Nieuwe Bijbelvertaling (NBV)
46

461Bel is gebroken, Nebo ligt geveld.

Eens droegen jullie hen plechtig rond,

maar nu zijn hun beelden voor de lastdieren,

een zware last voor uitgeputte beesten.

2Ze zijn gebroken en geveld,

ze hebben zichzelf niet kunnen beschermen;

hun beelden worden weggesleept.

3

46:3
Ps. 22:11
Jes. 63:9
Luister naar mij, volk van Jakob

en al wat er van Israël nog over is –

van de moederschoot af door mij gedragen,

door mij gekoesterd vanaf de geboorte:

4Tot in je ouderdom blijf ik dezelfde,

tot in je grijsheid zal ik je steunen.

Wat ik gedaan heb, zal ik blijven doen,

ik zal je steunen en beschermen.

5

46:5
Jes. 44:7
Met wie wil je mij vergelijken,

aan wie mij gelijkstellen?

Met wie vertoon ik overeenkomst?

6

46:6-8
Jes. 44:9-21
46:6-7
Jes. 40:19-20
41:6-7
Mensen schudden goud uit hun buidel

of wegen zilver af op een weegschaal,

ze nemen een edelsmid in dienst

die er een god van maakt.

Ze buigen zich neer en knielen ervoor.

7Ze nemen hem op hun schouders en torsen hem.

Waar ze hem neerzetten, daar blijft hij staan,

hij komt niet meer van zijn plaats.

Als ze hem om hulp roepen, antwoordt hij niet,

hij redt hen niet uit hun nood.

8Neem dit ter harte, zondaars,

verman je, kom tot inkeer!

9Denk terug aan alles wat eertijds is gebeurd.

Ik ben God, er is geen ander,

ik ben God, niemand is aan mij gelijk.

10

46:10
Jes. 41:26-27
Die in het begin al het einde aankondigde

en lang tevoren wat nog gebeuren moest.

Die zegt: ‘Wat ik besluit, wordt van kracht,

en alles wat ik wil, breng ik ten uitvoer.’

11

46:11
Jes. 45:1-5
Die uit het oosten een adelaar roept,

uit een ver land een man die mijn plannen uitvoert.

Ik heb gesproken, en zo zal het gebeuren.

Zoals ik het bepaald heb, zo zal het gaan.

12Luister naar mij, hardnekkig volk,

dat zich verre houdt van gerechtigheid.

13Ik breng mijn gerechtigheid nabij,

ze is niet ver meer,

het duurt niet lang voor ik redding breng.

Ik zal redding brengen in Sion,

ik laat Israël in mijn luister delen.

47

Babel in het stof

471Kom van je troon af,

zet je neer in het stof,

vrouwe Babel;

kies een zitplaats op de grond,

vrouwe Chaldea.

Niet langer noemt men je

teergevoelig en verfijnd.

2Pak de handmolen, maal het graan.

Sla je sluier terug, schort je rokken op,

ontbloot je dijen, doorwaad rivieren.

3

47:3
Jer. 13:22
Naakt word je tentoongesteld,

openlijk zul je te schande staan.

Zo neem ik wraak, en niemand houdt me tegen.

4– Hij is onze bevrijder, de Heilige van Israël,

zijn naam is HEER van de hemelse machten.

5Ga zitten, wees stil,

tast rond in het duister,

vrouwe Chaldea.

Niet langer noemt men je

‘Meesteres over koninkrijken’.

6

47:6
Jes. 10:6
Zach. 1:15
Ik was tegen mijn volk in woede ontstoken,

ik heb mijn eigen land ontwijd.

Ik heb mijn volk aan jou uitgeleverd

en je hebt het niet ontzien,

zelfs de oudsten heb je een zeer zwaar juk opgelegd.

7

47:7
Deut. 32:28-29
Je zei: ‘Ik ben en ik blijf meesteres, voor altijd.’

Maar je had geen oog voor de loop der dingen,

hoe dit zou eindigen, heb je niet voorzien.

8

47:8-9
Op. 18:7-8
47:8
Sef. 2:15
Luister hiernaar, verwende vrouw,

jij die zo onbekommerd leeft,

die denkt: Ik, en ik alleen!

Ik zal niet als weduwe achterblijven,

het verlies van kinderen blijft mij bespaard.

9Integendeel, het overkomt je allebei,

in een oogwenk, op één enkele dag:

het verlies van kinderen en het weduwschap

zullen je in hun volle omvang treffen,

ondanks je talloze toverkunsten

en je krachtige bezweringsformules.

10Zelfverzekerd in je slechtheid

dacht je: Er is niemand die me ziet.

Je wijsheid en je kennis hebben je misleid,

je dacht: Ik, en ik alleen!

11Het kwade zal je overkomen,

en je weet het niet te bezweren.

Ongeluk zal je overvallen,

en afwenden kun je het niet.

Onverwachts komt de ondergang,

waarvan je geen vermoeden had.

12Ga maar door met je bezweringsformules

en met de talloze toverkunsten

waarmee je je van jongs af aan hebt afgemat:

misschien kun je nog iets uitrichten,

misschien laat het onheil zich afschrikken.

