Herziene Statenvertaling (HSV)
8

Beloofde zegeningen voor Israël

81Het woord van de HEERE van de legermachten kwam tot mij:

2Zo zegt de HEERE van de legermachten:

Ik heb Mij met grote na-ijver voor Sion ingezet,

ja, met grote grimmigheid

8:2
Zach. 1:14
heb Ik Mij voor haar ingezet.

3Zo zegt de HEERE:

Ik ben naar Sion teruggekeerd

en Ik zal midden in Jeruzalem wonen.

Jeruzalem zal ‘stad van de waarheid’ genoemd worden,

de berg van de HEERE van de legermachten ‘de heilige berg’.

4Zo zegt de HEERE van de legermachten:

Er zullen weer oude mannen en oude vrouwen zitten

op de pleinen van Jeruzalem,

ieder met zijn stok in zijn hand vanwege de hoge leeftijd.8:4 de hoge leeftijd - Letterlijk: de veelheid van dagen.

5De pleinen van de stad zullen vol worden

met jongens en meisjes

die spelen op haar pleinen.

6Zo zegt de HEERE van de legermachten:

Al zou het in die dagen wonderlijk zijn

in de ogen van het overblijfsel van dit volk,

zou het ook in Mijn ogen wonderlijk zijn?

spreekt de HEERE van de legermachten.

7Zo zegt de HEERE van de legermachten:

Zie, Ik ga Mijn volk verlossen uit het land waar de zon opkomt

en uit het land waar de zon ondergaat.

8Ik zal hen hierheen brengen,

zij zullen midden in Jeruzalem wonen.

Zij zullen Mij tot een volk zijn,

en Ík zal hun tot een God zijn,

in waarheid en in gerechtigheid.

9Zo zegt de HEERE van de legermachten: Grijp moed,8:9 Grijp moed - Letterlijk: Laat uw handen sterk zijn; zie ook vers 13. u die in deze dagen deze woorden gehoord hebt uit de mond van de profeten die er waren op de dag waarop het huis van de HEERE van de legermachten gegrondvest werd om de tempel te herbouwen.

10Vóór die dagen

was er immers geen loon voor de mensen,

en was er geen loon voor het vee.

Voor wie uittrok en wie binnenkwam, was er geen vrede, vanwege de tegenstander,

want Ik zette alle mensen tegen elkaar op.

11Maar nu zal Ik voor het overblijfsel van dit volk

niet meer zijn zoals in de vorige dagen,

spreekt de HEERE van de legermachten.

12Want het zaad zal voorspoedig zijn,8:12 het zaad zal voorspoedig zijn - Letterlijk: zaad van de vrede.

de wijnstok zal zijn vrucht geven,

het land zal zijn opbrengst geven,

de hemel zal zijn dauw geven.

Ik zal het overblijfsel van dit volk

dit alles in erfelijk bezit doen nemen.

13Het zal gebeuren, zoals u, huis van Juda en huis van Israël,

een vloek onder de heidenvolken geweest bent,

zo zal Ik u verlossen

en zult u een zegen worden.

Wees niet bevreesd, grijp moed.

14Want zo zegt de HEERE van de legermachten:

Zoals Ik Mij had voorgenomen u kwaad te doen, toen uw vaderen Mij zeer toornig maakten, zegt de HEERE van de legermachten, en Ik er geen berouw over gekregen heb,

15zo heb Ik Mij in deze dagen opnieuw voorgenomen goed te doen aan Jeruzalem en aan het huis van Juda. Wees niet bevreesd!

16Dit zijn de dingen die u doen moet:

8:16
Efez. 4:25
spreek de waarheid tegen elkaar, oordeel naar waarheid in uw poorten met een oordeel dat de vrede dient,8:16 een oordeel dat de vrede dient - Of: een vreedzaam oordeel.

17

8:17
Zach. 7:10
bedenk in uw hart geen kwaad tegen elkaar
8:17
Zach. 5:3,4
en heb een valse eed niet lief, want dit alles is iets wat Ik haat, spreekt de HEERE.

18Het woord van de HEERE van de legermachten kwam tot mij:

19Zo zegt de HEERE van de legermachten: Het vasten in de vierde, het vasten in de vijfde, het vasten in de zevende en het vasten in de tiende maand, zal voor het huis van Juda worden tot vreugde, tot blijdschap en tot vreugdevolle8:19 vreugdevolle - Letterlijk: goede. feestdagen. Heb dan de waarheid en de vrede lief!

20Zo zegt de HEERE van de legermachten: Er zullen weer volken komen en inwoners van veel steden.

21De inwoners van de ene stad zullen gaan naar die van de andere en zeggen: Laten we meteen gaan om het aangezicht van de HEERE gunstig te stemmen, om de HEERE van de legermachten te zoeken; ík zal ook gaan.

22Dan zullen veel volken komen en machtige heidenvolken, om de HEERE van de legermachten in Jeruzalem te zoeken en om het aangezicht van de HEERE gunstig te stemmen.

23Zo zegt de HEERE van de legermachten: In die dagen zal het gebeuren dat tien mannen uit alle talen van de heidenvolken, vastgrijpen, ja, de punt van de mantel van een Joodse man zullen zij vastgrijpen, en zeggen: Wij gaan met u mee, want wij hebben gehoord dat God met u is.