Nieuwe Bijbelvertaling (NBV)
40

Zorgen en ellende

401

40:1
Gen. 3:16-19
Job 7:1-2
14:1-2
Ps. 90:10
Ieder mens zijn veel zorgen beschoren,

de nakomelingen van Adam dragen een zwaar juk,

vanaf de dag dat zij de moederschoot hebben verlaten

tot op de dag dat zij naar hun aller moeder terugkeren.

2Hun gepieker komt voort uit het besef van wat zal komen,

ze worden beheerst door angst voor de dag van hun dood.

3Wie op zijn luisterrijke troon zetelt,

maar ook wie neerzit in stof en as,

4wie het purper draagt, en de kroon,

maar ook wie een grof linnen kiel draagt –

5

40:5-6
Deut. 28:65-67
Job 7:4
Pred. 2:23
allen kennen woede en afgunst, verwarring en onrust,

angst voor de dood, wrok en ruzie.

’s Nachts in bed, wanneer zij rusten,

brengt de slaap hun nieuwe onrust,

6ze krijgen weinig of geen rust,

in hun dromen worden ze even moe als overdag,

beangstigd door wat ze zien,

als mensen op de vlucht voor oorlog.

7Wanneer de nood het hoogst is worden ze wakker,

verbaasd dat ze bang waren voor niets.

8Zo gaat het met alles wat leeft, van mens tot dier,

maar zondaars worden zevenmaal erger getroffen;

9hun wachten dood, geweld, strijd, zwaard,

rampen, hongersnood, onderdrukking, plagen.

10

40:10
Gen. 6:13
Sir. 39:25,29
Dit alles werd geschapen voor de wettelozen,

door hen is de watervloed gekomen.

11

40:11
Gen. 3:19
Ps. 146:4
Pred. 1:7
Sir. 41:10
Alles wat uit de aarde komt, keert naar de aarde terug,

alles wat uit het water komt, keert naar de zee terug.

Onrecht en goedgunstigheid

12Elk geschenk dat voortkomt uit onrechtvaardigheid vergaat,

maar trouw houdt eeuwig stand.

13Het bezit van de onrechtvaardige is als een rivier die droogvalt,

als een donderslag die wegsterft bij een regenbui.

14Wie vrijgevig is zal vreugde ondervinden,

wie overtredingen begaat verliest zijn leven.

15

40:15
Wijsh. 4:3
Sir. 23:25
Het nageslacht van goddelozen vertakt zich niet,

het heeft zwakke wortels op een harde rotsgrond,

16

40:16
Job 8:11-12
het is als riet aan de waterkant of de oever van een rivier,

dat voor al het andere gras wordt uitgerukt.

17

40:17
Sir. 40:27
Goedgunstigheid is als een hof vol zegeningen

en barmhartigheid houdt eeuwig stand.

Ontzag voor de Heer

18Wie van zijn bezit of zijn werk leeft heeft het goed,

maar wie een schat vindt heeft het beter.

19Kinderen en de bouw van een stad vestigen je naam,

maar beter dan beide is een onberispelijke vrouw.

20

40:20
Ps. 104:15
Wijn en muziek verblijden het hart,

maar beter dan beide is liefde voor wijsheid.

21Fluit en harp maken een melodie bekoorlijk,

maar beter dan beide is een mooie stem.

22Gratie en schoonheid strelen het oog,

maar beter dan beide is het opkomend gewas.

23Boezemvrienden ontmoeten elkaar op afgesproken tijden,

maar beter is het samenzijn van man en vrouw.

24

40:24
Spr. 17:17
Een behulpzame broer steunt je in tijden van nood,

maar beter is barmhartigheid die redt.

25Goud en zilver geven houvast in het leven,

maar beter dan beide is goede raad.

26Bezit en kracht geven zelfvertrouwen,

maar beter dan beide is ontzag voor de Heer.

Ontzag voor de Heer leidt nooit tot gebrek,

daardoor hoef je geen hulp te zoeken.

27

40:27
Sir. 40:17
Ontzag voor de Heer is als een hof vol zegeningen,

het biedt meer bescherming dan een hoge positie.

