Nieuwe Bijbelvertaling (NBV)
3

Jobs klacht

31

3:1-26
Jer. 20:14-18
3:1-3
Sir. 23:14
Daarna opende Job zijn mond en vervloekte de dag van zijn geboorte. 2Hij zei:

3‘Laat de dag dat ik geboren ben vergaan,

en ook de nacht die zei: “Een jongen is verwekt.”

4Laat die dag een dag van duisternis worden,

laat God in de hemel er geen acht op slaan.

Laat die dag niet baden in het licht.

5Laat het diepste donker hem omhullen,

een dichte wolk hem bedekken

en een zonsverduistering hem teisteren.

6Laat het donker die nacht wegnemen,

zodat hij geen dag van het jaar vergezelt,

en geen plaats vindt in de reeks van maanden.

7Laat die nacht onvruchtbaar worden –

een nacht waarin geen vreugdekreet opklinkt.

8Laten zij die het licht wekken die dag vervloeken,

zij die het wagen om Leviatan te verstoren.

9Zelfs de ochtendsterren zullen niet verschijnen,

die dag verwacht vergeefs de komst van het licht

en zal nooit de wimpers van het morgenrood zien.

10Hij opende de deuren van mijn moeders buik,

hij hield het ongeluk niet voor mij verborgen.

11

3:11
Job 10:18-19
Waarom ben ik niet in haar schoot gestorven,

niet gestikt toen ik ter wereld kwam!

12Hadden knieën mij maar niet ontvangen

en borsten mij maar niet gezoogd!

13

3:13-15
Ezech. 32:18-32
Dan zou ik nu geborgen in de aarde liggen,

dan zou ik geen zorgen hebben, ik zou slapen,

14

3:14
Jes. 14:9-11
omringd door koningen en raadsheren,

bouwers van paleizen, al vergaan tot puin,

15tussen machtigen die goud bezaten

en die hun huis met zilver vulden.

16

3:16
Pred. 6:3-6
Was ik maar als een misgeboorte weggestopt,

als een kind dat het licht nooit heeft gezien.

17In het dodenrijk worden de goddelozen stil,

zij die uitgeput zijn, vinden daar hun rust.

18Gevangenen worden niet meer opgejaagd,

de stem van de drijver horen ze niet meer.

19Daar zijn hoog en laag verzameld

en is de slaaf vrij van zijn meester.

20Waarom geeft God het licht aan ongelukkigen,

het leven aan verbitterden?

21

3:21
Op. 9:6
Zij wachten op de dood die uitblijft,

ze zoeken naar hem, meer dan naar schatten;

22hun vreugde kent geen grenzen,

ze jubelen als ze hun graf gevonden hebben.

23

3:23
Job 19:8
Waarom geeft God het licht aan hem

voor wie de weg verborgen blijft,

wie hij de weg verspert?

24

3:24
Ps. 42:4
Ik heb geen ander voedsel dan verdriet,

mijn klachten stromen in een vloed van tranen.

25Wat ik vreesde, komt nu over me,

wat mij angst aanjoeg, heeft me getroffen.

26Ik vind geen vrede, vind geen kalmte,

mijn rust is weg – onrust bevangt mij.’

4

Elifaz’ eerste betoog

41Toen nam Elifaz uit Teman het woord:

2‘Kun je verdragen dat iemand het woord tot je richt?

Maar wie zou nu kunnen zwijgen?

3Velen stond je bij met raad en daad

en wie de moed ontzonk, heb je gesterkt.

4Je woorden richtten hem die struikelde weer op,

aan knikkende knieën gaf je nieuwe kracht.

5Maar nu word jij beproefd, en je verliest de moed,

nu treft jou het onheil, en je geeft het op.

6Vertrouw je niet op je ontzag voor God,

geeft je onbesproken levenswandel je geen hoop?

7

4:7
Spr. 12:21
Sir. 2:10
Ken jij onschuldigen die hij te gronde richtte?

Werden rechtschapenen ooit in het ongeluk gestort?

8

4:8
Spr. 22:8
Sir. 7:3
Ik heb gezien: wie onrecht ploegt,

wie rampspoed zaait, zal het ook oogsten.

9Eén ademstoot van God, en ze komen om,

één vlaag van zijn woede vaagt ze weg.

10De leeuw brult, de welp gromt,

maar hun tanden worden uitgeslagen.

11De leeuw gaat zonder prooi te gronde,

de jonge leeuwen zwerven hongerend rond.

