Herziene Statenvertaling (HSV)
143

Zevende boetpsalm

1431Een psalm van David.

HEERE, luister naar mijn gebed,

neem mijn smeekbeden ter ore.

Verhoor mij naar Uw trouw,

naar Uw gerechtigheid.

2Ga niet in het gericht met Uw dienaar,

143:2
Rom. 3:4
Gal. 3:4
want niemand die leeft,

is voor Uw aangezicht rechtvaardig.

3Want de vijand vervolgt mijn ziel,

hij vertrapt mijn leven op de grond;

hij doet mij wonen in duistere oorden,

zoals zij die allang dood zijn.

4Daarom is mijn geest in mij bezweken,

mijn hart is ontzet in mijn binnenste.

5

143:5
Ps. 77:6,11
Ik denk aan de dagen vanouds,

ik overdenk al Uw daden,

ik overpeins de werken van Uw handen.

6Ik spreid mijn handen naar U uit,

mijn ziel ligt voor U als een dorstig land. Sela

7Verhoor mij spoedig, HEERE,

mijn geest bezwijkt;

verberg Uw aangezicht niet voor mij,

want ik zou aan hen gelijk zijn die in de kuil neerdalen.

8Doe mij in de morgen Uw goedertierenheid horen,

want ik vertrouw op U;

maak mij de weg bekend die ik te gaan heb,

143:8
Ps. 25:1
want tot U hef ik mijn ziel op.

9Red mij van mijn vijanden, HEERE,

bij U schuil ik.

10Leer mij Uw welbehagen te doen,

want U bent mijn God.

Laat Uw goede Geest mij leiden

in een geëffend land.

11HEERE, maak mij levend, omwille van Uw Naam,

leid mijn ziel uit de benauwdheid, om Uw gerechtigheid.

12Verdelg mijn vijanden om Uw goedertierenheid,

breng allen om die mijn ziel benauwen,

143:12
Ps. 86:16
116:16
want ik ben Uw dienaar.

144

Gebed om overwinning

1441Een psalm van David.

Geloofd zij de HEERE, mijn rots,

144:1
2 Sam. 22:35
Ps. 18:35
Die mijn handen leert om te strijden,

mijn vingers om oorlog te voeren;

2mijn goedertierenheid en mijn burcht,

mijn veilige vesting en mijn, ja, mijn Bevrijder,

mijn schild, tot Wie ik de toevlucht heb genomen,

144:2
2 Sam. 22:48
Ps. 18:48
Die mijn volk aan mij onderwerpt.

3HEERE,

144:3
Job 7:17
Ps. 8:5
31:8
Hebr. 2:6
wat is de mens, dat U hem kent,

de sterveling,144:3 de sterveling - Letterlijk: een zoon van een sterveling. dat U aan hem denkt?

4De

144:4
Ps. 39:6
62:10
mens lijkt op een zucht,

zijn dagen zijn

144:4
Job 8:9
14:2,3
Ps. 102:12
als een voorbijgaande schaduw.

5

144:5
Ps. 18:10
Buig Uw hemel, HEERE, en daal neer,

144:5
Ps. 18:8
104:32
raak de bergen aan, zodat zij roken.

6

144:6
2 Sam. 22:8
Ps. 18:15
Slinger Uw bliksem en verspreid hen,

144:6
1 Sam. 7:10
schiet Uw pijlen af en breng hen in verwarring.

7Steek Uw handen uit van omhoog,

bevrijd mij en ontruk mij aan de grote wateren,

uit de hand van vreemdelingen;

8want hun mond spreekt valse dingen,

hun rechterhand is een hand vol bedrog.

9O God, ik zal een nieuw lied voor U zingen,

met de luit en het tiensnarig instrument zal ik psalmen voor U zingen.

10U bent het Die koningen de overwinning geeft,

Die Zijn dienaar David bevrijdt van het zwaard dat onheil brengt.

11Bevrijd mij en red mij

van de hand van vreemdelingen,

van wie de mond valse dingen spreekt,

van wie de rechterhand een rechterhand vol bedrog is.

12Dan zullen onze zonen als planten zijn,

hoog opgegroeid in hun jeugd;

onze dochters als hoekstenen,

uitgesneden naar het ontwerp van een paleis.

13Dan zijn onze schuren vol

en leveren zij de ene voorraad na de andere;144:13 de ene voorraad na de andere - Letterlijk: van soort naar soort.

dan werpen onze kudden bij duizenden,

ja, met tienduizenden nemen zij toe in onze velden.

14Dan zijn onze runderen zwaarbeladen,

dan wordt er geen inval of uitval gedaan

en is er geen gejammer op onze pleinen.

15Welzalig het volk dat het zo vergaat,

welzalig het volk waarvan de HEERE zijn God is.

145

Loflied op de grootheid en goedheid van de HEERE

1451Een lofzang van David.

Mijn God en Koning, ik zal U roemen aleph

en Uw Naam loven, voor eeuwig en altijd.

2Iedere dag zal ik U loven beth

en Uw Naam prijzen, voor eeuwig en altijd.

3

145:3
Ps. 18:4
150:2
De HEERE is groot en zeer te prijzen, gimel

145:3
Job 5:9
Zijn grootheid is niet te doorgronden.

4

145:4
Deut. 4:9
6:7
Generatie op generatie zal Uw werken roemen, daleth

zij zullen Uw machtige daden verkondigen.

5Ik zal spreken van de heerlijke glorie van Uw majesteit, he

en van Uw wonderlijke daden.

6Zij zullen de kracht van Uw ontzagwekkende daden in herinnering roepen; waw

Uw grootheid, die zal ik vertellen.

7

145:7
Ps. 119:171
Zij zullen de mond doen overvloeien van de gedachtenis aan Uw grote goedheid, zain

en vrolijk zingen van Uw gerechtigheid:

8

145:8
Ex. 34:6,7
Num. 14:18
Ps. 86:15
103:8
Genadig en barmhartig is de HEERE, cheth

geduldig en groot aan goedertierenheid.

9De HEERE is voor allen goed, teth

Zijn barmhartigheid rust op al Zijn werken.

10Al Uw werken zullen U loven, HEERE; jod

Uw gunstelingen zullen U danken.

11Zij zullen de heerlijkheid van Uw Koninkrijk in herinnering roepen kaph

en van Uw macht spreken,

12om de mensenkinderen Zijn machtige daden bekend te maken, lamed

de glorierijke heerlijkheid van Zijn Koninkrijk.

13Uw Koninkrijk is een Koninkrijk van alle eeuwen, mem

Uw heerschappij omvat alle generaties.145:13 alle generaties - Letterlijk: in elke generatie en generatie.

14De HEERE ondersteunt allen die vallen, samech

Hij richt alle gebogenen op.

15De

145:15
Ps. 104:27
ogen van allen wachten op U, ain

U geeft hun hun voedsel op zijn tijd.

16U doet Uw hand open pe

en verzadigt al wat leeft, naar Uw welbehagen.

17De HEERE is rechtvaardig in al Zijn wegen, tsade

goedertieren in al Zijn werken.

18De HEERE is allen nabij die Hem aanroepen, koph

allen die Hem in waarheid aanroepen.

19Hij vervult het verlangen van wie Hem vrezen, resj

Hij hoort hun hulpgeroep en verlost hen.

20De HEERE bewaart allen die Hem liefhebben, sjin

maar alle goddelozen vaagt Hij weg.

21Mijn mond zal van de lof van de HEERE spreken, taw

alle vlees zal Zijn heilige Naam loven,

voor eeuwig en altijd.