Herziene Statenvertaling (HSV)
19

Lied van overwinning

191En hierna hoorde ik een luide stem van een grote menigte in de hemel zeggen: Halleluja, de zaligheid, de heerlijkheid, de eer en de kracht zij aan de Heere, onze God.

2Want

19:2
Openb. 15:3
16:7
Zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig, omdat Hij de grote hoer geoordeeld heeft, die de aarde te gronde gericht heeft met haar hoererij, en omdat Hij
19:2
Deut. 32:43
Openb. 18:20
het bloed van Zijn dienstknechten aan haar19:2 aan haar - Letterlijk: uit haar hand. gewroken heeft.

3En zij zeiden voor de tweede keer: Halleluja!

19:3
Jes. 34:10
Openb. 14:11
18:18
En haar rook stijgt op in alle eeuwigheid.

4En de vierentwintig ouderlingen en de vier dieren wierpen zich neer, aanbaden God, Die op de troon zit, en zeiden: Amen, Halleluja!

5En er kwam een stem uit de troon, die zei: Loof onze God, al Zijn dienstknechten, en die Hem vrezen, kleinen en groten!

De bruiloft van het Lam

6En ik hoorde zoiets als een geluid van een grote menigte en als een gedruis van vele wateren en een geluid als van zware donderslagen: Halleluja, want de Heere, de almachtige God,

19:6
Openb. 11:17
is Koning geworden.

7Laten wij blij zijn en ons verheugen en Hem de heerlijkheid geven,

19:7
Matt. 22:2
Luk. 14:16
want de bruiloft van het Lam is gekomen en Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt.

8En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen.

9En hij zei tegen mij: Schrijf: Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam. En hij zei tegen mij:

19:9
Openb. 21:5
Dit zijn de waarachtige woorden van God.

10

19:10
Openb. 22:8
En ik viel voor zijn voeten neer om hem te aanbidden, maar hij zei tegen mij:
19:10
Hand. 10:26
14:14
Openb. 22:9
Pas op dat u dat niet doet! Ik ben een mededienstknecht van u en van uw broeders, die het getuigenis van Jezus hebben. Aanbid God. Het getuigenis van Jezus is namelijk de geest van de profetie.

Overwinning van Christus op de valse profeet

11En ik zag de hemel geopend, en zie,

19:11
Openb. 6:2
een wit paard, en Hij Die daarop zat, werd getrouw en waarachtig genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid.

12En Zijn ogen waren

19:12
Openb. 1:14
als een vuurvlam en op Zijn hoofd waren vele diademen. Hij had een Naam, die opgeschreven was, en die niemand kent dan Hijzelf.

13En Hij was bekleed met een

19:13
Jes. 63:1
in bloed gedoopt bovenkleed, en Zijn Naam luidt:
19:13
Joh. 1:1
1 Joh. 1:1
Het Woord van God.

14En de legers in de hemel volgden Hem op witte paarden, gekleed in

19:14
Matt. 28:3
Openb. 4:4
7:9
fijn linnen, wit en smetteloos.

15

19:15
Vers
21
Openb. 2:16
En uit Zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de heidenvolken zou slaan. En Hij zal hen hoeden
19:15
Ps. 2:9
Openb. 2:27
met een ijzeren staf.
19:15
Jes. 63:3
Openb. 14:19,20
En Hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toorn19:15 van de grimmige toorn - Letterlijk: van de toorn en van de gramschap. van de almachtige God.

16Er stond op Zijn bovenkleed en op Zijn dij deze Naam geschreven:

19:16
1 Tim. 6:15
Openb. 17:14
Koning der koningen en Heere der heren.

17En ik zag één engel dicht bij de zon staan, en hij riep met luide stem naar alle vogels die hoog aan de hemel vlogen:

19:17
Jer. 12:9
Ezech. 39:17
Kom en verzamel u voor het avondmaal van de grote God,

18om te eten vlees van koningen, en vlees van oversten over duizend, en vlees van machtigen, en vlees van paarden en van hen die daarop zitten, en vlees van alle vrijen en van slaven, kleinen en groten.

19En ik zag het beest en de koningen van de aarde en hun legers bijeenverzameld om oorlog te voeren tegen Hem Die op het paard zat, en tegen Zijn leger.

20En het beest werd gegrepen, en met hem de valse profeet, die in zijn tegenwoordigheid

19:20
Deut. 13:1
Matt. 24:24
Openb. 13:12,13
16:14
de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had die het merkteken van het beest
19:20
Openb. 13:16
ontvangen hadden en die
19:20
Openb. 13:15
zijn beeld aanbeden hadden. Deze twee werden
19:20
Dan. 7:11
Openb. 20:10
levend geworpen in de poel van vuur, die
19:20
Openb. 14:10
van zwavel brandt.

21En de overigen werden gedood met het zwaard van Hem Die op het paard zat, namelijk het zwaard dat uit Zijn mond kwam. En alle vogels werden verzadigd met hun vlees.