Bedelen

28Mijn kind, ga niet als bedelaar door het leven,

beter dat je sterft dan dat je bedelt.

29Een mens die naar de tafel van een ander kijkt,

heeft geen leven dat die naam verdient.

Hij verontreinigt zich met vreemde spijzen,

een verstandig en welgemanierd mens hoedt zich daarvoor.

30Een schaamteloos mens bedelt vriendelijk,

maar in zijn binnenste laait een vuur.

41

De dood

411Dood, hoe bitter is de gedachte aan jou

voor een mens die vreedzaam leeft te midden van zijn bezittingen,

die geen zorgen heeft, in alles voorspoed kent

en nog volop van het leven kan genieten.

2

41:2
Job 3:20-21
Dood, hoe goed is je vonnis

voor een mens die gebrek lijdt en wiens kracht afneemt,

voor een hoogbejaarde die zich over alles zorgen maakt,

opstandig is en geen geduld meer heeft.

3Vrees het vonnis van de dood niet,

denk aan wie je voorgingen en aan wie je zullen volgen.

4

41:4
Pred. 6:6
9:10
Het is het vonnis van de Heer over alles wat leeft,

waarom zou je verwerpen wat de Allerhoogste welgevallig is?

Of je nu tien, twintig of duizend jaar geleefd hebt,

in het dodenrijk kun je niet klagen over de duur van je leven.

5De kinderen van zondaars zijn afschuwelijk,

ze verkeren onder goddelozen.

6De erfenis van kinderen van zondaars gaat verloren,

op hun nageslacht rust blijvende schande.

7Kinderen veroordelen een goddeloze vader,

want om hem worden ze belasterd.

8Wee jullie, goddeloze mannen,

die de wet van de Allerhoogste hebben verlaten:

9als jullie kinderen krijgen worden ze vernietigd,

jullie werden vervloekt bij je geboorte,

jullie worden vervloekt bij je dood.

10

41:10
Job 1:21
Sir. 40:11
Alles wat uit de aarde komt, keert naar de aarde terug,

zo gaan de goddelozen van vervloeking naar vernietiging.

11

41:11
Spr. 10:7
De klaagzang over doden geldt alleen hun lichaam,

maar van zondaars wordt zelfs de naam uitgewist.

12

41:12
Spr. 22:1
Pred. 7:1
Behoed je naam, hij blijft langer bij je

dan duizenden grote schatten van goud.

13Een goed leven heeft een eindig aantal dagen,

maar een goede naam blijft tot in eeuwigheid.

Schaamte

14

41:14-15
Sir. 20:30-31
Mat. 5:14-16
Kinderen, onthoud wat je geleerd hebt en wees tevreden.

Welk nut hebben verborgen wijsheid en een onbereikbare schat?

15Beter een mens die zijn dwaasheid verbergt

dan een mens die zijn wijsheid verbergt.

16Schaam je voor de dingen die ik zal noemen

(het is niet goed je voor alles te schamen

en niet ieders oordeel is betrouwbaar).

17Schaam je tegenover je vader en moeder voor ontucht

en tegenover leiders en meerderen voor leugenachtigheid,

18tegenover een rechter en een ambtenaar voor wangedrag

en tegenover het volk en de gemeenschap voor wetteloosheid,

tegenover een vriend en een metgezel voor onrecht

19en tegenover je stadsgenoten voor diefstal.

Schaam je tegenover de waarheid van God en zijn verbond

en voor gulzigheid tijdens een maaltijd,

voor schelden bij het nemen en geven

20en voor zwijgen tegenover hen die je groeten,

voor het kijken naar een hoer

21

41:21
Sir. 9:8
en voor het negeren van een bloedverwant.

Schaam je voor het stelen van een geschenk of iemands deel

en voor het kijken naar de vrouw van een ander,

22voor omgang met zijn slavin

– nader haar bed niet –,

voor beledigingen tegenover vrienden

– beledig hen niet als je iets geeft –,

42

421voor het doorvertellen van wat je hebt gehoord

en voor het verraden van een geheim.

Als je je voor dit alles echt schaamt

zul je bij iedereen in de gunst staan.