12Een verholen stem drong tot mij door,

mijn oor ving een fluisteren op,

13in de verontrustende visioenen van de nacht,

die de mensen dompelt in een diepe slaap.

14Opeens werd ik door angst gegrepen,

een siddering voer door mijn gebeente.

15Een adem streek langs mijn gezicht

en de haren rezen mij te berge.

16Een verschijning doemde op,

een gestalte voor mijn ogen.

Stilte – en toen zei een zachte stem:

17

4:17-18
Job 15:14-16
4:17
Job 25:4
Ps. 143:2
“Kan een mens zich gedragen zoals God het wil,

kan iemand zonder smet zijn voor zijn schepper?”

18Zelfs in zijn dienaren stelt God geen vertrouwen,

ook bij zijn engelen bespeurt hij nog gebreken.

19Hoeveel te meer dan bij de mens, wonend in zijn huis van leem,

met fundamenten in het stof.

Hij is een mot: men drukt hem dood.

20Van de ochtend tot de avond afgepijnigd

gaat hij onbemerkt ten onder, voor eeuwig weggevaagd.

21

4:21
Jes. 38:12
2 Kor. 5:1
De koorden van zijn tent zijn losgerukt,

hij sterft en heeft de wijsheid niet gekend.

5

51Roep dan, is er iemand die jou antwoordt?

Tot wie in de hemel kun jij je wenden?

2Aan ergernis gaat de dwaas ten onder,

van afgunst sterft de domme.

3Ik zag een dwaas die het voor de wind ging,

maar plotseling was zijn huis vervloekt.

4Zijn kinderen vonden hulp noch bescherming,

ze werden in de poort vertrapt en niemand schoot te hulp.

5Wat de dwaas oogst, eet de hongerige,

zelfs tussen dorens haalt hij weg al wat hij kan,

en de dorstige smacht naar zijn bezit.

6Nee, niet uit de aarde spruit het kwaad,

niet uit de grond komt het ongeluk voort.

7De mens is voor het ongeluk geboren –

zoals vonken uit het vuur omhoog spatten.

8Ik zou me in jouw plaats tot God wenden,

aan God zou ik het oordeel overlaten.

9

5:9
Job 9:10
37:5
Hij doet grote, ondoorgrondelijke dingen,

ontelbaar zijn de wonderen die hij verricht.

10Hij zendt de regen die op aarde valt,

hij laat het water over de akkers vloeien.

11

5:11
1 Sam. 2:7-8
Onaanzienlijken brengt hij tot aanzien,

treurenden geeft hij weer vertrouwen.

12Hij doorkruist de listen van de sluwen,

wat zij ondernemen zal mislukken.

13

5:13
1 Kor. 3:19
De wijzen overtroeft hij in hun wijsheid,

verraderlijke plannen lopen op niets uit.

14Overdag stuiten ze op duisternis,

ze tasten in de middag rond alsof het nacht is.

15Maar de armen redt hij van de gesel van hun tong,

hij redt hen uit de greep van de sterken.

16Er is hoop voor de weerlozen –

het kwaad wordt de mond gesnoerd.

17

5:17
Spr. 3:11-12
Hebr. 12:5-6
Gelukkig de mens die door God wordt getuchtigd,

wijs daarom de straf van de Ontzagwekkende niet af!

18

5:18
Deut. 32:39
Hos. 6:1
Want hij verwondt en hij verbindt,

hij slaat en zijn handen genezen.

19Zesmaal zal hij je redden in gevaar,

ook de zevende maal zal je niets overkomen.

20

5:20
Ps. 33:19
In tijden van honger behoedt hij je voor de dood,

in tijden van oorlog voor de macht van het zwaard.

21Voor de gesel van de tong ben je veilig,

bij naderend geweld zul je niet bang zijn.

22

5:22-23
Jes. 11:6-8
Met honger en geweld kun je spotten,

de wilde dieren van de aarde hoef je niet te vrezen.

23

5:23
Hos. 2:20
Je hebt een verbond met de stenen van het veld,

met de dieren van het veld leef je in vrede.

24Je weet dat er vrede in je huis heerst,

je kijkt uit over je weiden – niets ontbreekt je.

25

5:25
Gen. 28:14
Je weet dat je kroost talrijk zal zijn,

dat je nageslacht de aarde als gras zal bedekken.

26Verzadigd van het leven zul je in het graf dalen,

als een rijpe korenschoof die wordt binnengehaald.

27Dit hebben wij onderzocht, en zo is het;

luister naar ons en neem het ter harte.’