Nieuwe Bijbelvertaling (NBV)
48

Elia

481

48:1-2
1 Kon. 17:1
Toen kwam Elia, een profeet als een vuur,

zijn profetieën brandden als een fakkel.

2

48:2
1 Kon. 18:2
Hij bracht hongersnood over het volk,

door zijn inzet voor de Heer maakte hij het klein in aantal.

3

48:3
1 Kon. 18:38
2 Kon. 1:10,12
Luc. 4:25
Op bevel van de Heer hield hij de regen tegen

en liet hij driemaal vuur uit de hemel komen.

4Hoezeer werd u geroemd, Elia, om uw wonderdaden,

wie kan zich in roem met u vergelijken?

5

48:5
1 Kon. 17:17-24
U hebt een gestorvene opgewekt uit de dood,

uit het dodenrijk, op bevel van de Allerhoogste.

6

48:6
1 Kon. 21:17-24
2 Kon. 1:16
U hebt koningen ten onder doen gaan

en voorname mannen op hun ziekbed laten sterven.

7

48:7
1 Kon. 19:17
Op de Sinai hebt u terechtwijzingen gehoord

en op de Horeb strafgerichten.

8

48:8
1 Kon. 19:15-16,19-21
U hebt koningen gezalfd om te vergelden

en profeten om u op te volgen.

9

48:9
2 Kon. 2:1-12
U werd opgenomen in een wervelwind van vuur,

in een wagen met vurige paarden.

10

48:10
Mal. 3:24
Over u staat geschreven dat u klaarstaat voor de vastgestelde tijd,

om de toorn te stillen vóór hij razernij wordt,

de ouders te verzoenen met de kinderen,

de stammen van Jakob te herstellen.

11Gelukkig zijn zij die u gezien hebben

en in liefde zijn gestorven;

ook wij zullen zeker leven.

Elisa

12

48:12
2 Kon. 2:9-15
Elia verdween in een wervelwind,

en Elisa werd van zijn geest vervuld.

Hij beefde in zijn tijd voor geen enkele leider,

niemand kreeg hem in zijn macht.

13

48:13
2 Kon. 13:21
Niets ging zijn krachten te boven,

zelfs toen hij al gestorven was, profeteerde zijn lichaam nog.

14Bij zijn leven gaf hij tekenen,

ook na zijn dood verrichtte hij wonderbaarlijke daden.

15Maar het volk kwam door dit alles niet tot inkeer,

het hield niet op met zondigen,

totdat het uit het land werd weggevoerd

en over de hele aarde werd verstrooid.

Slechts een heel klein volk bleef er over,

met een heerser uit het huis van David.

16Sommigen van hen deden het goede,

maar anderen zondigden steeds meer.

Hizkia en Jesaja

17

48:17
2 Kon. 20:20
Jes. 22:11
Hizkia versterkte zijn stad

en leidde er water naar binnen.

Hij doorboorde met ijzeren werktuigen de rotsen

en bouwde waterreservoirs.

18

48:18-22
Jes. 36:1-37:38
Tijdens zijn regering rukte Sanherib op,

die stuurde zijn rabsake.48:18 die stuurde zijn rabsake – Voorgestelde lezing. Brontekst: ‘die stuurde zijn rabsake, en die ging weer weg’.

Deze hief zijn hand op tegen Sion

en sprak in zijn hoogmoed verwaande woorden.

19Toen beefde de bevolking van angst

en sidderde als een vrouw in barensnood.

20Ze riepen de barmhartige Heer aan

en hieven hun handen naar hem op.

De Heilige in de hemel verhoorde hen snel

en redde hen door toedoen van Jesaja.

21Hij versloeg het leger van de Assyriërs,

zijn engel vernietigde het.

22Want Hizkia had gedaan wat de Heer goed vindt,

hij hield krachtig vast aan de levenswijze van zijn voorvader David,

zoals de profeet Jesaja hem had voorgeschreven –

groot was die en betrouwbaar in zijn visioenen.

23

48:23
2 Kon. 20:5-11
Jes. 38:4-8
In zijn tijd ging de zon achteruit

en werd het leven van de koning verlengd.

24

48:24
Jes. 40:1
Met zijn grote geest zag hij de laatste dingen

en sprak hij de treurenden van Sion moed in.

25

48:25
Jes. 46:10
Hij kondigde aan wat ging gebeuren, tot in de verste toekomst,

voordat het gebeurde voorspelde hij wat nog verborgen was.