Herziene Statenvertaling (HSV)
28

Gebed om verlossing

281Een psalm van David.

Tot U roep ik, HEERE, mijn rots.

Houd U niet doof voor mij!

28:1
Ps. 143:7
Want houdt U Zich stil voor mij,

dan ben ik aan hen gelijk

28:1
Ps. 30:4
die in de kuil neerdalen.

2Hoor mijn luide smeekbeden,

wanneer ik tot U roep,

wanneer ik mijn handen ophef

naar Uw binnenste heiligdom.

3Ruk mij niet weg met de goddelozen

en met allen die onrecht bedrijven,

28:3
Ps. 12:3
Jer. 9:8
die van vrede spreken met hun naaste,

terwijl er kwaad is in hun hart.

4Geef hun loon naar wat zij doen

en naar hun slechte daden,

geef hun naar het werk van hun handen,

vergeld hun naar wat zij verdienen.

5Want zij letten niet

op de daden van de HEERE,

en op het werk van Zijn handen;

daarom zal Hij hen afbreken en niet opbouwen.

6Geloofd zij de HEERE,

want Hij heeft mijn luide smeekbeden gehoord.

7De HEERE is mijn kracht en mijn schild;

op Hem heeft mijn hart vertrouwd

en ik ben geholpen.

Daarom springt mijn hart op van vreugde

en zal ik Hem met mijn lied loven.

8De HEERE is hun kracht,

Hij is de kracht achter de overwinningen van Zijn gezalfde.

9Verlos Uw volk en zegen Uw eigendom,

weid hen en draag hen tot in eeuwigheid.

29

Gods majesteit in het onweer

291Een psalm van David.

29:1
Ps. 96:7,8
Geef de HEERE, machtige heersers,29:1 machtige heersers - Letterlijk: zonen van God; zie ook Ps. 89:7.

geef de HEERE eer en macht.

2Geef de HEERE de eer van Zijn Naam,

buig u voor de HEERE neer in Zijn heerlijke heiligdom.

3De stem van de HEERE klinkt over de wateren,

29:3
Ex. 9:23
de God der ere dondert;

de HEERE is op de grote wateren.

4De stem van de HEERE is vol kracht,

de stem van de HEERE is vol glorie.

5De stem van de HEERE breekt de ceders,

ja, de HEERE verbreekt de ceders van de Libanon.

6Hij doet de Libanon huppelen als een kalf

en de Sirjon als een jonge, wilde os.

7De stem van de HEERE hakt vurige vlammen uit de wolken.

8De stem van de HEERE doet de woestijn beven,

de HEERE doet de woestijn Kades beven.

9De stem van de HEERE doet de hinden jongen werpen

en ontschorst de wouden;

maar in Zijn tempel zegt eenieder: Hem zij de eer!

10De HEERE troont boven de watervloed,

ja, de HEERE troont als

29:10
Ps. 10:16
Koning voor eeuwig.

11De HEERE zal Zijn volk kracht geven,

de HEERE zal Zijn volk zegenen met vrede.

30

Danklied voor genezing

301Een psalm, een lied voor de inwijding van Davids huis.

2Ik zal U roemen, HEERE, want U hebt mij opgetrokken

en mijn vijanden over mij niet verblijd.

3HEERE, mijn God, ik heb tot U geroepen

en U hebt mij genezen.

4HEERE, U hebt mijn ziel uit het graf opgehaald;

U hebt mij in het leven behouden,

zodat ik in de kuil niet ben neergedaald.

5Zing psalmen voor de HEERE, gunstelingen van Hem!

30:5
Ps. 97:12
Loof Hem ter gedachtenis aan Zijn heiligheid.

6Want een ogenblik duurt Zijn toorn,

maar een leven lang Zijn goedgunstigheid;

overnacht 's avonds het geween,

's morgens is er gejuich.

7Ík zei wel in mijn zorgeloze rust:

Ik zal voor eeuwig niet wankelen.

8Want, HEERE, door Uw goedgunstigheid

had U mijn berg vast doen staan. –

Maar toen U Uw aangezicht verborg,

werd ik door schrik overmand.

9Tot U, HEERE, riep ik;

ik smeekte de Heere:

10Wat voor winst is er in mijn bloed,

in mijn neerdalen in het graf?

Zal het stof U loven?

Zal dat Uw trouw verkondigen?

11Luister, HEERE, en wees mij genadig;

HEERE, wees mijn Helper.

12U hebt voor mij mijn rouwklacht veranderd in een reidans,

U hebt mijn rouwgewaad losgemaakt en mij met blijdschap omgord.

13Daarom zal mijn eer voor U psalmen zingen en niet zwijgen.

HEERE, mijn God, voor eeuwig zal ik U loven.