13Wat heb je je afgetobd met talloze raadgevers!

Laten zij die naar de sterren staren,

die de hemel kunnen uitleggen,

die je per maand laten weten wat je overkomen zal,

laten zij nu aantreden, laten zij je redden!

14Ze worden als kaf, het vuur zal hen verteren,

ze zijn niet meer te redden uit de macht van de vlammen.

En dat zal geen vuur zijn om brood op te bakken,

geen gloed om je aan te warmen.

15Zoveel hebben ze jou dus te bieden,

zij voor wie je je hebt afgemat,

met wie je van jongs af aan handeldreef:

ieder van hen zwerft een eigen kant uit

en er is niemand die jou redt.

48

De dienaar van de HEER als bevrijder van zijn volk

481

48:1
Jer. 5:2
Luister hiernaar, volk van Jakob,

dat de naam Israël mag dragen,

dat uit Juda’s bron is voortgekomen,

dat zweert bij de naam van de HEER

en zich op Israëls God beroept,

maar onwaarachtig en onoprecht.

2Je noemt jezelf naar de heilige stad,

en je steunt op de God van Israël,

wiens naam is HEER van de hemelse machten.

3Lang geleden kondigde ik aan wat nog stond te gebeuren,

ik heb het uitgesproken, ik heb het laten horen.

Onverwachts bracht ik die gebeurtenissen tot stand.

4

48:4
Ex. 32:9
Omdat ik weet dat je onhandelbaar bent

– je nek hard als ijzer, je voorhoofd van brons –

5

48:5
Jes. 45:21
heb ik het je van tevoren aangekondigd,

voordat het gebeurde liet ik het horen,

opdat je niet zou zeggen: ‘Dat hebben mijn goden gedaan.

Dat is gebeurd op bevel van mijn beelden.’

6Je hebt het gehoord, je kunt het allemaal zien –

waarom laat je dat niet blijken?

Vanaf nu laat ik je nieuwe dingen horen:

wat nog verborgen is en jou onbekend.

7Nu pas zijn ze geschapen, niet eerder,

nog nooit heb je iets dergelijks gehoord,

zodat je niet kunt zeggen: ‘Dat wist ik allang.’

8Niets heb je hiervan gehoord of geweten,

deze dingen zijn je niet eerder ter ore gekomen.

Ik weet hoe onbetrouwbaar je bent,

een geboren zondaar word je genoemd.

9Omwille van mijn naam houd ik mijn woede in toom,

omwille van mijn eer zal ik me inhouden

en je niet ten onder laten gaan.

10Ik zal je louteren, maar niet als zilver,

in de smeltoven van de ellende zal ik je beproeven.

11

48:11
Jes. 42:8
Ezech. 36:22
Omwille van mijzelf doe ik dit, omwille van mijzelf,

want hoe zou mijn naam ontwijd kunnen worden!

Ik deel mijn majesteit niet met een ander.

12

48:12
Jes. 44:6
Op. 1:17
22:13
Luister naar mij, Jakob – Israël, door mij geroepen.

Ik ben het! Ik ben de eerste, ik ben de laatste!

13Eigenhandig heb ik de aarde gegrondvest,

met mijn rechterhand de hemel ontvouwd;

wanneer ik de sterren roep, treden ze aan.

14

48:14-15
Jes. 45:1-5
Kom allemaal, verzamel je en luister.

Wie van hun goden heeft dit aangekondigd:

‘De man die de liefde van de HEER geniet,

zal diens plannen met Babylonië uitvoeren

en bij de Chaldeeën zijn macht doen gelden’?

15Ik was het die dat zei! En ik heb hem geroepen,

ik laat hem komen, en wat hij onderneemt zal slagen.

16

48:16
Jes. 45:19
Kom naderbij en luister hiernaar.

Van meet af aan heb ik openlijk gesproken,

vanaf het begin van de geschiedenis was ik erbij.

– God, de HEER, heeft mij gezonden, met zijn geest. –

17Dit zegt de HEER, je bevrijder, de Heilige van Israël:

Ik ben de HEER, jullie God,

die jullie onderricht in je eigen belang,

die jullie leidt op de weg die je gaat.

18Luisterde je maar naar mijn geboden,

dan zou jouw vrede zijn als een rivier,

en je gerechtigheid als de golven van de zee.

19

48:19
Gen. 22:17
Je nageslacht zou zijn als het zand,

je nazaten ontelbaar als zandkorrels.

Je naam zou nooit worden uitgewist,

maar voor altijd bij mij voortleven.

20

48:20
Jer. 50:8
51:6,45
Op. 18:4
Trek weg uit Babel, ontvlucht de Chaldeeën!

Verkondig dit met luid gejuich, laat het horen,

laat weten tot aan de einden der aarde:

‘De HEER koopt zijn dienaar Jakob vrij!’

21

48:21
Ex. 17:6
Ps. 78:15-16
114:8
Hij voert zijn volk door de woestijn,

ze zullen geen dorst lijden;

hij laat water voor hen stromen uit de rots,

hij klieft een rots en het water gutst eruit.

22

48:22
Jes. 57:21
Goddelozen zullen geen vrede kennen – zegt de HEER.