Herziene Statenvertaling (HSV)
97

God is de Allerhoogste

971De

97:1
Ps. 93:1
96:10
HEERE regeert, laat de aarde zich verheugen

en vele kustlanden zich verblijden.

2Wolken en donkerheid zijn rondom Hem,

gerechtigheid en recht zijn het fundament van Zijn troon.

3Vuur gaat voor Zijn aangezicht uit

en zet rondom Zijn tegenstanders in vlam.

4

97:4
Openb. 4:5
Zijn bliksemflitsen verlichten de wereld,

97:4
Ps. 77:17
de aarde ziet ze en beeft.

5De bergen smelten als was

voor het aangezicht van de HEERE,

voor het aangezicht van de Heere van heel de aarde.

6

97:6
Ps. 19:2
50:6
De hemel verkondigt Zijn gerechtigheid

en alle volken zien Zijn heerlijkheid.

7Beschaamd moeten zijn allen die beelden dienen

en zich op de afgoden beroemen.

Buig u voor Hem neer, alle goden.

8Sion heeft het gehoord en zich verblijd,

de dochters van Juda hebben zich verheugd

vanwege Uw oordelen, HEERE.

9Want U, HEERE, bent de Allerhoogste over de hele aarde,

U bent zeer hoog verheven boven alle goden.

10U die de HEERE liefhebt,

97:10
Amos 5:15
Rom. 12:9
haat het kwade.

Hij bewaart de ziel van Zijn gunstelingen,

Hij redt hen uit de hand van de goddelozen.

11Licht is gezaaid voor de rechtvaardige

en blijdschap voor de oprechten van hart.

12Rechtvaardigen, verblijd u in de HEERE;

loof Hem ter gedachtenis aan Zijn heiligheid.

98

Het heil van de HEERE komt

981Een psalm.

Zing voor de HEERE een nieuw lied,

want Hij heeft wonderen gedaan;

Zijn rechterhand en Zijn heilige arm

hebben Hem heil gebracht.

2De HEERE heeft Zijn heil bekendgemaakt

en Zijn gerechtigheid geopenbaard voor de ogen van de heidenvolken.

3Hij heeft gedacht aan Zijn goedertierenheid en trouw

voor het huis van Israël;

alle einden der aarde hebben gezien

het heil van onze God.

4Juich voor de HEERE, heel de aarde,

breek uit in gejuich, zing vrolijk en zing psalmen.

5Zing psalmen voor de HEERE met de harp,

met de harp en met luid psalmgezang,

6met trompetten en bazuingeschal,

juich voor het aangezicht van de Koning, de HEERE.

7Laat de zee bulderen met al wat ze bevat,

de wereld juichen met wie haar bewoont.

8Laten de rivieren in de handen klappen,

de bergen tezamen vrolijk zingen

9voor het aangezicht van de HEERE;

want Hij komt om de aarde te oordelen.

Hij zal de wereld oordelen in gerechtigheid

en de volken op billijke wijze oordelen.

99

De macht van de HEERE is groot

991De HEERE regeert; laten de volken sidderen.

Hij troont tussen de cherubs; laat de aarde beven.

2De HEERE is groot in Sion,

Híj is verheven boven alle volken.

3Laten zij Uw grote en ontzagwekkende Naam loven.

Heilig is Hij.

4Loof de macht van de Koning, Die het recht liefheeft.

Ú hebt een billijk bestuur gevestigd,

Ú hebt recht en gerechtigheid gedaan in Jakob.

5Roem de HEERE, onze God;

buig u neer voor de voetbank van Zijn voeten.

Heilig is Hij.

6Mozes en Aäron waren onder Zijn priesters,

Samuel onder wie Zijn Naam aanriepen;

zij riepen tot de HEERE

en Híj verhoorde hen.

7Hij sprak tot hen in een wolkkolom;

zij hebben Zijn getuigenissen in acht genomen

en de verordeningen die Hij hun had gegeven.

8HEERE, onze God, Ú hebt hen verhoord;

U bent voor hen een vergevend God geweest,

hoewel U wraak oefende over hun daden.

9Roem de HEERE, onze God;

buig u neer voor Zijn heilige berg,

want heilig is de HEERE, onze God.