Herziene Statenvertaling (HSV)
142

Gebed om hulp

1421Een onderwijzing van David, een gebed, toen hij in de grot was.

2Met mijn stem roep ik tot de HEERE,

met mijn stem smeek ik de HEERE.

3Ik stort mijn klacht uit voor Zijn aangezicht,

ik maak voor Zijn aangezicht mijn benauwdheid bekend.

4

142:4
Ps. 77:4
Toen mijn geest in mij bezweek,

kende Ú mijn pad.

Zij hebben een strik voor mij verborgen

op de weg die ik gaan zou.

5Ik keek aan mijn rechterhand en zie,

er was niemand die naar mij omzag;

voor mij was de mogelijkheid tot ontvluchten verloren,

niemand zorgde voor mijn ziel.

6Tot U roep ik, HEERE.

Ik zeg: U bent mijn toevlucht,

mijn

142:6
Ps. 16:5
deel in het land der levenden.

7Sla acht op mijn roepen,

want ik ben volkomen uitgeteerd;

142:7
Ps. 41:2
79:8
116:6
red mij van mijn vervolgers,

want zij zijn machtiger dan ik.

8Leid mijn ziel uit de gevangenis

om Uw Naam te loven;

de rechtvaardigen zullen mij omringen,

want U bent goed voor mij.

143

Zevende boetpsalm

1431Een psalm van David.

HEERE, luister naar mijn gebed,

neem mijn smeekbeden ter ore.

Verhoor mij naar Uw trouw,

naar Uw gerechtigheid.

2Ga niet in het gericht met Uw dienaar,

143:2
Rom. 3:4
Gal. 3:4
want niemand die leeft,

is voor Uw aangezicht rechtvaardig.

3Want de vijand vervolgt mijn ziel,

hij vertrapt mijn leven op de grond;

hij doet mij wonen in duistere oorden,

zoals zij die allang dood zijn.

4Daarom is mijn geest in mij bezweken,

mijn hart is ontzet in mijn binnenste.

5

143:5
Ps. 77:6,11
Ik denk aan de dagen vanouds,

ik overdenk al Uw daden,

ik overpeins de werken van Uw handen.

6Ik spreid mijn handen naar U uit,

mijn ziel ligt voor U als een dorstig land. Sela

7Verhoor mij spoedig, HEERE,

mijn geest bezwijkt;

verberg Uw aangezicht niet voor mij,

want ik zou aan hen gelijk zijn die in de kuil neerdalen.

8Doe mij in de morgen Uw goedertierenheid horen,

want ik vertrouw op U;

maak mij de weg bekend die ik te gaan heb,

143:8
Ps. 25:1
want tot U hef ik mijn ziel op.

9Red mij van mijn vijanden, HEERE,

bij U schuil ik.

10Leer mij Uw welbehagen te doen,

want U bent mijn God.

Laat Uw goede Geest mij leiden

in een geëffend land.

11HEERE, maak mij levend, omwille van Uw Naam,

leid mijn ziel uit de benauwdheid, om Uw gerechtigheid.

12Verdelg mijn vijanden om Uw goedertierenheid,

breng allen om die mijn ziel benauwen,

143:12
Ps. 86:16
116:16
want ik ben Uw dienaar.

144

Gebed om overwinning

1441Een psalm van David.

Geloofd zij de HEERE, mijn rots,

144:1
2 Sam. 22:35
Ps. 18:35
Die mijn handen leert om te strijden,

mijn vingers om oorlog te voeren;

2mijn goedertierenheid en mijn burcht,

mijn veilige vesting en mijn, ja, mijn Bevrijder,

mijn schild, tot Wie ik de toevlucht heb genomen,

144:2
2 Sam. 22:48
Ps. 18:48
Die mijn volk aan mij onderwerpt.

3HEERE,

144:3
Job 7:17
Ps. 8:5
31:8
Hebr. 2:6
wat is de mens, dat U hem kent,

de sterveling,144:3 de sterveling - Letterlijk: een zoon van een sterveling. dat U aan hem denkt?

4De

144:4
Ps. 39:6
62:10
mens lijkt op een zucht,

zijn dagen zijn

144:4
Job 8:9
14:2,3
Ps. 102:12
als een voorbijgaande schaduw.

5

144:5
Ps. 18:10
Buig Uw hemel, HEERE, en daal neer,

144:5
Ps. 18:8
104:32
raak de bergen aan, zodat zij roken.

6

144:6
2 Sam. 22:8
Ps. 18:15
Slinger Uw bliksem en verspreid hen,

144:6
1 Sam. 7:10
schiet Uw pijlen af en breng hen in verwarring.

7Steek Uw handen uit van omhoog,

bevrijd mij en ontruk mij aan de grote wateren,

uit de hand van vreemdelingen;

8want hun mond spreekt valse dingen,

hun rechterhand is een hand vol bedrog.

9O God, ik zal een nieuw lied voor U zingen,

met de luit en het tiensnarig instrument zal ik psalmen voor U zingen.

10U bent het Die koningen de overwinning geeft,

Die Zijn dienaar David bevrijdt van het zwaard dat onheil brengt.

11Bevrijd mij en red mij

van de hand van vreemdelingen,

van wie de mond valse dingen spreekt,

van wie de rechterhand een rechterhand vol bedrog is.

12Dan zullen onze zonen als planten zijn,

hoog opgegroeid in hun jeugd;

onze dochters als hoekstenen,

uitgesneden naar het ontwerp van een paleis.

13Dan zijn onze schuren vol

en leveren zij de ene voorraad na de andere;144:13 de ene voorraad na de andere - Letterlijk: van soort naar soort.

dan werpen onze kudden bij duizenden,

ja, met tienduizenden nemen zij toe in onze velden.

14Dan zijn onze runderen zwaarbeladen,

dan wordt er geen inval of uitval gedaan

en is er geen gejammer op onze pleinen.

15Welzalig het volk dat het zo vergaat,

welzalig het volk waarvan de HEERE zijn God is.