Nieuwe Bijbelvertaling (NBV)
6

61

6:1-4
Ex. 6:16-19
Num. 3:17-20
26:57-58
Zonen6:1-66 In sommige vertalingen zijn deze verzen genummerd als 6:16-81. van Levi: Gerson, Kehat en Merari. 2De zonen van Gerson heetten Libni en Simi. 3Zonen van Kehat: Amram, Jishar, Chebron en Uzziël. 4Zonen van Merari: Machli en Musi.

Dit zijn de Levitische families, geordend naar hun stamvaders:

5Gerson had een zoon, Libni. Libni was de vader van Jachat, die de vader was van Zimma, 6de vader van Joach, de vader van Iddo, de vader van Zerach, de vader van Jeaterai.

7Nakomelingen van Kehat: Kehat was de vader van Amminadab, die de vader was van Korach, de vader van Assir, 8de vader van Elkana, de vader van Ebjasaf, de vader van Assir, 9de vader van Tachat, de vader van Uriël, de vader van Uzzia, de vader van Saül. 10Zonen van Elkana: Amasai, Achimot 11en Elkana. Nakomelingen van Elkana: Elkana was de vader van Sofai, die de vader was van Nachat, 12

6:12
1 Sam. 1:1
de vader van Eliab, de vader van Jerocham, de vader van Elkana. 13Zonen van Samuel: Wasni, de oudste, en Abia.

14Nakomelingen van Merari: Merari was de vader van Machli, die de vader was van Libni, de vader van Simi, de vader van Uzza, 15de vader van Sima, de vader van Chaggia, de vader van Asaja.

16Hier volgen degenen die David aanstelde voor de lofzang bij het heiligdom van de HEER nadat de ark daar was ondergebracht. 17

6:17
Ex. 39:32
Totdat Salomo in Jeruzalem voor de HEER een tempel bouwde, verrichtten zij hun dienst voor de tabernakel van de HEER, de ontmoetingstent. Zij traden daar altijd in dezelfde opstelling aan. 18Dit zijn degenen die dit ambt van vader op zoon vervulden: Heman, de voorzanger, uit de familie van Kehat – hij was een zoon van Joël, die de zoon was van Samuel, 19de zoon van Elkana, de zoon van Jerocham, de zoon van Eliël, de zoon van Toach, 20de zoon van Suf, de zoon van Elkana, de zoon van Machat, de zoon van Amasai, 21de zoon van Elkana, de zoon van Joël, de zoon van Azarja, de zoon van Sefanja, 22de zoon van Tachat, de zoon van Assir, de zoon van Ebjasaf, de zoon van Korach, 23de zoon van Jishar, de zoon van Kehat, de zoon van Levi, de zoon van Israël. 24Rechts van hem stond zijn stamgenoot Asaf, die de zoon was van Berechja, de zoon van Sima, 25de zoon van Michaël, de zoon van Baäseja, de zoon van Malkia, 26de zoon van Etni, de zoon van Zerach, de zoon van Adaja, 27de zoon van Etan, de zoon van Zimma, de zoon van Simi, 28de zoon van Jachat, de zoon van Gerson, de zoon van Levi. 29Aan de linkerkant stonden de nakomelingen van Merari, ook stamgenoten: Etan, die de zoon was van Kisi, de zoon van Abdi, de zoon van Malluch, 30de zoon van Chasabja, de zoon van Amasja, de zoon van Chilkia, 31de zoon van Amsi, de zoon van Bani, de zoon van Semer, 32de zoon van Machli, de zoon van Musi, de zoon van Merari, de zoon van Levi.

33De andere Levieten moesten verschillende werkzaamheden verrichten in en om de tabernakel, het huis van God. 34Maar de uitvoering van de allerheiligste taken, het brengen van offers op het brandofferaltaar en het reukofferaltaar, was voorbehouden aan Aäron en zijn nakomelingen. Ook moesten zij voor Israël verzoening bewerken volgens de voorschriften van Mozes, de dienaar van God. 35Dit zijn de nakomelingen van Aäron: Aäron was de vader van Eleazar, die de vader was van Pinechas, de vader van Abisua, 36de vader van Bukki, de vader van Uzzi, de vader van Zerachja, 37de vader van Merajot, de vader van Amarja, de vader van Achitub, 38de vader van Sadok, de vader van Achimaäs.

