Nieuwe Bijbelvertaling (NBV)
26

261

26:1-51
Num. 1:1-46
zei de HEER tegen Mozes en Eleazar, de zoon van de priester AƤron: 2ā€˜Houd onder heel IsraĆ«l een telling van alle weerbare mannen van twintig jaar en ouder. Tel hen per familie.ā€™ 3-4Mozes en de priester Eleazar riepen alle mannen van twintig jaar en ouder bijeen, in de vlakte van Moab, aan de Jordaan, ter hoogte van Jericho, zoals de HEER Mozes had opgedragen.

Dit waren de nakomelingen van de Israƫlieten die weggetrokken waren uit Egypte:

5

26:5
Gen. 46:8-9
De stam Ruben, IsraĆ«ls eerstgeborene. Afstammelingen van Ruben: van Chanoch stamde het geslacht van de Chanochieten af, van Pallu het geslacht van de PalluĆÆeten, 6van Chesron het geslacht van de Chesronieten, van Karmi het geslacht van de Karmieten. 7Dit waren de geslachten van de Rubenieten; het aantal ingeschrevenen bedroeg 43.730. 8Pallu had een zoon,26:8 een zoon ā€“ Voorgestelde lezing. MT: ā€˜zonenā€™. Eliab, 9
26:9
Num. 16:1-17:15
en de zonen van Eliab waren Nemuel, Datan en Abiram. Deze Datan en Abiram, zeer aanzienlijke Israƫlieten, waren het die zich met de aanhang van Korach tegen Mozes en AƤron verzet hadden en in opstand waren gekomen tegen de HEER. 10De aarde had haar mond geopend en hen met Korach opgeslokt, terwijl zijn tweehonderdvijftig aanhangers de dood vonden door een verterend vuur. Zo waren zij een afschrikwekkend voorbeeld geworden. 11Korachs zonen waren echter niet omgekomen.

12

26:12
Gen. 46:10
Afstammelingen van Simeon, geordend naar geslacht: van Nemuel stamde het geslacht van de Nemuelieten af, van Jamin het geslacht van de Jaminieten, van Jachin het geslacht van de Jachinieten, 13van Zerach het geslacht van de Zarchieten, van SaĆ¼l het geslacht van de SaĆ¼lieten. 14Dit waren de geslachten van de Simeonieten ā€“ 22.200.

15

26:15
Gen. 46:16
Afstammelingen van Gad, geordend naar geslacht: van Sefon stamde het geslacht van de Sefonieten af, van Chaggi het geslacht van de Chaggieten, van Suni het geslacht van de Sunieten, 16van Ozni het geslacht van de Oznieten, van Eri het geslacht van de Erieten, 17van Arod het geslacht van de Arodieten, van Areli het geslacht van de Arelieten. 18Dit waren de geslachten van de Gadieten ā€“ 40.500 ingeschrevenen.

19

26:19
Gen. 38:6-10
46:12
Zonen van Juda: Er en Onan. Zowel Er als Onan was in KanaƤn gestorven. 20
26:20
Gen. 38:27-30
Afstammelingen van Juda, geordend naar geslacht: van Sela stamde het geslacht van de Selanieten af, van Peres het geslacht van de Parsieten, van Zerach het geslacht van de Zarchieten. 21Afstammelingen van Peres: van Chesron stamde het geslacht van de Chesronieten af, van Chamul het geslacht van de Chamulieten. 22Dit waren de geslachten van Juda ā€“ 76.500 ingeschrevenen.

23

26:23
Gen. 46:13
Recht. 10:1-2
Afstammelingen van Issachar, geordend naar geslacht: van Tola stamde het geslacht van de TolaĆÆeten af, van Puwwa het geslacht van de Punieten, 24van Jasub het geslacht van de Jasubieten, van Simron het geslacht van de Simronieten. 25Dit waren de geslachten van Issachar ā€“ 64.300 ingeschrevenen.

26

26:26
Gen. 46:14
Recht. 12:11-12
Afstammelingen van Zebulon, geordend naar geslacht: van Sered stamde het geslacht van de Sardieten af, van Elon het geslacht van de Elonieten, van JachleĆ«l het geslacht van de JachleĆ«lieten. 27Dit waren de geslachten van de Zebulonieten ā€“ 60.500 ingeschrevenen.

28

26:28
Gen. 46:20
Zonen van Jozef: Manasse en EfraĆÆm. Van beiden stamden verschillende geslachten af. 29
26:29
Joz. 17:1
1 Kron. 7:14
Afstammelingen van Manasse: van Machir stamde het geslacht van de Machirieten af, Machir verwekte Gilead, en van Gilead stamde het geslacht van de Gileadieten af. 30Dit waren de afstammelingen van Gilead: van IĆ«zer stamde het geslacht van de IĆ«zrieten af, van Chelek het geslacht van de Chelkieten, 31van AsriĆ«l het geslacht van de AsriĆ«lieten, van Sechem het geslacht van de Sichmieten, 32van Semida het geslacht van de SemidaĆÆeten, van Chefer het geslacht van de Chefrieten. 33Chefers zoon Selofchad had geen zonen maar wel dochters. De namen van de dochters van Selofchad waren Machla, Noa, Chogla, Milka en Tirsa. 34Dit waren de geslachten van Manasse; het aantal ingeschrevenen bedroeg 52.700. 35Afstammelingen van EfraĆÆm, geordend naar geslacht: van Sutelach stamde het geslacht van de Sutalchieten af, van Becher het geslacht van de Bachrieten, van Tachan het geslacht van de Tachanieten. 36Afstammelingen van Sutelach: van Eran stamde het geslacht van de Eranieten af. 37Dit waren de geslachten van de EfraĆÆmieten ā€“ 32.500 ingeschrevenen. Dit waren de nakomelingen van Jozef, geordend naar geslacht.

