Herziene Statenvertaling (HSV)
22

De rivier van levend water

221En hij liet

22:1
Ezech. 47:1
Zach. 14:8
mij een zuivere rivier zien, van het water des levens, helder als kristal, die uit de troon van God en van het Lam kwam.

2In het midden van haar straat en aan de ene en de andere zijde van de rivier bevond zich

22:2
Openb. 2:7
de Boom des levens, die twaalf vruchten voortbrengt – van maand tot maand geeft Hij Zijn vrucht. En de bladeren van de boom zijn tot genezing van de heidenvolken.

3En geen enkele vervloeking zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daar zijn, en Zijn dienstknechten zullen Hem dienen,

4en zullen Zijn aangezicht zien, en

22:4
Openb. 3:12
Zijn Naam zal op hun voorhoofd zijn.

5

22:5
Jes. 60:19
Zach. 14:7
Openb. 21:23
En daar zal geen nacht zijn, en zij hebben geen lamp en ook geen zonlicht nodig, want de Heere God verlicht hen. En zij zullen als koningen regeren in alle eeuwigheid.

Waarschuwingen en beloften

6En hij zei tegen mij:

22:6
Openb. 19:9
21:5
Deze woorden zijn betrouwbaar en waarachtig. En de Heere, de God van de heilige profeten, heeft Zijn engel gezonden
22:6
Openb. 1:1
om Zijn dienstknechten te laten zien wat met spoed moet gebeuren.

7En zie, Ik kom spoedig.

22:7
Openb. 1:3
Zalig is hij die de woorden van de profetie van dit boek in acht neemt.

8En ik, Johannes, ben het die deze dingen gezien en gehoord heeft. En toen ik ze gehoord en gezien had, viel ik neer om te aanbidden voor de voeten van de engel die mij deze dingen liet zien.

9En hij zei tegen mij:

22:9
Hand. 10:26
14:14
Openb. 19:10
Pas op dat u dat niet doet! Want ik ben een mededienstknecht van u en van uw broeders, de profeten, en van hen die de woorden van dit boek in acht nemen. Aanbid God.

10En hij zei tegen mij:

22:10
Dan. 8:26
12:4
Verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want
22:10
Openb. 1:3
de tijd is nabij.

11Wie onrecht doet, laat hij nog meer onrecht doen. En wie vuil is, laat hij nog vuiler worden. En wie rechtvaardig is, laat hij nog meer gerechtvaardigd worden. En wie heilig is, laat hij nog meer geheiligd worden.

Christus bevestigt Zijn Woord

12En zie, Ik kom spoedig en Mijn loon is bij Mij

22:12
Ps. 62:13
Jer. 17:10
32:19
Matt. 16:27
Rom. 2:6
14:12
1 Kor. 3:8
2 Kor. 5:10
Gal. 6:5
Openb. 2:23
om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn.

13

22:13
Openb. 1:8
21:6
Ik ben de Alfa, en de Omega, het Begin en het Einde,
22:13
Jes. 41:4
44:6
48:12
Openb. 1:8
21:6
de Eerste en de Laatste.

14Zalig zijn zij die Zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op22:14 zij recht mogen hebben op - Letterlijk: hun macht zal zijn aan. de Boom des levens, en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan.

15

22:15
1 Kor. 6:10
Efez. 5:5
Kol. 3:5,6
Maar buiten bevinden zich de honden, de tovenaars, de ontuchtplegers, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder die de leugen liefheeft en doet.

16

22:16
Openb. 1:1
Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden om bij u in de gemeenten van deze dingen te getuigen.
22:16
Jes. 11:10
Rom. 15:12
Openb. 5:5
Ik ben de Wortel en het Nageslacht van David,
22:16
2 Petr. 1:19
de blinkende Morgenster.

17En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En laat hij die het hoort, zeggen: Kom!

22:17
Jes. 55:1
Joh. 7:37
En laat hij die dorst heeft, komen; en laat hij die wil, het water des levens nemen, voor niets.

18Want ik getuig aan ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort: Als iemand iets aan deze dingen toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek geschreven zijn.

19

22:19
Deut. 4:2
12:32
Spr. 30:6
En als iemand afdoet van de woorden van het boek van deze profetie, zal God zijn deel afdoen van
22:19
Openb. 13:8
17:8
het boek des levens, en van de heilige stad, van de dingen die in dit boek geschreven zijn.

20Hij Die van deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen. Ja, kom, Heere Jezus!

21De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen.