Nieuwe Bijbelvertaling (NBV)
2

21

2:1-2
Dan. 9:12-13
Daarom heeft de Heer gedaan wat hij ons – de rechters die Israël geleid hebben, onze koningen, onze leiders en heel de bevolking van Israël en Juda – had aangekondigd. 2Op de hele wereld was nog nooit voorgekomen wat hij, zoals in de wet van Mozes staat, nu in Jeruzalem liet gebeuren: 3
2:3
Deut. 28:53-57
dat ieder van ons zijn eigen zonen en dochters opat. 4
2:4
Deut. 28:37
Jer. 29:18
De Heer leverde hen uit aan alle koninkrijken om ons heen, hij maakte hen te schande, zij werden een schrikbeeld voor alle naburige volken waaronder hij hen had verstrooid; 5
2:5
Deut. 28:43
ze waren niet langer in tel, integendeel. Want wij hebben gezondigd tegen de Heer, onze God, we hebben niet naar hem geluisterd.

6

2:6
Dan. 9:7-8
Bar. 1:15
De Heer, onze God, staat in zijn recht – ons en onze voorouders staat deze dag de schaamte op het gezicht. 7Al het onheil dat de Heer ons had aangezegd, is over ons gekomen, 8maar wij deden niets om hem gunstig te stemmen: we toonden geen enkel berouw over wat ons hart ons ingaf. 9
2:9
Dan. 9:14
De Heer stond klaar om ons met onheil te treffen, en hij liet het over ons komen. Immers, ook in alles wat de Heer tégen ons onderneemt is hij rechtvaardig. 10
2:10
Bar. 1:18
Maar wij hebben niet geluisterd naar de opdracht van de Heer om te leven naar de geboden die hij ons voorhield.

11

2:11
Deut. 6:21-22
Jer. 32:20-21
Dan. 9:15-16
Nu dan, Heer, God van Israël, u die uw volk met uw grote macht uit Egypte hebt weggeleid, met sterke hand en opgeheven arm en met tekenen en wonderen, waarmee u zich roem hebt verworven tot op de dag van vandaag – 12
2:12
Ps. 106:6
ach Heer, onze God, wij hebben onrecht bedreven, wij hebben goddeloos gehandeld, wij hebben al uw voorschriften overtreden. 13Maar laat ons toch niet langer zuchten onder uw woede, want we zijn nog maar met een handvol mensen over te midden van de volken waarover u ons hebt verspreid. 14Heer, hoor ons smeekgebed, red ons omwille van uzelf; laat aan hen die ons in ballingschap hebben gevoerd zien dat u ons gunstig gezind bent. 15
2:15
Dan. 9:19
Dan zal heel de wereld weten dat u de Heer bent, onze God: uw naam is verbonden met Israël en zijn nageslacht. 16
2:16
Deut. 26:15
Heer, zie vanuit uw heilige woning neer en merk ons op. Bied ons een luisterend oor, Heer, en hoor ons, 17
2:17
Ps. 6:6
Jes. 38:18
open uw ogen en zie: het zijn niet de doden in het dodenrijk die u eer brengen en van uw rechtvaardigheid getuigen; hun geest is immers uit hun binnenste weggenomen. 18
2:18
Deut. 28:65
Ps. 74:21
Nee, zwakke en diepbedroefde mensen, kwijnend en met een doffe blik, die onder het leven gebukt gaan, die zullen u eren, Heer, en uw rechtvaardigheid bezingen.

19

2:19
Dan. 9:18
Nu wij ons in gebed voor u neerbuigen, Heer, onze God, kunnen wij ons niet beroemen op de verdiensten van ons voorgeslacht en onze koningen. 20Want u hebt u in hevige toorn tegen ons gekeerd, zoals u door uw dienaren, de profeten, had aangekondigd met de volgende woorden: 21
2:21
Jer. 27:12
‘Dit zegt de Heer: Onderwerp je aan de koning van Babylonië en dien hem; dan blijven jullie wonen in het land dat ik aan jullie voorouders gegeven heb. 22Maar als jullie niet luisteren naar het bevel van de Heer om de koning van Babylonië te dienen, 23
2:23
Jer. 7:34
16:9
dan zal ik in de steden van Juda en in Jeruzalem2:23 in Jeruzalem – Ook mogelijk is de vertaling: ‘buiten Jeruzalem’. de vreugdezangen laten verstommen en het feestgedruis rond bruid en bruidegom beëindigen; het hele land zal een woestenij worden, waar niemand meer zal wonen.’ 24
2:24
Jer. 8:1-2
Heer, wij hebben niet geluisterd naar uw bevel om de koning van Babylonië te dienen. Daarom hebt u laten gebeuren wat u uw dienaren, de profeten, al had laten aankondigen: de beenderen van onze koningen en van onze voorouders werden uit hun graf gehaald. 25
2:25
Jer. 14:12
36:30
En zo lag daar dat gebeente, blootgesteld aan de hitte van de dag en de kou van de nacht. Bitter was het einde van velen: ze kwamen om door honger, door het zwaard of in ballingschap. 26En de tempel, waaraan uw naam verbonden is, hebt u gemaakt tot wat hij nu is, vanwege het slechte gedrag van Israël en Juda.