38Afstammelingen van Benjamin, geordend naar geslacht: van Bela stamde het geslacht van de Balieten af, van Asbel het geslacht van de Asbelieten, van Achiram het geslacht van de Achiramieten, 39van Sefufam het geslacht van de Sufamieten, van Chufam het geslacht van de Chufamieten. 40De zonen van Bela waren Ard en NaƤman. Van Ard stamde het geslacht van de Ardieten af, van NaƤman het geslacht van de NaƤmieten. 41Dit waren de afstammelingen van Benjamin, geordend naar geslacht; het aantal ingeschrevenen bedroeg 45.600.

42

26:42
Gen. 46:23
Afstammelingen van Dan, geordend naar geslacht: van Sucham stamde het geslacht van de Suchamieten af. Dit waren de geslachten van Dan. 43Voor de geslachten van de Suchamieten bedroeg het aantal ingeschrevenen 64.400.

44

26:44
Gen. 46:17
Afstammelingen van Aser, geordend naar geslacht: van Jimna stamde het geslacht Jimna af, van Jiswi het geslacht van de Jiswieten, van Beria het geslacht van de Beriieten. 45Wat de afstammelingen van Beria betreft: van Cheber stamde het geslacht van de Chebrieten af, van MalkiĆ«l het geslacht van de MalkiĆ«lieten. 46De naam van de dochter van Aser was Serach. 47Dit waren de geslachten van de Aserieten ā€“ 53.400 ingeschrevenen.

48

26:48
Gen. 46:24
Afstammelingen van Naftali, geordend naar geslacht: van Jachseƫl stamde het geslacht van de Jachseƫlieten af, van Guni het geslacht van de Gunieten, 49van Jeser het geslacht van de Jisrieten, van Sillem het geslacht van de Sillemieten. 50Dit waren de Naftalieten, geordend naar geslacht; het aantal ingeschrevenen bedroeg 45.400.

51

26:51
Num. 2:32
11:21
Het aantal ingeschreven Israƫlieten bedroeg 601.730.

52De HEER zei tegen Mozes: 53-54

26:53-56
Num. 33:54
ā€˜Het land moet onder deze stammen verdeeld worden overeenkomstig het aantal ingeschrevenen: geef een grote stam een groot gebied als erfelijk bezit, een kleine stam een klein gebied. 55Het lot zal beslissen hoe het land verdeeld moet worden en welk gebied elke stam, overeenkomstig het aantal ingeschrevenen, toegewezen krijgt; 56
26:56
Num. 34:13
Joz. 14:1-2
het lot beslist over de toewijzing van zowel de grote als de kleine stamgebieden.ā€™

57

26:57
Gen. 46:11
Ex. 6:16-18
Dit waren de ingeschrevenen van de Levieten, geordend naar geslacht: afstammend van Gerson het geslacht van de Gersonieten, van Kehat het geslacht van de Kehatieten, van Merari het geslacht van de Merarieten. 58Dit waren de geslachten van Levi: het geslacht van de Libnieten, het geslacht van de Chebronieten, het geslacht van de Machlieten, het geslacht van de Musieten, het geslacht van de Korchieten. Kehat verwekte Amram. 59
26:59
Ex. 6:20
De naam van de vrouw van Amram was Jochebed. Zij was een dochter van Levi, wiens vrouw haar in Egypte gebaard had, en zij baarde aan Amram AƤron, Mozes en hun zuster Mirjam. 60
26:60
Num. 3:2
AƤron kreeg de volgende zonen: Nadab en Abihu, Eleazar en Itamar. 61
26:61
Lev. 10:1-2
Num. 3:4
Nadab en Abihu stierven toen zij de HEER vuur hadden aangeboden dat niet aan de voorschriften voldeed. 62
26:62
Num. 3:15,39
18:20-24
Het aantal ingeschreven Levieten, te weten alle mannelijke personen van ƩƩn maand en ouder, bedroeg 23.000. Zij werden apart van de andere Israƫlieten ingeschreven, omdat aan hen geen grondgebied werd toegewezen, zoals aan de anderen.

63Dit waren de Israƫlieten die door Mozes en de priester Eleazar in de vlakte van Moab werden ingeschreven, aan de Jordaan, ter hoogte van Jericho. 64Onder hen bevond zich niemand van degenen die door Mozes en de priester AƤron waren ingeschreven in de Sinaiwoestijn, 65

26:65
Num. 14:20-38
want de HEER had gezegd dat ze allemaal in de woestijn zouden sterven. Er was niemand van hen overgebleven, behalve Kaleb, de zoon van Jefunne, en Jozua, de zoon van Nun.