Herziene Statenvertaling (HSV)
53

Mensen zijn goddeloos

531Een onderwijzing van David, voor de koorleider, op Machalath.

2De dwaas

53:2
Ps. 10:4
14:1
zegt in zijn hart:

Er is geen God.

Zij handelen verderfelijk, zij bedrijven gruwelijk onrecht;

53:2
Rom. 3:12
er is niemand die goeddoet.

3God heeft uit de hemel neergezien

op de mensenkinderen,

53:3
Rom. 3:11
om te zien of er iemand verstandig was,

iemand die God zocht.

4Ieder van hen heeft zich afgekeerd, tezamen zijn zij verdorven,

er is niemand die goeddoet,

zelfs niet één.

5Hebben zij dan geen kennis die onrecht bedrijven,

die mijn volk opeten alsof zij brood aten?

Zij roepen God niet aan.

6Daar zijn zij door angst bevangen,

maar er was niets angstwekkends;

want God heeft de beenderen van uw belagers verstrooid.

U hebt hen te schande gemaakt,

omdat God hen heeft verworpen.

7Och, dat Israëls volkomen verlossing uit Sion kwam!53:7 dat … kwam - Letterlijk: wie zal geven uit Sion de verlossing van Israël.

Wanneer God de gevangenen van Zijn volk laat terugkeren,

dan zal Jakob zich verheugen, Israël zal verblijd zijn.

54

Gebed om verlossing

541Een onderwijzing van David, voor de koorleider, bij snarenspel; 2

54:2
1 Sam. 23:1926:1
toen de Zifieten gekomen waren en tegen Saul gezegd hadden: Verbergt David zich niet bij ons?

3O God, verlos mij door Uw Naam,

verschaf mij recht door Uw macht.

4O God, luister naar mijn gebed,

neem de woorden van mijn mond ter ore.

5Want vreemden staan tegen mij op,

geweldplegers staan mij naar het leven;

54:5
Ps. 86:14
zij houden God niet voor ogen. Sela

6Zie, God is mijn Helper,

de Heere is onder hen die mijn ziel ondersteunen.

7Hij zal mijn belagers dit kwaad vergelden;

breng hen om vanwege Uw trouw.

8Ik zal U vrijwillig offers brengen;

ik zal Uw Naam loven, HEERE,

54:8
Ps. 52:11
want hij is goed.

9Want Hij heeft mij gered uit alle nood;

mijn oog heeft de val van mijn vijanden gezien.

55

Gebed om hulp

551Een onderwijzing van David, voor de koorleider, bij snarenspel.

2O God, neem mijn gebed ter ore,

verberg U niet voor mijn smeken,

3sla acht op mij en verhoor mij.

Ik zwerf rond in mijn klagen en kreun,

4vanwege het schreeuwen van de vijand,

vanwege de goddeloze die angst aanjaagt.

Want zij storten onrecht over mij uit,

in toorn haten zij mij.

5Mijn hart beeft in mijn binnenste,

dodelijke schrik heeft mij overvallen.

6Vrees en beven komen over mij,

huiver bedekt mij.

7Daarom zeg ik: Och, gaf iemand mij vleugels als van een duif!

Ik zou wegvliegen naar waar ik blijven kon.

8Zie, ik zou ver wegzwerven,

ik zou overnachten in de woestijn. Sela

9Ik zou mij haasten zodat ik zou ontkomen

aan de rukwind, aan de storm.

10Verslind hen, Heere, verwar hun taal,55:10 verwar hun taal - Letterlijk: deel hun tong.

want ik zie geweld en onenigheid in de stad.

11Die omringen haar op haar muren, dag en nacht;

onrecht en onheil zijn binnen in haar.

12Enkel verderf is binnen in haar;

list en bedrog wijken niet van haar plein.

13Immers, het is geen vijand die mij hoont,

anders zou ik het verdragen hebben;

het is niet mijn hater die zich tegen mij verheft,

anders zou ik mij voor hem verborgen hebben.

14Maar u bent het, o sterveling, als mijn gelijke,55:14 mijn gelijke - Letterlijk: mijn waarde.

mijn leidsman en mijn bekende.

15Wij die zeer aangenaam en vertrouwelijk met elkaar omgingen,

wij wandelden in gezelschap van velen naar Gods huis!

16Laat de dood hen als een schuldeiser overvallen,

laat hen levend in het graf neerdalen;

want kwaad heerst in hun woning, in hun binnenste.

17Ik echter, ik zal tot God roepen

en de HEERE zal mij verlossen.

18's Avonds, en 's morgens, en 's middags

zal ik klagen en kermen,

en Hij zal mijn stem horen.

19Hij heeft mijn ziel in vrede verlost

van de strijd tegen mij,

want met velen waren zij tegen mij.

20God zal horen en hen vernederen

– Hij, Die van oudsher troont – Sela

omdat bij hen geen enkele verandering is

en zij God niet vrezen.

21Hij slaat zijn handen aan wie vrede met hem had,

hij ontheiligt zijn verbond.

22Zijn mond is gladder dan boter,

maar zijn hart wil strijd;

zijn woorden zijn zachter dan olie,

maar het zijn getrokken zwaarden.

23Werp uw zorg op de HEERE,

en Híj zal u onderhouden;

Hij zal voor eeuwig niet toelaten

dat de rechtvaardige wankelt.

24Maar U, o God, U zult de mannen van bloed en bedrog

doen neerdalen in de put van het verderf;

zij zullen nog niet de helft van hun dagen bereiken.

Ik echter vertrouw op U.