Herziene Statenvertaling (HSV)
91

Gods bescherming in gevaren

911Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten,

zal overnachten in de schaduw van de Almachtige.

2Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht,

mijn God, op Wie ik vertrouw!

3

91:3
Ps. 124:7
Want Híj zal u redden van de strik van de vogelvanger,

van de zeer verderfelijke pest.

4

91:4
Ps. 57:2
Hij zal u beschutten met Zijn vlerken,

onder Zijn vleugels zult u de toevlucht nemen,

Zijn trouw is een schild en een pantser.

5

91:5
Job 5:19,20
Spr. 3:25
Hoogl. 3:8
U zult niet vrezen voor het beangstigende van de nacht,

voor de pijl die overdag aan komt vliegen,

6voor de pest, die in het donker rondgaat,

voor het verderf dat midden op de dag verwoest.

7Al zullen er duizend vallen aan uw zijde

en tienduizend aan uw rechterhand –

bij u zal het onheil niet komen.

8Slechts met uw ogen zult u het aanschouwen,

u zult de vergelding aan de goddelozen zien.

9Want U, HEERE, bent mijn toevlucht.

De Allerhoogste hebt u tot uw woning gemaakt.

10Geen onheil zal u overkomen,

geen plaag zal uw tent naderen.

11

91:11
Ps. 34:8
Matt. 4:6
Luk. 4:10
Want Hij zal voor u Zijn engelen bevel geven

dat zij u bewaren op al uw wegen.

12

91:12
Luk. 4:11
Zij zullen u op de handen dragen,

zodat u uw voet aan geen steen stoot.

13Op de

91:13
Job 5:22,23
felle leeuw en de adder zult u trappen,

u zult de jonge leeuw en de slang vertrappen.

14Omdat hij liefde voor Mij opgevat heeft, zegt God, zal Ik hem bevrijden;

Ik zal hem in een veilige vesting zetten, want hij kent Mijn Naam.

15Hij zal Mij aanroepen en Ik zal hem verhoren,

in de benauwdheid zal Ik bij hem zijn,

Ik zal hem eruit helpen en hem verheerlijken.

16Ik zal hem met lengte van dagen verzadigen,

Ik zal hem Mijn heil doen zien.

92

Loflied op de goedertierenheid van de HEERE

921Een psalm, een lied, op de sabbatdag.

2Het is goed om de HEERE te loven

en voor Uw Naam psalmen te zingen, Allerhoogste;

3in de morgen Uw goedertierenheid te verkondigen

en Uw trouw in de nachten,

4op het tiensnarig instrument en op de luit,

bij snarenspel op de harp.

5Want U hebt mij verblijd, HEERE, met Uw daden;

ik zal vrolijk zingen over de werken van Uw handen.

6HEERE, hoe groot zijn Uw werken,

zeer diep zijn Uw gedachten.

7Een onverstandig man weet hier niets van

en een dwaas begrijpt dit niet:

8wanneer de goddelozen groeien als gras

en allen die onrecht bedrijven, bloeien

om tot in eeuwigheid weggevaagd te worden!

9Maar U bent de Allerhoogste,

voor eeuwig de HEERE.

10Want zie, Uw vijanden, HEERE,

want zie, Uw vijanden zullen omkomen;

allen die onrecht bedrijven, zullen overal verspreid worden.

11Maar U zult mijn hoorn opheffen als die van een wilde os,

ik ben met verse olie overgoten.

12Mijn oog zal de val aanschouwen van hen die mij bespieden;

mijn oren zullen horen wat de kwaaddoeners overkomt

die tegen mij opstaan.

13De

92:13
Hos. 14:6
rechtvaardige zal groeien als een palmboom,

hij zal opgroeien

92:13
Richt. 9:15
als een ceder op de Libanon.

14Wie in het huis van de HEERE geplant zijn,

die mogen groeien in de voorhoven van onze God.

15In de ouderdom zullen zij nog vruchten dragen,

zij zullen fris92:15 fris - Letterlijk: vet. en groen zijn,

16om te verkondigen dat de HEERE waarachtig is;

Hij is mijn rots en in Hem is geen onrecht.

93

De HEERE is Koning

931De HEERE regeert, Hij is met majesteit bekleed,

de HEERE is bekleed en heeft Zichzelf omgord met macht.

Ja, vast staat de wereld, hij zal niet wankelen;

2vast staat Uw troon, van oudsher,

U bent van eeuwigheid.

3De rivieren verheffen, HEERE,

de rivieren verheffen hun stem,

de rivieren verheffen hun gebruis.

4De HEERE in de hoogte is machtiger

dan het bruisen van machtige wateren,

de machtige golven van de zee.

5Uw getuigenissen zijn zeer betrouwbaar;

de heiligheid is een sieraad voor Uw huis, HEERE,

tot in lengte van dagen.