Herziene Statenvertaling (HSV)
85

Zegen ons land

851Een psalm, voor de koorleider, van de zonen van Korach.

2U bent Uw land goedgezind geweest, HEERE,

U bracht een omkeer in de gevangenschap van Jakob.

3De ongerechtigheid van Uw volk hebt U weggenomen,

U hebt al hun zonden bedekt. Sela

4U hebt al Uw verbolgenheid weggenomen,

U hebt Zich van Uw brandende toorn afgewend.

5Breng ons terug, o God van ons heil,

doe Uw toorn over ons teniet.

6Zult U voor eeuwig toornig op ons zijn,

Uw toorn laten duren van generatie op generatie?

7Zou Ú ons niet

85:7
Ps. 71:20
weer levend maken,

zodat Uw volk zich in U verblijdt?

8Toon ons Uw goedertierenheid, HEERE,

geef ons Uw heil.

9Ik zal horen, wat God, de HEERE, spreken zal,

want Hij zal tot Zijn volk en tot Zijn gunstelingen

van vrede spreken;

maar laten zij niet tot dwaasheid terugkeren.

10Ja, Zijn heil is nabij hen die Hem vrezen,

zodat er eer in ons land woont.

11Goedertierenheid en trouw ontmoeten elkaar,

85:11
Hebr. 7:2
gerechtigheid en vrede kussen elkaar.

12Trouw komt op uit de aarde,

gerechtigheid ziet uit de hemel neer.

13Ook geeft de HEERE het goede,

en geeft ons

85:13
Ps. 67:7
land zijn opbrengst.

14Gerechtigheid gaat voor Zijn aangezicht uit,

Hij zet haar langs de weg waar Zijn voetstappen staan.

86

Gebed in grote verdrukking

861Een gebed van David.

HEERE, neig Uw oor, verhoor mij,

want ik ben ellendig en arm.

2Bewaar mijn ziel, want ik ben Uw gunsteling;

U, mijn God, verlos Uw dienaar, die op U vertrouwt.

3Wees mij genadig, Heere,

want ik roep tot U de hele dag.

4Verblijd de ziel van Uw dienaar,

want tot U, Heere, hef ik mijn ziel op.

5U, Heere, bent immers goed, mild om te vergeven

en rijk aan goedertierenheid voor allen die U aanroepen.

6HEERE, neem mijn gebed ter ore,

sla acht op mijn luide smeekbeden.

7

86:7
Ps. 50:15
In de dag van mijn benauwdheid roep ik U aan,

want U verhoort mij.

8Onder de goden is niemand U gelijk, Heere;

86:8
Deut. 3:24
Ps. 136:4
werken als de Uwe zijn er niet.

9Al de heidenvolken, die U gemaakt hebt, Heere,

zullen komen, zich voor Uw aangezicht neerbuigen

en Uw Naam eren.

10Want U bent groot en doet wonderen,

U bent God, U alleen.

11

86:11
Ps. 25:4
27:11
119:33
Leer mij, HEERE, Uw weg,

ik zal in Uw waarheid wandelen,

maak mijn hart één om Uw Naam te vrezen.

12Heere, mijn God, ik zal U loven met heel mijn hart,

ik zal Uw Naam voor eeuwig eren.

13Want Uw goedertierenheid is groot over mij,

U hebt mijn ziel aan het diepst van het graf ontrukt.

14O God,

86:14
Ps. 54:5
hoogmoedigen staan tegen mij op,

een horde geweldplegers staat mij naar het leven,

zij houden U niet voor ogen.

15Maar U, Heere,

86:15
Ex. 34:6
Num. 14:18
Neh. 9:17
Ps. 103:8
145:8
Joël 2:13
bent een barmhartig en genadig God,

geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw.

16Wend U tot mij en wees mij genadig,

geef Uw dienaar Uw kracht,

verlos de zoon van Uw dienares.

17Doe aan mij een teken ten goede;

zodat wie mij haten het zien en beschaamd worden,

wanneer Ú, HEERE, mij geholpen en getroost hebt.

87

De heerlijkheid van Sion

871Een psalm, een lied van de zonen van Korach.

Zijn fundament rust op de heilige bergen.

2De HEERE heeft de poorten van Sion lief

boven alle woningen van Jakob.

3Zeer heerlijke dingen worden over u gesproken,

stad van God! Sela

4Ik noem Rahab en Babel onder wie Mij kennen;

zie, de Filistijn en de Tyriër, met de Cusjiet:

die zijn daar geboren.

5Van Sion wordt gezegd:

Man voor man is erin geboren.

De Allerhoogste Zelf doet haar standhouden.

6De HEERE telt hen erbij,

wanneer Hij de volken opschrijft,

en zegt: Deze is daar geboren. Sela

7De zangers evenals zij die in reien dansen, zingen:

Al mijn bronnen zijn in u!