Herziene Statenvertaling (HSV)
19

Lied van overwinning

191En hierna hoorde ik een luide stem van een grote menigte in de hemel zeggen: Halleluja, de zaligheid, de heerlijkheid, de eer en de kracht zij aan de Heere, onze God.

2Want

19:2
Openb. 15:3
16:7
Zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig, omdat Hij de grote hoer geoordeeld heeft, die de aarde te gronde gericht heeft met haar hoererij, en omdat Hij
19:2
Deut. 32:43
Openb. 18:20
het bloed van Zijn dienstknechten aan haar19:2 aan haar - Letterlijk: uit haar hand. gewroken heeft.

3En zij zeiden voor de tweede keer: Halleluja!

19:3
Jes. 34:10
Openb. 14:11
18:18
En haar rook stijgt op in alle eeuwigheid.

4En de vierentwintig ouderlingen en de vier dieren wierpen zich neer, aanbaden God, Die op de troon zit, en zeiden: Amen, Halleluja!

5En er kwam een stem uit de troon, die zei: Loof onze God, al Zijn dienstknechten, en die Hem vrezen, kleinen en groten!

De bruiloft van het Lam

6En ik hoorde zoiets als een geluid van een grote menigte en als een gedruis van vele wateren en een geluid als van zware donderslagen: Halleluja, want de Heere, de almachtige God,

19:6
Openb. 11:17
is Koning geworden.

7Laten wij blij zijn en ons verheugen en Hem de heerlijkheid geven,

19:7
Matt. 22:2
Luk. 14:16
want de bruiloft van het Lam is gekomen en Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt.

8En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen.

9En hij zei tegen mij: Schrijf: Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam. En hij zei tegen mij:

19:9
Openb. 21:5
Dit zijn de waarachtige woorden van God.

10

19:10
Openb. 22:8
En ik viel voor zijn voeten neer om hem te aanbidden, maar hij zei tegen mij:
19:10
Hand. 10:26
14:14
Openb. 22:9
Pas op dat u dat niet doet! Ik ben een mededienstknecht van u en van uw broeders, die het getuigenis van Jezus hebben. Aanbid God. Het getuigenis van Jezus is namelijk de geest van de profetie.

Overwinning van Christus op de valse profeet

11En ik zag de hemel geopend, en zie,

19:11
Openb. 6:2
een wit paard, en Hij Die daarop zat, werd getrouw en waarachtig genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid.

12En Zijn ogen waren

19:12
Openb. 1:14
als een vuurvlam en op Zijn hoofd waren vele diademen. Hij had een Naam, die opgeschreven was, en die niemand kent dan Hijzelf.

13En Hij was bekleed met een

19:13
Jes. 63:1
in bloed gedoopt bovenkleed, en Zijn Naam luidt:
19:13
Joh. 1:1
1 Joh. 1:1
Het Woord van God.

14En de legers in de hemel volgden Hem op witte paarden, gekleed in

19:14
Matt. 28:3
Openb. 4:4
7:9
fijn linnen, wit en smetteloos.

15

19:15
Vers
En uit Zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de heidenvolken zou slaan. En Hij zal hen hoeden
19:15
Ps. 2:9
Openb. 2:27
met een ijzeren staf.
19:15
Jes. 63:3
Openb. 14:19,20
En Hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toorn19:15 van de grimmige toorn - Letterlijk: van de toorn en van de gramschap. van de almachtige God.

16Er stond op Zijn bovenkleed en op Zijn dij deze Naam geschreven:

19:16
1 Tim. 6:15
Openb. 17:14
Koning der koningen en Heere der heren.

17En ik zag één engel dicht bij de zon staan, en hij riep met luide stem naar alle vogels die hoog aan de hemel vlogen:

19:17
Jer. 12:9
Ezech. 39:17
Kom en verzamel u voor het avondmaal van de grote God,

18om te eten vlees van koningen, en vlees van oversten over duizend, en vlees van machtigen, en vlees van paarden en van hen die daarop zitten, en vlees van alle vrijen en van slaven, kleinen en groten.

19En ik zag het beest en de koningen van de aarde en hun legers bijeenverzameld om oorlog te voeren tegen Hem Die op het paard zat, en tegen Zijn leger.

