Herziene Statenvertaling (HSV)
147

De HEERE zorgt voor Zijn volk

1471Halleluja!

Het is immers goed om voor onze God psalmen te zingen,

want dat is lieflijk.

147:1
Ps. 33:1
Hem past een lofzang!

2De HEERE bouwt Jeruzalem weer op,

Hij verzamelt Israëls verdrevenen.

3Hij geneest de gebrokenen van hart,

Hij

147:3
Ex. 15:26
Job 5:18
verbindt hen in hun leed.

4

147:4
Jes. 40:26
Hij telt het aantal sterren,

Hij noemt ze alle bij hun naam.

5Onze Heere is groot en geweldig in kracht,

Zijn inzicht is onmetelijk.

6De HEERE houdt de zachtmoedigen staande,

de goddelozen vernedert Hij, tot de grond toe.

7Zing voor de HEERE een beurtzang met dankzegging,

zing psalmen voor onze God met de harp,

8

147:8
Hos. 2:20,21
Die de hemel met wolken bedekt,

Die de aarde van regen voorziet,

147:8
Job 38:26,27
Ps. 104:14
Die het gras op de bergen doet groeien;

9Die aan het vee zijn voedsel geeft

en aan de jonge raven wanneer zij roepen.

10Hij vindt geen vreugde in de kracht van het paard,

Hij schept geen behagen in de spierkracht147:10 spierkracht - Letterlijk: benen. van de man.

11De HEERE is goedgezind voor wie Hem vrezen

en op Zijn goedertierenheid hopen.

12Jeruzalem, roem de HEERE,

Sion, loof uw God.

13Want Hij maakt de grendels van uw poorten sterk,

Hij zegent uw kinderen in uw midden.

14Hij doet in uw gebied vrede heersen,

Hij verzadigt u met het beste van de tarwe.

15Hij zendt Zijn bevel naar de aarde:

Zijn

147:15
Ps. 33:9
woord loopt zeer snel.

16Hij geeft sneeuw als wol,

Hij strooit rijp uit als as.

17Hij werpt Zijn ijs als stukken;

wie is bestand tegen Zijn koude?

18Hij zendt Zijn woord en doet dat alles smelten,

Hij doet Zijn wind waaien, de wateren stromen.

19Hij maakt Jakob Zijn woorden bekend,

Israël Zijn verordeningen en Zijn bepalingen.

20Zo

147:20
Hand. 14:16
heeft Hij voor geen enkel ander volk gedaan;

die kennen Zijn bepalingen niet.

Halleluja!