Herziene Statenvertaling (HSV)
79

Klacht over de ondergang van Jeruzalem

791Een psalm van Asaf.

O God, heidenvolken zijn in Uw eigendom gekomen,

zij hebben Uw heilige tempel verontreinigd,

zij hebben Jeruzalem tot een puinhoop gemaakt.

2Zij hebben de dode lichamen van Uw dienaren

aan de vogels in de lucht tot voedsel gegeven,

het vlees van Uw gunstelingen

aan de wilde dieren van het land.

3Zij hebben hun bloed rondom Jeruzalem als water vergoten

en er was niemand die hen begroef.

4

79:4
Ps. 44:14
80:7
Wij zijn voor onze buren tot smaad geworden,

tot spot en schimp voor wie ons omringen.

5

79:5
Ps. 89:47
Hoelang nog, HEERE? Zult U voor altijd toornig zijn?

Hoelang zal Uw na-ijver branden als vuur?

6

79:6
Jer. 10:25
Stort Uw grimmigheid uit over de heidenvolken,

die U niet kennen;

over de koninkrijken

die Uw Naam niet aanroepen.

7Want men heeft Jakob verslonden,

zij hebben zijn lieflijke woning verwoest.

8

79:8
Jes. 64:9
Denk niet aan onze vroegere misdaden,

haast U, laat Uw barmhartigheid ons te hulp komen,

want wij zijn volledig uitgeteerd.

9Help ons, o God van ons heil,

omwille van de eer van Uw Naam;

red ons en doe verzoening over onze zonden,

omwille van Uw Naam.

10Waarom zouden de heidenvolken zeggen:

Waar is hun God?

Laat de wraak voor het vergoten bloed van Uw dienaren

bekend worden voor onze ogen onder de heidenvolken.

11Laat het gekerm van de gevangenen voor Uw aangezicht komen,

laat wie ten dode zijn opgeschreven,79:11 wie … opgeschreven - Letterlijk: de zonen van de dood. overeenkomstig de grootheid van Uw arm het leven behouden.

12Vergeld onze buren zevenvoudig de smaad in hun boezem

die zij U, Heere, aangedaan hebben.

13Dan zullen wíj, Uw volk en de schapen van Uw weide,

U voor eeuwig loven;

van generatie op generatie

zullen wij van Uw roem vertellen.

80

Gebed om het herstel van Israël

801Voor de koorleider, op ‘De lelies’; een getuigenis, een psalm van Asaf.

2Herder van Israël, neem ter ore,

U, Die Jozef als schapen leidt.

U, Die troont tussen de cherubs,

verschijn blinkend!

3Wek Uw macht op voor de ogen van Efraïm, Benjamin en Manasse

en kom ons verlossen.80:3 kom ons verlossen - Letterlijk: kom tot verlossing van ons.

4O God, breng ons terug;

80:4
Ps. 4:7
31:17
67:2
Dan. 9:17
doe Uw aangezicht lichten, dan zullen wij verlost worden.

5HEERE, God van de legermachten, hoelang zal Uw toorn branden

tegen het gebed van Uw volk?

6U geeft hun tranenbrood te eten

en laat hun tranen drinken uit een maatbeker.

7U hebt ons voor onze buren tot een bron van ruzie gemaakt,

80:7
Ps. 44:14
79:4
onze vijanden spotten onder elkaar.

8O God van de legermachten, breng ons terug;

doe Uw aangezicht lichten, dan zullen wij verlost worden.

9U hebt een wijnstok uit Egypte uitgegraven,

de heidenvolken verdreven en hém geplant.

10U hebt een plaats voor hem bereid

en hem wortel doen schieten,80:10 hem … schieten - Letterlijk: zijn wortels wortel doen schieten.

zodat hij heel het land vulde.

11De bergen zijn met zijn schaduw bedekt geweest,

zijn takken waren als machtige ceders.80:11 machtige ceders - Letterlijk: ceders van God.

12Hij breidde zijn ranken uit tot aan de zee,

zijn jonge loten tot aan de rivier.

13Waarom hebt U een bres geslagen in zijn muren,

zodat alle voorbijgangers op de weg hem leegplukken?

14Het zwijn uit het woud heeft hem losgewroet,

het wild van het veld heeft hem afgegraasd.

15O God van de legermachten, keer toch terug;

kijk neer uit de hemel en zie.

Zie om naar deze wijnstok,

16de stam die Uw rechterhand geplant heeft,

en dat om de Zoon, Die U voor Uzelf sterk gemaakt hebt.

17De wijnstok is met vuur verbrand, is afgekapt;

Uw volk komt om door de bestraffing van Uw aangezicht.

18Laat Uw hand rusten op de Man van Uw rechterhand,

op de Mensenzoon, Die U voor Uzelf sterk gemaakt hebt.

19Dan zullen wij ons niet van U afkeren;

behoud ons in het leven, dan zullen wij Uw Naam aanroepen.

20HEERE, God van de legermachten, breng ons terug;

doe Uw aangezicht lichten, dan zullen wij verlost worden.

81

Feestlied en klaagzang

811Voor de koorleider, op ‘De Gittith’, een psalm van Asaf.

2Zing vrolijk voor God, onze kracht;

juich voor de God van Jakob.

3Hef psalmgezang aan en laat de tamboerijn horen,

de lieflijke harp met de luit.

4Blaas op de bazuin bij nieuwemaan,

bij vollemaan, op onze feestdag.

5Want dit is een verordening in Israël,

een bepaling van de God van Jakob.

6Hij heeft deze ingesteld tot een getuigenis in Jozef,

nadat Hij opgetrokken was tegen het land Egypte.

Daar, zei Israël, heb ik een taal gehoord

die ik niet verstond.

7Ik heb de last van zijn schouder weggenomen,81:7 Ik heb … weggenomen - Letterlijk: Ik heb zijn schouder van de last weggenomen.

zijn handen hebben de manden losgelaten.81:7 hebben … losgelaten - Letterlijk: zijn van de manden voorbijgegaan.

8In de benauwdheid riep u en Ik redde u,

Ik antwoordde u uit de schuilplaats van de donder;

Ik beproefde u bij het water van Meriba. Sela

9Mijn volk, zei Ik, luister, en Ik zal onder u getuigen;

Israël, als u naar Mij luisterde!

10Er mag onder u geen andere god zijn,

u mag zich voor geen vreemde god neerbuigen.

11Ik ben de HEERE, uw God,

Die u uit het land Egypte leidde.

Doe uw mond wijd open en Ik zal hem vullen.

12Maar Mijn volk heeft naar Mijn stem niet geluisterd,

Israël is tegenover Mij onwillig geweest.

13Daarom gaf Ik hen over aan hun verharde hart,81:13 hun verharde hart - Letterlijk: de verharding van hun hart.

zodat zij in hun eigen opvattingen voortgingen.

14Och, had Mijn volk naar Mij geluisterd,

was Israël in Mijn wegen gegaan!

15In korte tijd zou Ik hun vijanden onderworpen hebben

en Mijn hand gekeerd hebben tegen hun tegenstanders.

16Wie de HEERE haten, zouden zich geveinsd aan Hem onderworpen hebben;

maar hún tijd zou voor eeuwig geweest zijn:

17Hij zou van de beste81:17 de beste - Letterlijk: het vet van. tarwe te eten gegeven hebben,

ja, Ik zou u verzadigd hebben met honing uit de rots.