Maar schaam je niet voor de volgende dingen,

anders zou je fouten kunnen maken door anderen te veel te ontzien.

2Schaam je niet voor de wet van de Allerhoogste en zijn verbond,

en voor een rechtvaardig vonnis, ook al spreekt het een goddeloze vrij,

3voor zakendoen met metgezel en reisgenoot,

en voor het verdelen van andermans erfenis.

4Schaam je niet voor nauwgezetheid met weegschaal en gewichten,

en voor rijkdom of armoede,

5

42:5
Sir. 30:1
33:25-27
voor winst als je goederen verkoopt,

voor een strenge opvoeding van je kinderen

en voor de bloedige afstraffing van een slechte slaaf.

6Als je een onbetrouwbare vrouw hebt, berg dan alles goed op,

waar veel handen zijn, moet je je bezit achter slot en grendel houden.

7Als je iets aflevert, tel en weeg het dan,

stel al je uitgaven en inkomsten te boek.

8Schaam je niet een onverstandig en dwaas mens terecht te wijzen

en een hoogbejaarde die is aangeklaagd voor ontucht.

Dan zul je werkelijk beschaafd zijn

en door alle mensen worden gewaardeerd.

Zorgen om een dochter

9Een vader ligt in stilte wakker om zijn dochter,

zorgen om haar verdrijven zijn slaap:

dat ze al in haar jeugd verwelkt,

dat ze als getrouwde vrouw door haar man wordt gehaat,

10dat ze als maagd wordt onteerd

en zwanger wordt in haar ouderlijk huis,

dat ze haar man ontrouw is

of dat ze, eenmaal getrouwd, onvruchtbaar blijkt.

11Bewaak een eigenzinnige dochter streng,

anders maakt ze je belachelijk bij je vijanden,

bezorgt ze je geroddel in de stad, een oploop van het volk

en maakt ze je bij velen te schande.

12Let bij geen mens op schoonheid

en verkeer niet onder vrouwen,

13want zoals uit kleren de mot tevoorschijn komt,

zo komt uit een vrouw haar kwaadaardigheid tevoorschijn.

14Beter een kwaadaardige man dan een vrouw die vriendelijk doet,

een schaamteloze vrouw brengt schande.

Lofzang op Gods schepping

15

42:15
Gen. 1:3
Ik zal de werken van de Heer gedenken

en vertellen wat ik heb gezien.

Door het woord van de Heer bestaan zijn werken,

zijn bevelen werden overeenkomstig zijn wensen uitgevoerd.

16De zon ziet lichtend op alles neer,

de Heer vervult zijn werk met luister.

17Zelfs zijn heiligen zijn niet in staat

over alle wonderbare werken te vertellen,

die hij, de almachtige Heer, tot stand heeft gebracht;

alles is door zijn macht gevestigd.

18

42:18
Ps. 139:1-18
Spr. 15:11
Jer. 17:9-10
Sir. 15:18-19
Hij peilt de afgrond en de harten van de mensen

en doorziet hun heimelijke plannen.

Want de Allerhoogste weet alles

en kent de eeuwige tekenen.

19Hij verkondigt wat voorbij is en wat komen zal

en brengt de sporen aan het licht van wat verborgen is.

20Geen enkele gedachte ontgaat hem

en niet één woord is voor hem verborgen.

21

42:21-22
Sir. 16:21-23
42:21
Pred. 3:14
Sir. 18:6
Rom. 11:34
Hij heeft de meesterwerken van zijn wijsheid geordend,

hij is onveranderlijk, van vóór het begin tot in eeuwigheid.

Aan hem wordt niets toegevoegd of afgedaan,

hij heeft van niemand raad nodig.

22Hoe bekoorlijk zijn zijn werken,

hoe schitterend om te zien.

23Alles leeft en blijft tot in eeuwigheid,

het gehoorzaamt hem wanneer het nodig is.

24

42:24
Pred. 3:1-8
Sir. 33:14-15
Alles bestaat twee aan twee, het een tegenover het ander,

hij heeft niets gemaakt dat onvolledig is.

25Het ene schepsel bevestigt hoe goed het andere is,

wie heeft ooit genoeg van zijn luister gezien?