20En het beest werd gegrepen, en met hem de valse profeet, die in zijn tegenwoordigheid

19:20
Deut. 13:1
Matt. 24:24
Openb. 13:12,13
16:14
de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had die het merkteken van het beest
19:20
Openb. 13:16
ontvangen hadden en die
19:20
Openb. 13:15
zijn beeld aanbeden hadden. Deze twee werden
19:20
Dan. 7:11
Openb. 20:10
levend geworpen in de poel van vuur, die
19:20
Openb. 14:10
van zwavel brandt.

21En de overigen werden gedood met het zwaard van Hem Die op het paard zat, namelijk het zwaard dat uit Zijn mond kwam. En alle vogels werden verzadigd met hun vlees.

20

De satan gebonden

201En ik zag een engel neerdalen uit de hemel

20:1
Openb. 1:18
met de sleutel van de afgrond en een grote ketting in zijn hand.

2

20:2
2 Petr. 2:4
Openb. 12:9
En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en bond hem voor duizend jaar,

3en wierp hem in de afgrond, en sloot hem daarin op en verzegelde die boven hem,

20:3
Vers
opdat hij de volken niet meer zou misleiden, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen zouden zijn. En daarna moet hij een korte tijd worden losgelaten.

De eerste opstanding

4En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten,

20:4
Openb. 6:10
en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag
20:4
Openb. 6:9
de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, en die
20:4
Openb. 13:12
het beest en
20:4
Openb. 13:15
zijn beeld niet hadden aanbeden, en die
20:4
Openb. 13:16
het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand.
20:4
Openb. 6:11
En zij leefden en gingen als koningen regeren met Christus, duizend jaar lang.

5Maar de overigen van de doden werden niet weer levend, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen waren. Dit is de eerste opstanding.

6Zalig en heilig is hij die deelheeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen

20:6
Jes. 61:6
1 Petr. 2:9
Openb. 1:6
5:10
priesters van God en van Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen regeren, duizend jaar lang.

De satan geheel overwonnen

7En wanneer die duizend jaar tot een einde gekomen zijn, zal de satan uit zijn gevangenis worden losgelaten.

8En hij zal uitgaan om de volken te misleiden die zich in de vier hoeken van de aarde bevinden,

20:8
Ezech. 38:2
39:1
Gog en Magog, om hen
20:8
Openb. 16:14
te verzamelen voor de oorlog. En hun aantal is als het zand van de zee.

9En zij kwamen op over de breedte van de aarde, en omsingelden de legerplaats van de heiligen en de geliefde stad. Maar er daalde vuur van God neer uit de hemel en dat verslond hen.

10En de duivel, die hen misleidde,

20:10
Dan. 7:11
Openb. 19:20
werd in de poel van vuur en zwavel geworpen, waar ook
20:10
Openb. 19:20
het beest en de valse profeet reeds zijn. En zij zullen dag en nacht
20:10
Openb. 14:10
gepijnigd worden in alle eeuwigheid.

Het laatste oordeel

11En ik zag een grote witte troon, en Hem Die daarop zat. Voor Zijn aangezicht vluchtten de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was.

12En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden geopend en nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek

20:12
Ex. 32:32
Ps. 69:29
Filipp. 4:3
Openb. 3:5
21:27
des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond,
20:12
Ps. 62:13
Jer. 17:10
32:19
Matt. 16:27
Rom. 2:6
14:12
2 Kor. 5:10
Gal. 6:5
Openb. 2:23
overeenkomstig hun werken.

13En de zee gaf de doden die in haar waren. Ook de dood en het rijk van de dood gaven de doden die in hen waren, en zij werden geoordeeld, ieder overeenkomstig zijn werken.

14En de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood.

15En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen.

21

De nieuwe hemel en de nieuwe aarde

211En

21:1
Jes. 65:17
66:22
2 Petr. 3:13
ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer.

2En ik, Johannes, zag

21:2
Vers
de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is.

3En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen:

21:3
Ezech. 43:7
Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn.

4

21:4
Jes. 25:8
Openb. 7:17
En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.

