Nieuwe Bijbelvertaling (NBV)
34

Dromen

341Een onverstandig mens heeft ijdele en valse verwachtingen

en dromen brengen dwazen het hoofd op hol.

2Wie zich aan een droom vastklampt

is als iemand die een schaduw wil grijpen en wind najaagt.

3Een droombeeld is niet meer dan een spiegeling,

zoals de spiegeling van een gezicht.

4

34:4
Job 14:4
Kan reinheid voortkomen uit onreinheid?

Komt waarheid voort uit leugen?

5

34:5
Pred. 5:6
Waarzeggerij, wichelarij en dromen zijn bedrog,

ze benauwen je als barensnood een vrouw.

6Als een droom niet door de Allerhoogste is gezonden,

schenk er dan geen aandacht aan,

7want dromen hebben velen doen dwalen,

wie erop vertrouwde kwam ten val.

8De wet komt zonder die illusies tot gelding,

in de mond van een betrouwbaar mens komt de wijsheid tot haar recht.

Kennis en ervaring

9Wie veel heeft gereisd, heeft veel kennis opgedaan,

wie veel ervaring heeft, kan verstandige dingen vertellen.

10Wie geen ervaring heeft weet weinig,

11maar wie veel heeft gereisd, groeit in levenswijsheid.

12Op mijn reizen heb ik veel gezien,

ik weet meer dan ik kan vertellen.

13

34:13
2 Kor. 11:26
Vaak was ik in doodsgevaar

maar dankzij kennis en ervaring ontsnapte ik.

14

34:14
Ps. 112:7-8
Wie ontzag heeft voor de Heer blijft in leven,

15want zijn hoop is gericht op wie hem redt.

16Wie ontzag heeft voor de Heer heeft niets te vrezen,

hij kent geen angst, want de Heer zelf is zijn hoop.

17Gelukkig is wie ontzag heeft voor de Heer.

18

34:18
Spr. 21:27
Aan wie houdt hij zich vast, wie is zijn steun?

19

34:19
Ps. 33:18
34:16
Jes. 4:6
Sir. 15:19
De ogen van de Heer zijn gericht op wie hem liefheeft;

hij is een machtig schild, een sterke steun,

hij beschut tegen brandende hitte, geeft schaduw tegen de middagzon,

hij behoedt je voor struikelen, voorkomt dat je valt,

20hij vult het hart met vreugde, doet de ogen oplichten,

hij geneest, geeft leven en brengt zegen.

Offers

21Offert iemand met onrechtmatig verkregen goed, dan is dat offer bezoedeld,

22en gaven van wettelozen worden niet aanvaard.

23De Allerhoogste aanvaardt geen offers van goddelozen,

en talrijke offers bewegen hem niet tot vergeving.

24Wie iets van een arme offert,

is als iemand die een zoon offert voor de ogen van zijn vader.

25De armen leven van bedelaarsbrood,

wie het van hen steelt vergiet hun bloed.

26Wie een ander zijn levensonderhoud ontneemt is een moordenaar,

27

34:27
Lev. 19:13
Deut. 24:14-15
Jer. 22:13
wie een dagloner zijn loon ontsteelt is iemand die bloed vergiet.

28Als de een opbouwt en de ander weer afbreekt,

wat levert dat meer op dan dat ze zich inspannen?

29Als de een bidt en de ander vervloekt,

naar wie moet de Heer dan luisteren?

30

34:30
Num. 19:11-19
Als je een dode weer aanraakt na je gewassen te hebben,

wat baat het wassen je dan?

31Zo is een mens die voor zijn zonden vast en opnieuw zondigt.

Wie zal er luisteren naar zijn gebed?

Wat baat het hem dat hij zich vernedert?

35

351

35:1
Deut. 12:6
14:23
26:12-15
1 Sam. 15:22
Wie de wet in acht neemt brengt veel offers:

2

35:2
Hebr. 13:16
wie de geboden naleeft brengt een vredeoffer,

3wie een weldaad bewijst brengt een graanoffer,

4wie barmhartigheid betoont brengt een dankoffer.

5Je verre houden van slechtheid is de Heer welgevallig,

je verre houden van onrecht brengt verzoening.

6

35:6
Deut. 16:16
Verschijn niet met lege handen voor de Heer,

7want dit alles eisen de geboden.

8

35:8
Gen. 8:21
Lev. 2:2
Het offer van een rechtvaardige maakt het altaar vet,

de aangename geur stijgt op naar de Allerhoogste.

9Het offer van een rechtvaardige wordt aanvaard,

het zal niet worden vergeten.

10

35:10
Deut. 26:1-11
Prijs de Heer met je vrijgevigheid,

wees niet karig met de vruchten van de nieuwe oogst.

11

35:11
Lev. 27:30,32
Breng elke gave met een blij gezicht

en heilig de tienden met vreugde.

12

35:12
2 Kor. 9:7
Geef de Allerhoogste naar wat hij gegeven heeft,

wees vrijgevig, geef naar vermogen,

13want de Heer beloont je,

hij geeft het je zevenvoudig terug.

De Heer zorgt voor de zwakken

14

35:14
Deut. 10:17
Job 34:19
Probeer de Heer niet om te kopen,

want hij gaat er niet op in.

15Vertrouw niet op een offergave die door onrecht is verkregen,

want de Heer is een rechter

en persoonlijk aanzien is voor hem niet van belang.

16Hij is niet partijdig ten koste van de arme,

hij verhoort de bede van wie onrecht werd gedaan.

17

35:17
Ex. 22:21-23
Luc. 18:1-8
Hij slaat acht op de smeekbede van een wees

en op de jammerklachten van een weduwe.

18Stromen een weduwe de tranen niet over de wangen,

19weeklaagt ze niet om de man die haar tranen doet stromen?

20Wie de Heer zo dient dat het hem behaagt, wordt aangenomen,

zijn bede reikt tot aan de wolken.

21Het gebed van een nederige dringt door de wolken heen,

hij is ontroostbaar zolang het niet aankomt,

hij volhardt totdat de Allerhoogste er aandacht aan schenkt,

22totdat hij ten gunste van de rechtvaardige oordeelt

en dat oordeel uitvoert.

De Heer talmt niet en heeft geen geduld met de onbarmhartige,

hij breekt hem de heupen.

23Hij straft de volken,

roeit alle hoogmoedigen uit,

verbrijzelt de scepters van de onrechtvaardigen.

24Hij beloont de mens naar zijn daden,

beoordeelt hun daden naar hun bedoelingen.

25Hij doet zijn volk recht

en geeft het vreugde door zijn barmhartigheid.

26Even welkom is zijn barmhartigheid in tijden van verdrukking

als regenwolken in tijden van droogte.

36

Gebed om erbarmen voor Israël

361Heer, God van alles wat bestaat, ontferm u over ons,

2boezem alle volken angst voor u in.

3

36:3
Ps. 79:6
Jer. 10:25
Ezech. 28:22
38:23
Hef uw hand op tegen vreemde volken,

laat hen uw macht ervaren.

4

36:4
Deut. 32:39
1 Kon. 8:43
2 Kon. 19:19
Aan hen hebt u door ons uw heiligheid getoond,

toon zo door hen aan ons uw macht.

5

36:5
1 Kron. 17:20
Jes. 45:14
Laten zij u erkennen, zoals ook wij erkennen, Heer,

dat er geen god is buiten u.

6Hernieuw de tekenen, herhaal de wonderen,

7toon de grote macht van uw hand en rechterarm.

8Wek uw woede op, stort uw toorn uit,

9vernietig de tegenstander, verdelg de vijand.

10Haast u, volvoer uw besluit,

laat iedereen over uw grote daden vertellen.

11Laat wie vlucht door uw vurige toorn worden verteerd,

vernietig ieder die uw volk kwaad doet.

12Verbrijzel de hoofden van de aanvoerders van de vijanden,

die zeggen: ‘Er is niemand buiten ons.’

13Breng de stammen van Jakob weer samen

en geef hun het gebied van vroeger.

14

36:14
Ex. 4:22
Heer, ontferm u over uw volk, naar uw naam genoemd,

over Israël, dat u tot uw eerstgeborene hebt gemaakt.

15

36:15
Ps. 102:14
Ontferm u over de stad van uw heiligdom,

over Jeruzalem, waar uw rustplaats is.

16Vervul Sion met de lofprijzing van uw glorie

en uw tempel met uw luister.

17Neem het op voor uw eerste schepselen,

vervul de profetieën die in uw naam zijn uitgesproken.

18Beloon wie standvastig op u wachten,

laat uw profeten geloofwaardig blijken.

Verhoor, Heer, het gebed van uw dienaren,

19u was uw volk toch altijd welgezind?

Dan zullen allen op aarde weten

dat u de Heer bent, de eeuwige God.

De vrouw, de vriend en de raadgever

20De maag verteert alle voedsel,

maar het ene voedsel is beter dan het andere.

21Zoals de tong het wild aan de smaak herkent,

zo herkent een verstandig mens leugens.

22Een verdorven mens veroorzaakt ellende,

een ervaren mens verdedigt zich ertegen.

23Een vrouw moet iedere man accepteren,

maar een man kan de beste vrouw uitkiezen.

24De schoonheid van een vrouw verblijdt het gezicht van haar man

en overtreft alles wat hij kan wensen;

25heeft ze ook een zachte en vriendelijke tong,

dan is geen sterveling met haar man te vergelijken.

26

36:26
Gen. 2:18
Wie een vrouw verwerft legt de grondslag voor zijn bezit,

krijgt een helper die bij hem past, een zuil van rust.

27

36:27
Gen. 4:12
Waar geen omheining is wordt het bezit geroofd,

waar geen vrouw is zwerft een man zwaarmoedig rond.

28Want wie vertrouwt een zwaarbewapende rover,

die van stad naar stad trekt?

Zo vertrouwt men evenmin een mens zonder thuis,

die overnacht waar hij laat in de avond aankomt.