Herziene Statenvertaling (HSV)
129

Vervolgd, maar gespaard

1291Een pelgrimslied.

Zij hebben mij dikwijls benauwd, vanaf mijn jeugd

– zeg dat toch, Israël.

2Zij hebben mij dikwijls benauwd, vanaf mijn jeugd;

toch hebben zij mij niet overwonnen.

3Ploegers hebben mijn rug geploegd,

zij hebben hun voren lang gemaakt.

4De HEERE, Die rechtvaardig is,

heeft de touwen van de goddelozen afgehakt.

5Laat beschaamd worden en terugwijken

allen die Sion haten.

6

129:6
Job 8:12
40:10
Laat hen worden als gras op de daken,

dat verdort voordat men het uittrekt,

7waarmee de maaier zijn hand niet vult,

of de schovenbinder zijn arm;

8en de voorbijgangers zeggen niet:

De zegen van de HEERE zij met u,

wij zegenen u in de Naam van de HEERE.

130

Zesde boetpsalm

1301Een pelgrimslied.

Uit de diepten roep ik tot U, o HEERE;

2Heere, hoor naar mijn stem.

Laat Uw oren opmerkzaam zijn

op mijn luide smeekbeden.

3

130:3
Ps. 143:2
Als U, HEERE, op de ongerechtigheden let,

Heere, wie zal staande blijven?

4Maar

130:4
2 Sam. 24:14
bij U is vergeving,

opdat U gevreesd wordt.

5

130:5
Ps. 27:14
Hab. 2:3
Ik verwacht de HEERE,
130:5
Ps. 40:2
mijn ziel verwacht Hem

en ik hoop op Zijn woord.

6

130:6
Ps. 5:4
119:147
123:1,2
Mijn ziel wacht op de Heere,

meer dan wachters op de morgen,

wachters op de morgen.

7Laat Israël hopen op de HEERE,

want bij de HEERE is goedertierenheid

en bij Hem is veel verlossing.

8Ja, Hij zal Israël verlossen

van al zijn ongerechtigheden.

131

Kinderlijk vertrouwen

1311Een pelgrimslied, van David.

HEERE,

131:1
2 Kron. 32:25
Spr. 16:5
mijn hart is niet hoogmoedig,

131:1
Ps. 101:5
Spr. 6:17
mijn ogen zijn niet trots,

ook wandel ik niet in dingen

die te groot en te wonderlijk voor mij zijn.

2Voorwaar, ik heb mijn ziel tot rust

en tot stilte gebracht,

als een kind dat de borst ontwend is, bij zijn moeder,

mijn ziel is in mij als een kind dat de borst ontwend is.

3Israël, hoop op de HEERE,

van nu aan tot in eeuwigheid.