5

21:5
Openb. 4:2
20:11
En Hij Die op de troon zit, zei: Zie,
21:5
Jes. 43:19
2 Kor. 5:17
Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei tegen mij: Schrijf, want deze woorden
21:5
Openb. 19:9
zijn waarachtig en betrouwbaar.

6En Hij zei tegen mij:

21:6
Openb. 16:17
Het is geschied.
21:6
Jes. 41:4
44:6
Openb. 1:8
22:13
Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde.
21:6
Jes. 55:1
Wie dorst heeft, zal Ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens.

7Wie overwint, zal alles beërven,

21:7
Zach. 8:8
Hebr. 8:10
en Ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor Mij een zoon zijn.

8Maar wat betreft

21:8
Openb. 22:15
de lafhartigen, ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars: hun deel is in de poel
21:8
Openb. 20:14,15
die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood.

Het nieuwe Jeruzalem

9En een van de zeven engelen

21:9
Openb. 15:6,7
die de zeven schalen hadden, vol van de zeven laatste plagen, kwam naar mij toe en hij sprak met mij en zei: Kom, ik zal u de bruid, de vrouw van het Lam, laten zien.

10En hij voerde mij weg

21:10
Openb. 1:10
in de geest op een grote en hoge berg en liet mij de
21:10
Vers
grote stad zien, het heilige Jeruzalem, dat neerdaalde uit de hemel, bij God vandaan.

11Zij had de heerlijkheid van God, en haar uitstraling was als een zeer kostbare edelsteen, als een kristalheldere steen jaspis.

12Zij had een grote en hoge muur met twaalf poorten, en bij die poorten twaalf engelen. Ook waren er namen op geschreven, namelijk van de twaalf stammen van de Israëlieten.

13Drie poorten op het oosten, drie poorten op het noorden, drie poorten op het zuiden, en drie poorten op het westen.

14

21:14
Efez. 2:20
En de muur van de stad had twaalf fundamenten met daarop de twaalf namen van de twaalf apostelen van het Lam.

15En hij die met mij sprak,

21:15
Ezech. 40:3
Zach. 2:1
had een gouden meetlat om de stad op te meten, en haar poorten, en haar muur.

16En de stad lag daar als een vierkant, haar lengte was even groot als haar breedte. En hij mat de stad met de meetlat op: twaalfduizend stadiën.21:16 stadiën - Eén stadie bedraagt ongeveer 185 meter. Haar lengte, breedte en hoogte waren gelijk.

17En hij mat haar muur op: honderdvierenveertig el, een mensenmaat, die ook de maat van een engel is.

18En het bouwmateriaal van de muur was jaspis en de stad was zuiver goud, gelijk aan zuiver glas.

19En de fundamenten van de muur van de stad waren met allerlei edelgesteente versierd. Het eerste fundament was jaspis, het tweede saffier, het derde chalcedon, het vierde smaragd,

20het vijfde onyx, het zesde sardius, het zevende chrysoliet, het achtste beril, het negende topaas, het tiende chrysopraas, het elfde hyacint, het twaalfde amethist.

21En de twaalf poorten waren twaalf parels. Elke poort apart bestond uit één parel, en de straat van de stad was zuiver goud, als doorzichtig glas.

22Ik zag geen tempel in haar, want de Heere, de almachtige God, is haar tempel, en het Lam.

23

21:23
Jes. 60:19
Zach. 14:7
En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar,
21:23
Openb. 22:5
en het Lam is haar lamp.

24

21:24
Jes. 60:3
En de naties die zalig worden, zullen in haar licht wandelen, en de koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid en eer erin.

25

21:25
Jes. 60:11
En haar poorten zullen overdag nooit gesloten worden,
21:25
Openb. 22:5
want daar zal geen nacht zijn.

26En zij zullen de heerlijkheid en de eer van de naties daarin brengen.

27Al wat onrein is, zal er niet inkomen, en ook niemand die zich bezighoudt met gruwelen en leugens, maar alleen zij die geschreven zijn

21:27
Ex. 32:32
Ps. 69:29
Filipp. 4:3
Openb. 3:5
20:12
in het boek des levens van het Lam.