Herziene Statenvertaling (HSV)
145

Loflied op de grootheid en goedheid van de HEERE

1451Een lofzang van David.

Mijn God en Koning, ik zal U roemen aleph

en Uw Naam loven, voor eeuwig en altijd.

2Iedere dag zal ik U loven beth

en Uw Naam prijzen, voor eeuwig en altijd.

3

145:3
Ps. 18:4
150:2
De HEERE is groot en zeer te prijzen, gimel

145:3
Job 5:9
Zijn grootheid is niet te doorgronden.

4

145:4
Deut. 4:9
6:7
Generatie op generatie zal Uw werken roemen, daleth

zij zullen Uw machtige daden verkondigen.

5Ik zal spreken van de heerlijke glorie van Uw majesteit, he

en van Uw wonderlijke daden.

6Zij zullen de kracht van Uw ontzagwekkende daden in herinnering roepen; waw

Uw grootheid, die zal ik vertellen.

7

145:7
Ps. 119:171
Zij zullen de mond doen overvloeien van de gedachtenis aan Uw grote goedheid, zain

en vrolijk zingen van Uw gerechtigheid:

8

145:8
Ex. 34:6,7
Num. 14:18
Ps. 86:15
103:8
Genadig en barmhartig is de HEERE, cheth

geduldig en groot aan goedertierenheid.

9De HEERE is voor allen goed, teth

Zijn barmhartigheid rust op al Zijn werken.

10Al Uw werken zullen U loven, HEERE; jod

Uw gunstelingen zullen U danken.

11Zij zullen de heerlijkheid van Uw Koninkrijk in herinnering roepen kaph

en van Uw macht spreken,

12om de mensenkinderen Zijn machtige daden bekend te maken, lamed

de glorierijke heerlijkheid van Zijn Koninkrijk.

13Uw Koninkrijk is een Koninkrijk van alle eeuwen, mem

Uw heerschappij omvat alle generaties.145:13 alle generaties - Letterlijk: in elke generatie en generatie.

14De HEERE ondersteunt allen die vallen, samech

Hij richt alle gebogenen op.

15De

145:15
Ps. 104:27
ogen van allen wachten op U, ain

U geeft hun hun voedsel op zijn tijd.

16U doet Uw hand open pe

en verzadigt al wat leeft, naar Uw welbehagen.

17De HEERE is rechtvaardig in al Zijn wegen, tsade

goedertieren in al Zijn werken.

18De HEERE is allen nabij die Hem aanroepen, koph

allen die Hem in waarheid aanroepen.

19Hij vervult het verlangen van wie Hem vrezen, resj

Hij hoort hun hulpgeroep en verlost hen.

20De HEERE bewaart allen die Hem liefhebben, sjin

maar alle goddelozen vaagt Hij weg.

21Mijn mond zal van de lof van de HEERE spreken, taw

alle vlees zal Zijn heilige Naam loven,

voor eeuwig en altijd.