27Ook tegenover ons hebt u zich een rechtvaardige en genadige God betoond, Heer. 28Want zo had u dat al bij monde van uw dienaar Mozes aangekondigd toen u hem opdroeg uw wet op te schrijven in aanwezigheid van de Israëlieten. U sprak: 29

2:29
Lev. 26:39
Deut. 4:27
28:62
‘Als jullie niet naar mij luisteren, dan zal – wees daar maar zeker van – heel deze bruisende menigte worden teruggebracht tot een handvol mensen te midden van de volken waaronder ik ze zal verstrooien. 30
2:30-35
Lev. 26:44-45
2:30
Deut. 30:1-2
31:27
Zach. 10:9
Ik weet nu al dat ze zeker niet naar mij zullen luisteren, omdat het een onhandelbaar volk is. Maar in hun ballingsoord zullen ze berouw krijgen 31
2:31
Deut. 29:3
30:6
Ezech. 36:26
en inzien dat ik, de Heer, hun God ben. Ik zal ze verstand geven en oren die goed kunnen horen. 32Dan zullen ze mij daar in hun ballingsoord gaan vereren en mijn naam eerbiedigen. 33
2:33
Deut. 30:9-10
Ze zullen niet langer koppig volharden in hun slechte gedrag, want het lot van hun voorouders, die tegen de Heer zondigden, zal hun voor de geest staan. 34Dan zal ik hen terugbrengen naar het land dat ik hun voorouders Abraham, Isaak en Jakob onder ede heb beloofd, en zij zullen het weer in bezit nemen. Ik zal hen talrijk maken; hun aantal zal in geen geval afnemen. 35
2:35
Jer. 31:31
Ezech. 37:26
Ik zal een verbond met hen sluiten dat voor altijd zal gelden: ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. En ik zal Israël, mijn volk, nooit meer verdrijven uit het land dat ik hun gegeven heb.’

3

31Almachtige Heer, God van Israël, in onze nood roepen wij u ten einde raad aan. 2Luister naar ons, Heer, heb medelijden, want wij hebben tegen u gezondigd. 3

3:3
Ps. 29:10
Klaagl. 5:19
Immers, u bent rechter voor eeuwig – wij gaan voor eeuwig ten onder. 4Almachtige Heer, God van Israël, luister naar het gebed van Israël dat meer dood dan levend is, luister naar de nakomelingen van hen die tegen u gezondigd hebben en die niet naar de Heer, hun God, hebben geluisterd, waardoor wij nu gebukt gaan onder tegenspoed. 5Vergeet toch het wangedrag van ons voorgeslacht, houd nu uw eigen macht en goede naam voor ogen; 6want u bent onze God, Heer, u zullen wij vereren. 7U hebt ons immers ontzag ingeboezemd opdat we uw naam zouden aanroepen. Wij zullen u in ons ballingsoord vereren, want we betreuren het wangedrag van onze voorouders, die tegen u gezondigd hebben.

8

3:8
Bar. 2:4
Zie toch hoe wij nu lijden in het ballingsoord waarheen u ons verdreven hebt; we worden bespot en vervloekt en moeten boeten wegens het wangedrag van onze voorouders, die de Heer, onze God, hebben verlaten.”’

De weg naar de wijsheid

9

3:9
Deut. 6:4
Spr. 4:20-22
Luister, Israël, naar de geboden die leven beloven,

hoor aandachtig en ontdek wat inzicht is.

10Wat is er gebeurd, Israël,

dat je nu in het land van je vijanden leeft,

je oude dag op vreemde bodem slijt

11en onrein bent geworden als een dode,

alsof ook jij in het dodenrijk woont?

12

3:12
Jer. 2:13
Sir. 1:5
Je hebt de bron van de wijsheid verlaten.

13

3:13
Jes. 48:18
Als je was gebleven op de weg die God je wees

had je voor altijd in vrede geleefd.

14

3:14
Spr. 3:2
8:14
Leer waar inzicht is, waar kracht,

waar begrip is, dat kennis verschaft,

waar leven is, een lang leven,

waar licht is voor de ogen, en vrede.