39

6:39
Joz. 21:3-42
Dit zijn de gebieden waar de Levieten in hun tentenkampen woonden:

Het eerste lot viel op de families van de Kehatieten die nakomelingen waren van Aäron. 40In het stamgebied van Juda kregen zij Hebron met de omliggende weidegronden. 41De akkers rond de stad en de omliggende dorpen werden echter aan Kaleb gegeven, de zoon van Jefunne. 42De nakomelingen van Aäron kregen behalve Hebron, een vrijplaats, ook de vrijplaatsen Libna, Jattir, Estemoa, 43Chilez, Debir, 44Asan en Bet-Semes, elk met de omliggende weidegronden. 45In het stamgebied van Benjamin kregen ze Geba, Alemet en Anatot met de omliggende weidegronden. In totaal kregen deze families dertien steden. 46Aan de overige nakomelingen van Kehat werden door loting tien steden toegewezen van de families uit de westelijke helft van de stam Manasse. 47Aan de families van de nakomelingen van Gerson werden dertien steden toegewezen van de stammen Issachar, Aser, Naftali en Manasse in Basan. 48Aan de families van de nakomelingen van Merari werden door loting twaalf steden toegewezen van de stammen Ruben, Gad en Zebulon. 49De Israëlieten stonden dus steden en weidegronden aan de Levieten af. 50Uit de stamgebieden van Juda, Simeon en Benjamin werden hun door loting de hierboven genoemde steden toegewezen.

51Verder kregen de families van de nakomelingen van Kehat de volgende steden van de stam Efraïm tot hun beschikking: 52de vrijplaatsen Sichem, in het bergland van Efraïm, Gezer, 53Jokmeam, Bet-Choron, 54Ajjalon en Gat-Rimmon, elk met de omliggende weidegronden. 55Van de westelijke helft van de stam Manasse kregen ze Aner en Bileam en de omliggende weidegronden. Deze waren bestemd voor de families van de overige nakomelingen van Kehat. 56De nakomelingen van Gerson kregen van de oostelijke helft van de stam Manasse Golan, in Basan, en Astarot, elk met de omliggende weidegronden. 57In het stamgebied van Issachar kregen ze Kedes, Daberat, 58Ramot en Anem met de omliggende weidegronden. 59Van de stam Aser kregen ze Masal, Abdon, 60Chukok en Rechob met de omliggende weidegronden 61en van de stam Naftali kregen ze Kedes in Galilea, Chammon en Kirjataïm, elk met de omliggende weidegronden. 62De overigen, de nakomelingen van Merari, kregen in het stamgebied van Zebulon Rimmono en Tabor met de omliggende weidegronden. 63Aan de overkant van de Jordaan, op het onontgonnen deel van de hoogvlakte, kregen ze van de stam Ruben Beser, ter hoogte van Jericho maar dan dus aan de overkant, en verder Jahas, 64Kedemot en Mefaät, elk met de omliggende weidegronden. 65En in het stamgebied van Gad kregen ze Ramot in Gilead, Machanaïm, 66Chesbon en Jazer, elk met de omliggende weidegronden.

7

Afstammelingen van Issachar

71

7:1
Gen. 46:13
Num. 26:23-25
Recht. 10:1
Issachar had vier zonen: Tola en Pua, Jasub en Simron. 2Zonen van Tola: Uzzi, Refaja, Jeriël, Jachmai, Jibsam en Semuel. Deze dappere krijgslieden staan in de geslachtslijsten als familiehoofden van de Tolaïeten. In de tijd van David telde deze familie 22.600 mannen. 3Zoon van Uzzi: Jizrachja. Zonen van Jizrachja: Michaël, Obadja, Joël en Jissia, vijf familiehoofden. 4Ze hadden zo veel vrouwen en kinderen dat voor hun families 36.000 man gevechtstroepen in de geslachtslijsten staan. 5Ook voor de andere families van Issachar staan vele weerbare mannen ingeschreven, 87.000 in totaal.

Afstammelingen van Benjamin en Naftali

6

7:6-7
1 Kron. 8:1-4
7:6
Gen. 46:21
Num. 26:38
Benjamin had drie zonen: Bela, Becher en Jediaël. 7Bela had vijf zonen: Esbon, Uzzi, Uzziël, Jerimot en Iri. Zij waren familiehoofden, dappere krijgslieden. Voor hun families staan 22.034 mannen ingeschreven.

