Herziene Statenvertaling (HSV)
96

Loflied op de komst van de HEERE

961Zing voor de HEERE een nieuw lied,

zing voor de HEERE, heel de aarde.

2Zing voor de HEERE, loof Zijn Naam,

breng de boodschap van Zijn heil van dag tot dag.

3Vertel onder de heidenvolken van Zijn eer,

onder alle volken van Zijn wonderen.

4Want de HEERE is groot en zeer te prijzen,

Hij is ontzagwekkend boven alle goden.

5Want al de goden van de volken zijn afgoden,

maar de HEERE heeft de hemel gemaakt.

6Majesteit en glorie zijn voor Zijn aangezicht,

macht en luister in Zijn heiligdom.

7Geef de HEERE, geslachten van de volken,

geef de HEERE eer en macht.

8Geef de HEERE de eer van Zijn Naam,

breng offers en kom in Zijn voorhoven.

9

96:9
Ps. 29:2
Buig u neer voor de HEERE in Zijn heerlijke heiligdom;

beef voor Zijn aangezicht, heel de aarde.

10Zeg onder de heidenvolken: De HEERE regeert;

ja, vast staat de wereld, ze zal niet wankelen;

Hij zal over de volken op billijke wijze rechtspreken.

11Laat de hemel zich verblijden en de aarde zich verheugen,

laat de zee bulderen met al wat ze bevat.

12Laat het veld van vreugde opspringen met al wat erin is;

dan zullen al de bomen van het woud vrolijk zingen

13voor het aangezicht van de HEERE,

want Hij komt, want Hij komt om de aarde te oordelen.

96:13
Ps. 98:9
Openb. 19:11
Hij zal de wereld oordelen in gerechtigheid

en de volken met Zijn waarheid.

97

God is de Allerhoogste

971De

97:1
Ps. 93:1
96:10
HEERE regeert, laat de aarde zich verheugen

en vele kustlanden zich verblijden.

2Wolken en donkerheid zijn rondom Hem,

gerechtigheid en recht zijn het fundament van Zijn troon.

3Vuur gaat voor Zijn aangezicht uit

en zet rondom Zijn tegenstanders in vlam.

4

97:4
Openb. 4:5
Zijn bliksemflitsen verlichten de wereld,

97:4
Ps. 77:17
de aarde ziet ze en beeft.

5De bergen smelten als was

voor het aangezicht van de HEERE,

voor het aangezicht van de Heere van heel de aarde.

6

97:6
Ps. 19:2
50:6
De hemel verkondigt Zijn gerechtigheid

en alle volken zien Zijn heerlijkheid.

7Beschaamd moeten zijn allen die beelden dienen

en zich op de afgoden beroemen.

Buig u voor Hem neer, alle goden.

8Sion heeft het gehoord en zich verblijd,

de dochters van Juda hebben zich verheugd

vanwege Uw oordelen, HEERE.

9Want U, HEERE, bent de Allerhoogste over de hele aarde,

U bent zeer hoog verheven boven alle goden.

10U die de HEERE liefhebt,

97:10
Amos 5:15
Rom. 12:9
haat het kwade.

Hij bewaart de ziel van Zijn gunstelingen,

Hij redt hen uit de hand van de goddelozen.

11Licht is gezaaid voor de rechtvaardige

en blijdschap voor de oprechten van hart.

12Rechtvaardigen, verblijd u in de HEERE;

loof Hem ter gedachtenis aan Zijn heiligheid.

98

Het heil van de HEERE komt

981Een psalm.

Zing voor de HEERE een nieuw lied,

want Hij heeft wonderen gedaan;

Zijn rechterhand en Zijn heilige arm

hebben Hem heil gebracht.

2De HEERE heeft Zijn heil bekendgemaakt

en Zijn gerechtigheid geopenbaard voor de ogen van de heidenvolken.

3Hij heeft gedacht aan Zijn goedertierenheid en trouw

voor het huis van Israël;

alle einden der aarde hebben gezien

het heil van onze God.

4Juich voor de HEERE, heel de aarde,

breek uit in gejuich, zing vrolijk en zing psalmen.

5Zing psalmen voor de HEERE met de harp,

met de harp en met luid psalmgezang,

6met trompetten en bazuingeschal,

juich voor het aangezicht van de Koning, de HEERE.

7Laat de zee bulderen met al wat ze bevat,

de wereld juichen met wie haar bewoont.

8Laten de rivieren in de handen klappen,

de bergen tezamen vrolijk zingen

9voor het aangezicht van de HEERE;

want Hij komt om de aarde te oordelen.

Hij zal de wereld oordelen in gerechtigheid

en de volken op billijke wijze oordelen.