15

3:15
Job 28:12,20
Wie kan de woonplaats van de wijsheid vinden?

Wie is in haar schatkamers doorgedrongen?

16

3:16
Jer. 27:6
Judit 11:7
Waar zijn de leiders van de volken,

zij die macht hebben over de dieren,

17zich vermaken met de vogels,

en zilver en goud vergaren,

schatten waarop mensen bouwen –

aan al dat vergaren komt nooit een eind;

18waar zijn zij die belust zijn op geld, hun grootste zorg –

van al hun moeite blijft niets over.

19Verdwenen zijn ze, afgedaald in het dodenrijk;

anderen namen hun plaatsen in.

20Een nieuw geslacht kwam de aarde bevolken,

maar de weg naar de kennis vonden ze niet,

21haar paden bleven voor hen verborgen;

ze taalden niet naar wijsheid.

En hun nageslacht is nog verder afgedwaald.

22Ook in Kanaän werd niets van de wijsheid vernomen,

in Teman was ze evenmin bekend.

23

3:23
Gen. 25:12
Zelfs Hagars kinderen, overal op zoek naar kennis,

en de wereldwijze kooplieden van Merran en van Teman

en de dichters en anderen die inzicht zoeken,

zij vonden de weg naar de wijsheid niet,

ze hadden geen oog voor haar paden.

24Israël, hoe groot is Gods woning,

hoe uitgestrekt het gebied waarover God heerst:

25groot en oneindig, groots en onmeetbaar!

26

3:26
Gen. 6:4
Daar zijn ooit de giganten geboren,

de befaamde helden uit het verre verleden,

groot van gestalte, bedreven in de strijd.

27

3:27
1 Sam. 16:7
Maar hen heeft God niet uitgekozen,

aan hen heeft hij de weg naar de kennis niet onthuld.

28Door gebrek aan inzicht gingen zij ten onder,

hun dwaze gedrag bracht hen ten val.

29

3:29
Deut. 30:12
Wijsh. 9:4
Wie is naar de hemel opgestegen,

wie heeft de wijsheid van daar gehaald

en haar uit de wolken naar de aarde gebracht?

30Wie is de zee overgestoken

en heeft haar aan de overkant gevonden

en haar gekocht voor kostbaar goud?

31Niemand is er die haar wegen kent,

niemand die haar paden wil weten.

32

3:32
Job 28:23
Maar hij die alles weet, kent haar,

zijn inzicht heeft haar ontdekt.

Hij schiep de aarde voor eeuwig

en bevolkte haar met dieren.

33Hij stuurde het licht op weg, en het ging,

hij riep het, en het kwam, in diep ontzag.

34De sterren op wacht schitterden vreugdevol;

35

3:35
Job 38:35
Ps. 147:4
Jes. 40:26
hij riep, en ze antwoordden: ‘Hier zijn we,’

vol vreugde schitterend voor hun schepper.

36Hij is onze God!

Niemand kan zich met hem meten.

37

3:37
Ps. 147:19
Sir. 24:8-11
De weg naar de wijsheid had voor hem geen geheimen.

Hij gaf haar aan zijn dienaar Jakob,

aan Israël, die hij beminde;

38

3:38
Spr. 8:31
Wijsh. 9:10
Joh. 1:14
daarna verscheen ze op aarde

en verkeerde onder de mensen.

4

41

4:1
Spr. 1:32-33
8:35-36
Sir. 24:23
Zij is het boek van Gods geboden,

de wet die tot in eeuwigheid bestaat;

ze geeft leven aan ieder die bij haar blijft,

maar wie haar verlaten, zullen sterven.

2

4:2
Spr. 6:23
Keer terug, Jakob, houd vast aan haar,

kies de weg die naar haar lichtglans voert.

3Verlies je eer niet aan een ander,

sta je voorrecht niet af aan een vreemd volk.

4

4:4
Deut. 4:8,32-37
Ps. 147:19-20
Wijsh. 9:18
Laten wij ons gelukkig prijzen, Israël,

want ons is bekend wat God behaagt!

Jeruzalems klacht en Gods troost

5Verlies de moed niet, mijn volk, een schim nog maar van Israël.

6

4:6
Jes. 50:1
52:3
Je bent aan vreemde volken verkocht, maar niet om ten onder te gaan.

Je bent aan je vijand uitgeleverd omdat je Gods woede hebt gewekt.

7

4:7
Deut. 32:15-18
Want jullie daagden je schepper uit:

niet hem, maar demonen bood je offers aan.