8Zonen van Becher: Zemira, Joas, Eliëzer, Eljoënai, Omri, Jeremot, Abia, Anatot en Alemet; allemaal zonen van Becher. 9Voor de families van deze familiehoofden staan in de geslachtslijsten 20.200 weerbare mannen ingeschreven.

10Zoon van Jediaël: Bilhan. Zonen van Bilhan: Jeüs, Benjamin, Ehud, Kenaäna, Zetan, Tarsis en Achisachar; 11allemaal nakomelingen van Jediaël. Zij waren familiehoofden, dappere krijgslieden. Van hun families waren 17.200 mannen in krijgsdienst.

12Suppim en Chuppim waren zonen van Ir; Chusim was een zoon van Acher.

13

7:13
Gen. 46:24
Num. 26:48-50
Zonen van Naftali: Jachasiël, Guni, Jeser en Sallum, zonen van Bilha.

Afstammelingen van Manasse en Efraïm

14Zoon van Manasse: Asriël.7:14 Zoon van Manasse: Asriël – Voorgestelde lezing. MT: ‘Zonen van Manasse: Asriël, die zij hem baarde’. Zijn Aramese bijvrouw baarde Machir, de vader van Gilead. 15

7:15
Num. 26:33
Machir nam vrouwen voor Chuppim en Suppim. Zijn zuster heette Maächa. Een andere nakomeling van Manasse heette Selofchad. Selofchad kreeg dochters. 16Machirs vrouw Maächa baarde een zoon, die zij Peres noemde. Zijn broer heette Seres. Zonen van Seres: Ulam en Rekem. 17Zoon van Ulam: Bedan. Dit waren de nakomelingen van Gilead, de zoon van Machir, de zoon van Manasse. 18Machirs zuster Molechet baarde Ishod, Abiëzer en Machla. 19De zonen van Semida waren Achjan, Sechem, Likchi en Aniam.

20

7:20
Num. 26:35
Nakomelingen van Efraïm: Efraïm was de vader van Sutelach, die de vader was van Bered, de vader van Tachat, de vader van Elada, de vader van Tachat, 21de vader van Zabad, de vader van Sutelach. Efraïms andere zonen, Ezer en Elad, werden door de inheemse bevolking van Gat vermoord toen ze daar vee probeerden te stelen. 22Hun vader Efraïm rouwde lange tijd over hen, en zijn verwanten kwamen hem troosten. 23
7:23
1 Kron. 8:13
Hij sliep met zijn vrouw en ze werd zwanger. Ze baarde een zoon, die hij Beria noemde, omdat hij verwekt was toen het huis door onheil was getroffen. 24Zijn dochter was Seëra; zij stichtte Laag-Bet-Choron, Hoog-Bet-Choron en Uzzen-Seëra. 25Hij had ook een zoon, Refach. Refach was de vader van Resef,7:25 Refach was de vader van Resef – Volgens sommige Hebreeuwse handschriften en de Septuaginta. MT: ‘En Resef’. die de vader was van Telach, de vader van Tachan, 26
7:26
Num. 1:10
de vader van Ladan, de vader van Ammihud, de vader van Elisama, 27
7:27
Ex. 33:11
de vader van Nun, de vader van Jozua.

28Hun grondgebied omvatte de volgende steden, elk met de omliggende dorpen: Betel, in oostelijke richting Naäran, in westelijke richting Gezer, en ook het gebied van Sichem tot aan Ajja. 29De stam Manasse bezat Bet-San, Taänach, Megiddo en Dor, elk met de omliggende dorpen. Dit waren de gebieden waar de nakomelingen van Israëls zoon Jozef woonden.

Afstammelingen van Aser

30

7:30
Gen. 46:17
Num. 26:44
Kinderen van Aser: Jimna, Jiswa, Jiswi, Beria en hun zuster Serach.

31Zonen van Beria: Cheber en Malkiël, de stichter van Bir-Zaït. 32Cheber verwekte Jaflet, Somer, Chotam en hun zuster Sua. 33Zonen van Jaflet: Pasach, Bimhal en Aswat; zij waren de zonen van Jaflet. 34Zonen van Semer: Achi en Roga, Jechubba en Aram. 35Zonen van zijn broer Helem: Sofach, Jimna, Seles en Amal.

