Herziene Statenvertaling (HSV)
82

Vermaning aan onrechtvaardige rechters

821Een psalm van Asaf.

God staat in de vergadering van God,

Hij oordeelt te midden van de goden:

2Hoelang zult u onrechtvaardig oordelen

en de goddelozen bevoordelen?82:2 de goddelozen bevoordelen - Letterlijk: aangezichten van goddelozen verheffen. Sela

3Doe recht aan de geringe en de wees,

bewijs de ellendige en de arme gerechtigheid.

4

82:4
Spr. 24:11
Bevrijd de geringe en de arme,

ontruk hem aan de hand van de goddelozen.

5Zij weten niets en begrijpen niets,

zij wandelen steeds in de duisternis rond;

daarom wankelen alle fundamenten van de aarde.

6Ík heb wel gezegd: U bent goden,

u bent allen zonen van de Allerhoogste;

7toch zult u sterven als een mens,

zoals iedere andere vorst82:7 iedere andere vorst - Letterlijk: een van de vorsten. zult u vallen.

8Sta op, o God, oordeel de aarde,

82:8
Ps. 2:8
Hebr. 1:2
want Ú bezit alle volken.

83

Gebed om straf voor de vijand

831Een lied, een psalm van Asaf.

2O God, zwijg niet, houd U niet doof,

wees niet stil, o God!

3Want zie, Uw vijanden tieren,

wie U haten, steken hun hoofd omhoog.

4Zij beramen listig een heimelijke aanslag tegen Uw volk

en beraadslagen tegen Uw beschermelingen.

5Kom, zeiden zij, laten wij hen uitroeien, zodat zij geen volk meer zijn

en aan de naam van Israël niet meer gedacht wordt.

6Want samen hebben zij in hun hart beraadslaagd;

dezen hebben een verbond tegen U gesloten:

7de tenten van Edom en de Ismaëlieten,

Moab en de Hagrieten,

8Gebal, Ammon en Amalek,

Filistea met de bewoners van Tyrus.

9Ook Assyrië heeft zich bij hen aangesloten,

zij zijn voor de zonen van Lot een sterke arm geweest. Sela

10Doe met hen als met Midian, als met Sisera,

als met Jabin aan de beek Kison:

11zij zijn weggevaagd te Endor,

zij zijn geworden tot mest op de aardbodem.

12Maak hen en hun edelen als Oreb en als Zeëb,

al hun vorsten als Zebah en als Zalmuna,

13die zeiden: Laten wij deze woningen van God

voor onszelf in bezit nemen.

14Mijn God, maak hen als een werveldistel,

als stoppels voor de wind.

15Zoals vuur een woud verbrandt,

zoals de vlam de bergen verzengt,

16achtervolg hen zó met Uw storm,

jaag hun schrik aan met Uw wervelwind.

17Bedek83:17 Bedek - Letterlijk: vul. hun gezicht met schande,

dan zullen zij, HEERE, Uw Naam zoeken.

18Laten zij beschaamd en door schrik overmand zijn tot in eeuwigheid,

laten zij rood van schaamte worden en omkomen.

19Dan zullen zij weten, dat U – Uw Naam is HEERE! – U alleen

de Allerhoogste bent over de hele aarde.

84

Verlangen naar het heiligdom

841Voor de koorleider, op ‘De Gittith’; een psalm, van de zonen van Korach.

2Hoe lieflijk zijn Uw woningen,

HEERE van de legermachten.

3

84:3
Ps. 42:2
63:2
Mijn ziel verlangt, ja, bezwijkt zelfs van verlangen

naar de voorhoven van de HEERE;

mijn hart en mijn lichaam

roepen het uit tot de levende God.

4Zelfs vindt de mus een huis

en de zwaluw haar nest,

waarin zij haar jongen legt:

bij Uw altaren,

HEERE van de legermachten,

mijn Koning en mijn God.

5Welzalig zijn zij die in Uw huis wonen,

zij loven U voortdurend. Sela

6Welzalig de mens van wie de kracht in U is

– in hun hart zijn de gebaande wegen.

7Gaan zij door het dal van de moerbeibomen,

dan maken zij God tot hun bron;

ook zal de regen hen overvloedig84:7 overvloedig - Letterlijk: zegeningen. bedekken.

8Zij gaan voort van kracht tot kracht,

zij zullen verschijnen voor God in Sion.

9HEERE, God van de legermachten, luister naar mijn gebed,

neem het ter ore, o God van Jakob. Sela

10O God, ons schild, zie

en aanschouw het aangezicht van Uw gezalfde.

11Want één dag in Uw voorhoven

is beter dan duizend elders;

ik verkoos liever te staan op de drempel van het huis van mijn God

dan lang te wonen in de tenten van de goddeloosheid.

12Want God, de HEERE,

is een zon en een schild,

de HEERE zal genade en eer geven,

Hij zal het goede niet onthouden

aan hen die in oprechtheid hun weg gaan.

13HEERE van de legermachten,

84:13
Ps. 2:12
34:9
welzalig de mens die op U vertrouwt.