Herziene Statenvertaling (HSV)
98

Het heil van de HEERE komt

981Een psalm.

Zing voor de HEERE een nieuw lied,

want Hij heeft wonderen gedaan;

Zijn rechterhand en Zijn heilige arm

hebben Hem heil gebracht.

2De HEERE heeft Zijn heil bekendgemaakt

en Zijn gerechtigheid geopenbaard voor de ogen van de heidenvolken.

3Hij heeft gedacht aan Zijn goedertierenheid en trouw

voor het huis van Israël;

alle einden der aarde hebben gezien

het heil van onze God.

4Juich voor de HEERE, heel de aarde,

breek uit in gejuich, zing vrolijk en zing psalmen.

5Zing psalmen voor de HEERE met de harp,

met de harp en met luid psalmgezang,

6met trompetten en bazuingeschal,

juich voor het aangezicht van de Koning, de HEERE.

7Laat de zee bulderen met al wat ze bevat,

de wereld juichen met wie haar bewoont.

8Laten de rivieren in de handen klappen,

de bergen tezamen vrolijk zingen

9voor het aangezicht van de HEERE;

want Hij komt om de aarde te oordelen.

Hij zal de wereld oordelen in gerechtigheid

en de volken op billijke wijze oordelen.

99

De macht van de HEERE is groot

991De HEERE regeert; laten de volken sidderen.

Hij troont tussen de cherubs; laat de aarde beven.

2De HEERE is groot in Sion,

Híj is verheven boven alle volken.

3Laten zij Uw grote en ontzagwekkende Naam loven.

Heilig is Hij.

4Loof de macht van de Koning, Die het recht liefheeft.

Ú hebt een billijk bestuur gevestigd,

Ú hebt recht en gerechtigheid gedaan in Jakob.

5Roem de HEERE, onze God;

buig u neer voor de voetbank van Zijn voeten.

Heilig is Hij.

6Mozes en Aäron waren onder Zijn priesters,

Samuel onder wie Zijn Naam aanriepen;

zij riepen tot de HEERE

en Híj verhoorde hen.

7Hij sprak tot hen in een wolkkolom;

zij hebben Zijn getuigenissen in acht genomen

en de verordeningen die Hij hun had gegeven.

8HEERE, onze God, Ú hebt hen verhoord;

U bent voor hen een vergevend God geweest,

hoewel U wraak oefende over hun daden.

9Roem de HEERE, onze God;

buig u neer voor Zijn heilige berg,

want heilig is de HEERE, onze God.

100

De HEERE is goed

1001Een lofpsalm.

Juich voor de HEERE, heel de aarde;

2dien de HEERE met blijdschap,

kom voor Zijn aangezicht met vrolijk gezang.

3Weet dat de HEERE God is;

Híj heeft ons gemaakt – en niet wij – 100:3 en niet wij - Of: wij zijn van Hem.

Zijn volk en

100:3
Ps. 95:7
Ezech. 34:30,31
de schapen van Zijn weide.

4Ga Zijn poorten binnen met een lofoffer,

Zijn voorhoven met een lofzang;

loof Hem, prijs Zijn Naam.

5Want de HEERE is goed,

Zijn goedertierenheid is voor eeuwig,

Zijn trouw van generatie op generatie.