Herziene Statenvertaling (HSV)
146

De HEERE is getrouw

1461Halleluja!

Mijn ziel, loof de HEERE.

2Ik zal de HEERE loven in mijn leven,

ik zal voor mijn God psalmen zingen zolang ik er nog ben.

3

146:3
Ps. 118:8,9
Vertrouw niet op edelen,

op het mensenkind, bij wie geen heil is.

4Zijn geest gaat uit hem weg, hij keert terug tot zijn aardbodem;

op die dag vergaan zijn plannen.

5Welzalig is hij die de God van Jakob tot zijn hulp heeft,

die zijn verwachting stelt op de HEERE, zijn God,

6Die hemel en aarde gemaakt heeft,

de zee en al wat daarin is;

Die voor eeuwig de trouw bewaart,

7Die de onderdrukten recht doet,

Die de hongerigen brood geeft.

De HEERE maakt de gevangenen los,

8

146:8
Matt. 9:30
Joh. 9:7,32
de HEERE opent de ogen van de blinden.

146:8
Ps. 145:14
147:3
Luk. 13:13
De HEERE richt de gebogenen op,

de HEERE heeft de rechtvaardigen lief.

9De HEERE bewaart de vreemdelingen,

Hij houdt wees en weduwe staande,

maar de weg van de goddelozen maakt Hij krom.

10

146:10
Ex. 15:18
Ps. 145:13
De HEERE zal voor eeuwig regeren;

uw God, Sion, is van generatie op generatie.

Halleluja!

147

De HEERE zorgt voor Zijn volk

1471Halleluja!

Het is immers goed om voor onze God psalmen te zingen,

want dat is lieflijk.

147:1
Ps. 33:1
Hem past een lofzang!

2De HEERE bouwt Jeruzalem weer op,

Hij verzamelt Israëls verdrevenen.

3Hij geneest de gebrokenen van hart,

Hij

147:3
Ex. 15:26
Job 5:18
verbindt hen in hun leed.

4

147:4
Jes. 40:26
Hij telt het aantal sterren,

Hij noemt ze alle bij hun naam.

5Onze Heere is groot en geweldig in kracht,

Zijn inzicht is onmetelijk.

6De HEERE houdt de zachtmoedigen staande,

de goddelozen vernedert Hij, tot de grond toe.

7Zing voor de HEERE een beurtzang met dankzegging,

zing psalmen voor onze God met de harp,

8

147:8
Hos. 2:20,21
Die de hemel met wolken bedekt,

Die de aarde van regen voorziet,

147:8
Job 38:26,27
Ps. 104:14
Die het gras op de bergen doet groeien;

9Die aan het vee zijn voedsel geeft

en aan de jonge raven wanneer zij roepen.

10Hij vindt geen vreugde in de kracht van het paard,

Hij schept geen behagen in de spierkracht147:10 spierkracht - Letterlijk: benen. van de man.

11De HEERE is goedgezind voor wie Hem vrezen

en op Zijn goedertierenheid hopen.

12Jeruzalem, roem de HEERE,

Sion, loof uw God.

13Want Hij maakt de grendels van uw poorten sterk,

Hij zegent uw kinderen in uw midden.

14Hij doet in uw gebied vrede heersen,

Hij verzadigt u met het beste van de tarwe.

15Hij zendt Zijn bevel naar de aarde:

Zijn

147:15
Ps. 33:9
woord loopt zeer snel.

16Hij geeft sneeuw als wol,

Hij strooit rijp uit als as.

17Hij werpt Zijn ijs als stukken;

wie is bestand tegen Zijn koude?

18Hij zendt Zijn woord en doet dat alles smelten,

Hij doet Zijn wind waaien, de wateren stromen.

19Hij maakt Jakob Zijn woorden bekend,

Israël Zijn verordeningen en Zijn bepalingen.

20Zo

147:20
Hand. 14:16
heeft Hij voor geen enkel ander volk gedaan;

die kennen Zijn bepalingen niet.

Halleluja!

148

Laat de schepping God loven

1481Halleluja!

Loof de HEERE vanuit

148:1
Openb. 5:13
de hemel,

loof Hem in

148:1
Luk. 2:14
de hoogste plaatsen.

2Loof Hem, al Zijn engelen,

loof Hem, al Zijn legermachten.

3Loof Hem, zon en maan,

loof Hem, alle lichtende sterren.

4Loof Hem, allerhoogste hemel,148:4 allerhoogste hemel - Letterlijk: hemel der hemelen.

en water dat boven de hemel is.

5Laten zij de Naam van de HEERE loven,

want

148:5
Gen. 1:6,7,8Ps. 33:6,9
toen Híj het gebood, werden zij geschapen.

6

148:6
Ps. 104:5
119:91
Hij heeft ze vast doen staan, voor eeuwig en altijd,

148:6
Job 14:5,13
26:10
38:33
Jer. 31:35
33:25
hun een orde gegeven, die geen van hen zal overtreden.

7Loof de HEERE vanaf de aarde,

zeemonsters en alle diepe wateren,

8vuur en hagel, sneeuw en damp,

stormwind, die Zijn woord doet,

9bergen en alle heuvels,

vruchtbomen en alle ceders,

10wilde dieren en alle vee,

kruipende dieren en gevleugelde vogels,

11koningen van de aarde en alle volken,

vorsten en alle rechters op aarde,

12jongemannen en ook meisjes,

ouderen en jongeren samen.

13Laten zij de Naam van de HEERE loven,

want

148:13
Spr. 18:10
Jes. 12:4
Zijn Naam alleen is hoogverheven,

Zijn majesteit welft zich over aarde en hemel.

14

148:14
Ps. 132:17
Hij heeft de hoorn van Zijn volk opgeheven,

de roem van al Zijn gunstelingen,

van de Israëlieten, het volk dat nabij Hem is.

Halleluja!