Herziene Statenvertaling (HSV)
2

Eerste brief: aan Efeze

21Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze: Dit zegt Hij Die de zeven sterren in Zijn rechterhand houdt, Die te midden van de zeven gouden kandelaren wandelt:

2Ik ken uw werken, uw inspanning en uw volharding, en weet dat u slechte mensen niet kunt verdragen, en dat u hen op de proef hebt gesteld die van zichzelf zeggen dat zij apostelen zijn, maar het niet zijn, en dat u hebt ontdekt dat zij leugenaars zijn.

3En u hebt moeilijkheden verdragen, en volharding getoond. Om Mijn Naam hebt u zich ingespannen en u bent niet moe geworden.

4Maar Ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten.

5Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen en bekeer u en doe de eerste werken. Maar zo niet, dan kom Ik spoedig bij u en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen, als u zich niet bekeert.

6Maar dit hebt u vóór, dat u de werken

2:6
Vers
15
van de Nikolaïeten haat, die ook Ik haat.

7Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint, hem zal Ik te eten geven van

2:7
Gen. 2:9
Openb. 22:2
de Boom des levens, die midden in het paradijs van God staat.

Tweede brief: aan Smyrna

8En schrijf aan de engel van de gemeente in Smyrna: Dit zegt de

2:8
Jes. 41:4
44:6
Openb. 1:17
Eerste en de Laatste, Die dood is geweest en weer levend is geworden:

9Ik ken uw werken, verdrukking en armoede – u bent echter rijk – en Ik ken de lastering van hen die zeggen dat zij Joden zijn, maar het niet zijn; zij zijn namelijk een synagoge van de satan.

10Wees niet bevreesd voor wat u lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen van u in de gevangenis werpen, opdat u verzocht wordt. En u zult een verdrukking hebben van tien dagen. Wees trouw tot in de dood, en Ik zal u de kroon van het leven geven.

11

2:11
Matt. 13:9
Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint, zal zeker geen schade toegebracht worden door de tweede dood.

Derde brief: aan Pergamus

12En schrijf aan de engel van de gemeente in Pergamus: Dit zegt Hij Die het

2:12
Vers
16
Openb. 1:16
tweesnijdende, scherpe zwaard heeft:

13Ik ken uw werken en weet waar u woont, namelijk waar de troon van de satan is. U houdt vast aan Mijn Naam, en u hebt het geloof in Mij niet verloochend, zelfs niet in de dagen van Antipas, Mijn trouwe getuige, die gedood werd bij u, waar de satan woont.

14Maar Ik heb enkele dingen tegen u, namelijk dat u daar mensen hebt die zich houden aan de leer van

2:14
Num. 22:23
24:14
25:1
31:16
Bileam, die Balak leerde voor de Israëlieten een struikelblok neer te leggen, opdat zij afgodenoffers zouden eten en hoererij bedrijven.

15Zo hebt u er ook die zich houden aan de leer van de Nikolaïeten en dat haat Ik.

16Bekeer u. En zo niet, dan kom Ik spoedig bij u en zal Ik tegen hen oorlog voeren

2:16
Jes. 49:2
Efez. 6:17
Hebr. 4:12
Openb. 1:16
met het zwaard van Mijn mond.

17Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Aan wie overwint, zal Ik van het verborgen manna te eten geven, en Ik zal hem een witte steen geven met op die steen een nieuwe naam geschreven, die niemand kent dan wie hem ontvangt.

Vierde brief: aan Thyatira

18En schrijf aan de engel van de gemeente in Thyatira: Dit zegt de Zoon van God,

2:18
Openb. 1:14,15
Die ogen heeft als een vuurvlam en voeten als blinkend koper:

19Ik ken uw werken, de liefde, het dienstbetoon, het geloof, uw volharding en uw werken, en ook dat de laatste meer zijn dan de eerste.

20Maar Ik heb enkele dingen tegen u: dat u de vrouw

2:20
1 Kon. 16:31
2 Kon. 9:7
Izebel, die van zichzelf zegt dat zij een profetes is, ongemoeid haar gang laat gaan om te onderwijzen en Mijn dienstknechten te misleiden, zodat zij hoererij bedrijven en afgodenoffers eten.

21En Ik heb haar tijd gegeven, opdat zij zich van haar hoererij zou bekeren, maar zij heeft zich niet bekeerd.

22Zie, Ik werp haar te bed, en breng hen die overspel met haar plegen, in grote verdrukking, als zij zich niet bekeren van hun werken.

23En haar kinderen zal Ik door de dood ombrengen, en alle gemeenten zullen weten

2:23
1 Sam. 16:7
1 Kron. 28:9
29:17
Ps. 7:10
Jer. 11:20
Hand. 1:24
dat Ik het ben Die nieren en harten doorzoekt,
2:23
Ps. 62:13
Jer. 17:10
32:19
Matt. 16:27
Rom. 2:6
14:12
2 Kor. 5:10
Gal. 6:5
Openb. 20:12
en Ik zal u geven eenieder naar uw werken.

24Maar Ik zeg tegen u, en tegen de overigen in Thyatira, voor zover zij deze leer niet hebben en zij, zoals zij dat noemen, de diepten van de satan niet hebben leren kennen: Ik zal u geen andere last opleggen

25dan deze:

2:25
Openb. 3:11
Houd vast aan wat u hebt totdat Ik kom.

26En wie overwint en wie Mijn werken tot het einde toe in acht neemt, hem zal

2:26
Ps. 2:8
Ik macht geven over de heidenvolken.

27En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf – zij zullen als kruiken van een pottenbakker verbrijzeld worden – zoals ook Ik die macht van Mijn Vader heb ontvangen.

28En Ik zal hem de morgenster geven.

29Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.