Herziene Statenvertaling (HSV)
95

Loof de HEERE en wees Hem gehoorzaam

951Kom, laten wij vrolijk zingen voor de HEERE,

laten wij juichen voor de rots van ons heil.

2Laten wij Zijn aangezicht tegemoet gaan met een loflied,

laten wij voor Hem juichen met psalmen.

3Want de HEERE is een groot God,

ja, een groot Koning boven alle goden.

4

95:4
Job 26:6
In Zijn hand zijn de diepste plaatsen van de aarde

en de toppen van de bergen zijn van Hem.

5Van Hem is ook de zee, want Híj heeft haar gemaakt,

Zijn handen hebben het droge gevormd.

6Kom, laten wij ons neerbuigen en neerbukken,

laten wij knielen voor de HEERE, Die ons gemaakt heeft.

7

95:7
Ps. 100:3
Want Hij is onze God

en wij zijn het volk van Zijn weide

en de schapen van Zijn hand.

95:7
Hebr. 3:7
Heden, indien u Zijn stem hoort,

8verhard uw hart niet,

95:8
Ex. 17:7
Num. 20:1,3,13
Deut. 6:16
zoals te Meriba,

zoals in de dagen van Massa in de woestijn:

9daar stelden uw vaderen Mij op de proef,

daar

95:9
Hebr. 3:9
beproefden zij Mij, hoewel zij Mijn werk zagen.

10

95:10
Hebr. 3:17
Veertig jaar heb Ik gewalgd van dit geslacht;

Ik heb gezegd: Zij zijn een volk met een dwalend hart,

en zíj kennen Mijn wegen niet.

11Daarom heb Ik in Mijn toorn gezworen:

Mijn rust zullen zij nooit binnengaan!

96

Loflied op de komst van de HEERE

961Zing voor de HEERE een nieuw lied,

zing voor de HEERE, heel de aarde.

2Zing voor de HEERE, loof Zijn Naam,

breng de boodschap van Zijn heil van dag tot dag.

3Vertel onder de heidenvolken van Zijn eer,

onder alle volken van Zijn wonderen.

4Want de HEERE is groot en zeer te prijzen,

Hij is ontzagwekkend boven alle goden.

5Want al de goden van de volken zijn afgoden,

maar de HEERE heeft de hemel gemaakt.

6Majesteit en glorie zijn voor Zijn aangezicht,

macht en luister in Zijn heiligdom.

7Geef de HEERE, geslachten van de volken,

geef de HEERE eer en macht.

8Geef de HEERE de eer van Zijn Naam,

breng offers en kom in Zijn voorhoven.

9

96:9
Ps. 29:2
Buig u neer voor de HEERE in Zijn heerlijke heiligdom;

beef voor Zijn aangezicht, heel de aarde.

10Zeg onder de heidenvolken: De HEERE regeert;

ja, vast staat de wereld, ze zal niet wankelen;

Hij zal over de volken op billijke wijze rechtspreken.

11Laat de hemel zich verblijden en de aarde zich verheugen,

laat de zee bulderen met al wat ze bevat.

12Laat het veld van vreugde opspringen met al wat erin is;

dan zullen al de bomen van het woud vrolijk zingen

13voor het aangezicht van de HEERE,

want Hij komt, want Hij komt om de aarde te oordelen.

96:13
Ps. 98:9
Openb. 19:11
Hij zal de wereld oordelen in gerechtigheid

en de volken met Zijn waarheid.

97

God is de Allerhoogste

971De

97:1
Ps. 93:1
96:10
HEERE regeert, laat de aarde zich verheugen

en vele kustlanden zich verblijden.

2Wolken en donkerheid zijn rondom Hem,

gerechtigheid en recht zijn het fundament van Zijn troon.

3Vuur gaat voor Zijn aangezicht uit

en zet rondom Zijn tegenstanders in vlam.

4

97:4
Openb. 4:5
Zijn bliksemflitsen verlichten de wereld,

97:4
Ps. 77:17
de aarde ziet ze en beeft.

5De bergen smelten als was

voor het aangezicht van de HEERE,

voor het aangezicht van de Heere van heel de aarde.

6

97:6
Ps. 19:2
50:6
De hemel verkondigt Zijn gerechtigheid

en alle volken zien Zijn heerlijkheid.

7Beschaamd moeten zijn allen die beelden dienen

en zich op de afgoden beroemen.

Buig u voor Hem neer, alle goden.

8Sion heeft het gehoord en zich verblijd,

de dochters van Juda hebben zich verheugd

vanwege Uw oordelen, HEERE.

9Want U, HEERE, bent de Allerhoogste over de hele aarde,

U bent zeer hoog verheven boven alle goden.

10U die de HEERE liefhebt,

97:10
Amos 5:15
Rom. 12:9
haat het kwade.

Hij bewaart de ziel van Zijn gunstelingen,

Hij redt hen uit de hand van de goddelozen.

11Licht is gezaaid voor de rechtvaardige

en blijdschap voor de oprechten van hart.

12Rechtvaardigen, verblijd u in de HEERE;

loof Hem ter gedachtenis aan Zijn heiligheid.