36Zonen van Sofach: Suach, Charnefer, Sual, Beri en Jimra, 37Beser, Hod, Samma, Silsa, Jitran en Beëra.

38Zonen van Jeter: Jefunne, Pispa en Ara.

39Zonen van Ulla: Arach, Channiël en Risja.

40Zij allen waren nakomelingen van Aser, familiehoofden, beroemde, weerbare mannen, stamvorsten. Van hun families staan zesentwintigduizend mannen voor de krijgsdienst ingeschreven.

8

Afstammelingen van Benjamin

81

8:1
Gen. 46:21
Num. 26:38-40
Benjamin verwekte vijf zonen: Bela, de oudste, Asbel, de tweede, Achrach, de derde, 2Nocha, de vierde, en Rafa, de vijfde. 3Bela had de zonen Addar, Gera, Abihud, 4Abisua, Naäman, Achoach, 5Gera, Sefufan en Churam. 6
8:6
Recht. 3:15
En dit zijn de zonen van Echud – zij waren de familiehoofden van de inwoners van Geba, die als ballingen naar Manachat werden gevoerd: 7Naäman, Achia en Gera. Onder Gera’s leiding werden ze weggevoerd. Hij verwekte Uzza en Achichud.

8-9Sacharaïm, die op de hoogvlakte van Moab woonde, verwekte bij zijn vrouw Chodes de volgende zonen, nadat hij zijn vrouwen Chusim en Baära had weggestuurd: Jobab, Sibja, Mesa en Malkam, 10Jeüs, Sochja en Mirma. Deze zonen van Sacharaïm waren familiehoofden. 11Bij Chusim had hij Abitub en Elpaäl verwekt. 12Zonen van Elpaäl: Eber, Misam, Semed (die Ono en Lod en de omliggende dorpen stichtte), 13Beria en Sema. Zij waren de familiehoofden van de inwoners van Ajjalon, die de inwoners van Gat op de vlucht joegen.

14Achio, Sasak en Jeremot, 15Zebadja, Arad en Eder, 16Michaël, Jispa en Jocha waren de zonen van Beria. 17Zebadja, Mesullam, Chizki en Cheber, 18Jismerai, Jizlia en Jobab waren de zonen van Elpaäl. 19Jakim, Zichri en Zabdi, 20Eliënai, Silletai en Eliël, 21Adaja, Beraja en Simrat waren de zonen van Simi. 22Jispan, Eber en Eliël, 23Abdon, Zichri en Chanan, 24Chananja, Elam en Antotia, 25Jifdeja en Peniël waren de zonen van Sasak. 26Samserai, Secharja en Atalja, 27Jaäresja, Elia en Zichri waren de zonen van Jerocham. 28

8:28
1 Kron. 9:34
Zij staan in de geslachtslijsten als familiehoofden. Ze woonden met hun families in Jeruzalem.

29

8:29-32
1 Kron. 9:35-38
In Gibeon woonde de stichter van Gibeon met zijn vrouw, die Maächa heette, en zijn zonen: 30Abdon, de oudste, en Sur, Kis, Baäl en Nadab, 31Gedor, Achio en Zecher. 32Miklot verwekte Sima. Zij volgden het voorbeeld van hun verwanten en vestigden zich bij hen in Jeruzalem.

33

8:33-38
1 Kron. 9:39-44
8:33
1 Sam. 14:49-51
Ner verwekte Kis, Kis verwekte Saul, Saul verwekte Jonatan, Malkisua, Abinadab en Esbaäl. 34De zoon van Jonatan was Meribbaäl. Meribbaäl verwekte Micha. 35Zonen van Micha: Piton, Melech, Tarea en Achaz. 36Achaz verwekte Jehoadda, Jehoadda verwekte Alemet, Azmawet en Zimri. Zimri verwekte Mosa 37en Mosa verwekte Bina. Bina was de vader van Rafa, de vader van Elasa, de vader van Asel. 38Asel had zes zonen. Zij heetten Azrikam, Bocheru, Jismaël, Searja, Obadja en Chanan; allemaal zonen van Asel. 39Zonen van Asels broer Esek: Ulam, de oudste, Jeüs, de tweede, en Elifelet, de derde. 40De zonen van Ulam waren dappere krijgslieden, boogschutters. Ze kregen veel zonen en kleinzonen, honderdvijftig in totaal.

Zij allen waren afstammelingen van Benjamin.