Herziene Statenvertaling (HSV)
128

Zegen voor het gezin

1281Een pelgrimslied.

Welzalig is eenieder die de HEERE vreest,

die in Zijn wegen gaat.

2Want u zult eten van de inspanning van uw handen;

welzalig zult u zijn en het zal u goed gaan.

3Uw vrouw zal zijn als een vruchtbare wijnstok

binnen in uw huis,

uw kinderen zullen zijn als jonge olijfbomen

rondom uw tafel.

4Zie, zo zal zeker de man gezegend worden

die de HEERE vreest.

5De HEERE zal u zegenen vanuit Sion;

u zult het goede van Jeruzalem zien,

al de dagen van uw leven.

6U zult de kinderen van uw kinderen zien.

Vrede over Israël!

129

Vervolgd, maar gespaard

1291Een pelgrimslied.

Zij hebben mij dikwijls benauwd, vanaf mijn jeugd

– zeg dat toch, Israël.

2Zij hebben mij dikwijls benauwd, vanaf mijn jeugd;

toch hebben zij mij niet overwonnen.

3Ploegers hebben mijn rug geploegd,

zij hebben hun voren lang gemaakt.

4De HEERE, Die rechtvaardig is,

heeft de touwen van de goddelozen afgehakt.

5Laat beschaamd worden en terugwijken

allen die Sion haten.

6

129:6
Job 8:12
40:10
Laat hen worden als gras op de daken,

dat verdort voordat men het uittrekt,

7waarmee de maaier zijn hand niet vult,

of de schovenbinder zijn arm;

8en de voorbijgangers zeggen niet:

De zegen van de HEERE zij met u,

wij zegenen u in de Naam van de HEERE.

130

Zesde boetpsalm

1301Een pelgrimslied.

Uit de diepten roep ik tot U, o HEERE;

2Heere, hoor naar mijn stem.

Laat Uw oren opmerkzaam zijn

op mijn luide smeekbeden.

3

130:3
Ps. 143:2
Als U, HEERE, op de ongerechtigheden let,

Heere, wie zal staande blijven?

4Maar

130:4
2 Sam. 24:14
bij U is vergeving,

opdat U gevreesd wordt.

5

130:5
Ps. 27:14
Hab. 2:3
Ik verwacht de HEERE,
130:5
Ps. 40:2
mijn ziel verwacht Hem

en ik hoop op Zijn woord.

6

130:6
Ps. 5:4
119:147
123:1,2
Mijn ziel wacht op de Heere,

meer dan wachters op de morgen,

wachters op de morgen.

7Laat Israël hopen op de HEERE,

want bij de HEERE is goedertierenheid

en bij Hem is veel verlossing.

8Ja, Hij zal Israël verlossen

van al zijn ongerechtigheden.