8

4:8
Deut. 32:5,10
Jes. 1:2
Hem die je koesterde, vergat je: de eeuwige God;

ook haar die je grootbracht deed je verdriet: Jeruzalem.

9Toen zij zag hoe Gods toorn zich tegen jullie keerde,

sprak zij:

‘Luister naar mijn klacht, buurvrouwen van Sion:

God gaf mij een groot verdriet te dragen.

10Ik moest de verbanning aanzien van mijn zonen en dochters,

het onheil dat de Eeuwige over hen bracht.

11Met vreugde bracht ik mijn kinderen groot,

maar jammerend van verdriet moest ik hen laten gaan.

12

4:12
Klaagl. 1:1-2
Laat niemand zich vrolijk maken over mij,

een weduwe, door iedereen verlaten,

vereenzaamd vanwege de zonden van mijn kinderen.

Want zij hebben zich van Gods wet vervreemd:

13ze hebben zijn voorschriften versmaad,

zijn geboden naast zich neergelegd;

ze lieten zich niet leiden door het onderricht in Gods recht.

14Kom toch bij mij, buurvrouwen van Sion,

en gedenk de verbanning van mijn zonen en dochters,

het onheil dat de Eeuwige over hen bracht.

15

4:15
Deut. 28:49-50
Jer. 5:15
6:22-23
Hij leverde hen uit aan een volk van ver,

een volk, onverstaanbaar en onbeschaamd,

dat voor oude mensen geen eerbied kende,

met kinderen geen medelijden had.

16Het ontnam de weduwe haar geliefde zonen,

het beroofde de alleenstaande van haar dochters.

17Maar ik, ach, wat kan ik nog voor jullie doen?

18Alleen hij die dit onheil over je bracht

kan je bevrijden uit de greep van je vijand.

19Ga dan maar, mijn kinderen, ga maar,

ik blijf hier eenzaam achter.

20Ik heb het kleed van de voorspoed uitgedaan,

mij gehuld in het rouwgewaad van mijn smeekgebed:

ik zal de Eeuwige aanroepen zolang ik leef.

21Verlies de moed niet, mijn kinderen, roep God aan,

hij zal je bevrijden uit de harde greep van je vijand.

22Ik verwachtte jullie redding van de Eeuwige

en hij gaf mij weer vreugde, de Heilige,

want spoedig betoont hij barmhartigheid aan jullie,

hij, die jullie eeuwige redder is.

23

4:23
Jer. 31:12-13
Jammerend van verdriet moest ik jullie laten gaan,

maar juichend van vreugde krijg ik jullie voor eeuwig van God terug.

24

4:24
Jes. 60:1-3
Zoals de buurvrouwen van Sion jullie verbanning zagen,

zo zien zij straks hoe de Eeuwige jullie redt

met vertoon van zijn luisterrijke macht.

25

4:25
Jes. 51:23
Kinderen, draag geduldig de toorn van God die op je rust.

De vijand heeft jullie in het nauw gedreven,

maar spoedig zul je zijn ondergang zien,

hem op de knieën dwingen.

26Mijn broze kinderen moesten een zware weg gaan,

weerloze schapen, ten prooi aan de roofzuchtige vijand.

27Verlies de moed niet, mijn kinderen, roep God aan;

hij die jullie in nood bracht, zal jullie niet vergeten.

28

4:28
Deut. 4:29
Zoals jullie je inspanden om van God af te dwalen,

zo moeten jullie, tot inkeer gekomen,

met tienvoudige inzet hem weer zoeken.

29Want hij die dit kwaad over je bracht

zal je ook redden en je eeuwige vreugde schenken.’

30Blijf moed houden, Jeruzalem,

bij hem die jou je naam gaf vind je troost.

31Maar wee degenen die jou kwaad berokkenden,

die zich vrolijk maakten over je val;

32wee de steden die je kinderen tot slaven maakten,

wee de stad die hen binnen haar muren sloot.

33Want zoals zij zich vrolijk maakte over je val

en plezier had om jouw tegenspoed,

zo zal zij treuren over haar eenzaamheid.

34Ik ontneem haar de vreugde van haar inwonertal,

haar trots zal omslaan in verdriet.

35

4:35
Jes. 34:9-10,14
Langdurig zal de Eeuwige vuur op haar doen neerkomen,

demonen zullen er huizen, voor lange tijd.

36

4:36-37
Jes. 60:4-5
Jeruzalem, richt je blik naar het oosten,

zie welke vreugde God je brengt:

37

4:37
Jes. 49:12
kijk, daar komen je kinderen, die je moest laten gaan!

Uit alle windstreken bijeengeroepen door de Heilige

komen ze, zich verheugend over Gods macht.