laat het na, onvindbaar is het pad dat de kiel door de golven baant; 11zoals een vogel die voorbijvliegt door de lucht: geen teken van zijn vlucht laat hij achter, hij slaat de ijle lucht met zijn vleugelslag en splijt hem met de suizende kracht van zijn wiekslag, maar als hij voorbij is, is er van zijn tocht niets meer te bespeuren; 12of zoals een pijl die op het doelwit wordt afgeschoten: de doorsneden lucht herstelt zich dadelijk en vertoont geen spoor meer van het schot – 13zo zijn ook wij: geboren en vergaan zonder een teken van deugd na te laten, verteerd door onze slechtheid.’ 14
5:14
Ps. 1:4
37:20
68:3
Jes. 29:5
De hoop van de goddelozen is als kaf dat verwaait in de wind, hij is als stuifsneeuw, voortgejaagd door de storm, als rook die door de wind wordt weggeblazen. Hij vervliegt als de herinnering aan een gast die na één dag weer vertrekt.

15

5:15
Jes. 62:11
Maar de rechtvaardigen leven tot in eeuwigheid; de Heer zorgt voor hun loon, de Allerhoogste waakt over hun lot. 16
5:16
Ps. 7:11
Spr. 4:9
Jes. 28:5
Wijsh. 4:2
19:8
1 Kor. 9:25
Daarom ontvangen zij een schitterende kroon en een sierlijke diadeem uit de hand van de Heer. Hij beschermt hen met zijn rechterhand, achter het schild aan zijn arm zijn zij veilig. 17
5:17-18
Jes. 59:16-17
Ef. 6:13-17
Van zijn ijver maakt hij een wapenrusting, de schepping wordt zijn wapen in de strijd met zijn vijanden. 18Hij gordt het harnas van de gerechtigheid aan en zet de helm op van het onherroepelijke oordeel. 19Hij neemt onoverwinnelijke heiligheid als schild 20
5:20
Wijsh. 16:17
en scherpt zijn grimmige toorn tot een zwaard. De natuur trekt met hem ten strijde tegen de dwazen: 21
5:21
Ps. 7:13-14
18:15
goed gerichte bliksemschichten schieten van de gespannen wolkenboog recht op hun doel, 22een regen van hagelstenen wordt op hen af geslingerd, de golven op zee keren zich tegen hen, rivieren spoelen hen meedogenloos weg, 23
5:23
Jes. 30:27-28
een sterke wind blaast hen omver, een wervelstorm slaat hen uiteen.

Zo zal wetteloosheid heel de aarde verwoesten, zo stoot het kwaad de tronen van vorsten omver.