Herziene Statenvertaling (HSV)
109

Gebed om straf voor de vijand

1091Een psalm van David, voor de koorleider.

O God van mijn lofzang, zwijg niet.

2Want de mond van de goddeloze

en de mond van bedrog zijn tegen mij geopend,

met valse tong hebben zij met mij gesproken.

3Met hatelijke woorden hebben zij mij omringd,

ja,

109:3
Ps. 69:5
zij hebben mij zonder reden bestreden.

4Voor mijn liefde klagen zij mij aan,

maar ik was steeds in gebed.

5Zij hebben kwaad over mij gebracht in plaats van goed,

en haat in plaats van mijn liefde.

6Stel een goddeloze over hem aan

en moge de satan aan zijn rechterhand staan.

7Wordt hij geoordeeld, laat hij als schuldige uitgaan

en laat zijn

109:7
Spr. 15:8
28:9
gebed tot zonde zijn.

8Laten zijn dagen weinig zijn

en laat een ander zijn ambt nemen.

9Laten zijn kinderen wezen worden

en laat zijn vrouw weduwe worden.

10Laten zijn kinderen overal rondzwerven en bedelen

en ver van hun verwoeste plaatsen voedsel zoeken.

11Laat de schuldeiser beslag leggen op al wat hij heeft,

en laten vreemden zijn arbeid plunderen.

12Laat hij niemand hebben die hem goedertierenheid bewijst,109:12 bewijst - Letterlijk: uitstrekt.

laat er niemand zijn die zijn wezen genadig is.

13Laten zijn nakomelingen uitgeroeid worden,

laat hun naam uitgewist worden in de volgende generatie.

14Laat de ongerechtigheid van zijn vaderen bij de HEERE in gedachtenis blijven,

de zonde van zijn moeder niet worden uitgedelgd.

15Laten ze de HEERE voortdurend voor ogen staan,

109:15
Job 18:17
Ps. 34:17
ja, laat Hij hun nagedachtenis van de aarde uitroeien.

16Want hij dacht er niet aan goedertierenheid te bewijzen,

maar vervolgde de man die ellendig was en arm

en verslagen van hart, om hem te doden.

17Hij heeft de vloek liefgehad:

laat die over hem komen!

Hij vond geen vreugde in de zegen:

laat die ver van hem blijven!

18Laat hij zich met de vloek kleden als met zijn mantel,

laat die in zijn binnenste doordringen als water,

ja, als olie in zijn beenderen.

19Laat de vloek voor hem zijn als het kleed waarin hij zich hult,

als een gordel die hij steeds ombindt.

20Laat dit het arbeidsloon zijn van de HEERE voor mijn tegenstanders

en voor hen die kwaadspreken over mijn ziel.

21Maar U, HEERE Heere,

doe Uw werk aan mij omwille van Uw Naam,

want Uw goedertierenheid is groot:109:21 groot - Letterlijk: goed. red mij.

22Want ik ben ellendig en arm,

mijn hart is in mijn binnenste dodelijk verwond.

23Ik ga heen als een schaduw die langer wordt,

ik word afgeschud als een sprinkhaan.

24Mijn knieën zijn verzwakt door het vasten,

en mijn vlees is vermagerd: geen vet zit eraan.

25Toch ben ík hun nog tot smaad;

zien zij mij, zij schudden hun hoofd.

26Help mij, HEERE, mijn God,

verlos mij, naar Uw goedertierenheid.

27Dan weten zij: ja, dit is Uw hand;

Ú hebt het gedaan, HEERE.

28Laten zíj vloeken, als Ú maar zegent,

laten zij aanvallen, als zij maar beschaamd worden

en Uw dienaar zich verblijdt.

29Laten mijn tegenstanders met schande bekleed worden,

zich hullen in hun schaamte als in een mantel.

30Ik zal de HEERE met mijn mond op luide toon109:30 op luide toon - Letterlijk: zeer. loven,

te midden van velen zal ik Hem prijzen.

31Want Hij zal aan de rechterhand van de arme staan

om hem te verlossen van hen die zijn ziel veroordelen.

110

Belofte voor de Priesterkoning

1101Een psalm van David.

De HEERE heeft tot mijn Heere gesproken:

Zit aan Mijn rechterhand,

totdat Ik Uw vijanden gemaakt zal hebben

tot een voetbank voor Uw voeten.

2De HEERE strekt Uw machtige scepter uit vanuit Sion

en zegt: Heers te midden van Uw vijanden.

3Uw volk is zeer gewillig

op de dag van Uw kracht,

getooid met heilig sieraad;

uit de baarmoeder van de dageraad

is voor U de dauw van Uw jeugd.

4De HEERE heeft gezworen

en Hij zal er geen berouw van hebben:

U bent Priester

110:4
Hebr. 5:6
6:20
7:17
voor eeuwig,

naar de ordening van Melchizedek.

5De Heere is aan Uw rechterhand,

Hij verplettert koningen op de dag van Zijn toorn.

6Hij spreekt recht onder de heidenvolken,

110:6
Openb. 14:1416:1420:8
vult het slagveld met dode lichamen

en verplettert hem die het hoofd is over een groot land.

7Hij drinkt onderweg uit de beek,

daarom heft Hij Zijn hoofd omhoog.

111

Lofzang op de weldaden van de HEERE

1111Halleluja!

Ik zal de HEERE loven met heel mijn hart, aleph

in de kring van de oprechten en in hun gemeenschap. beth

2De werken van de HEERE zijn groot, gimel

zij worden onderzocht door allen die er vreugde in vinden. daleth

3Zijn daden zijn vol majesteit en glorie, he

Zijn gerechtigheid houdt voor eeuwig stand.waw

4Hij heeft voor Zijn wonderen een gedachtenis gemaakt, zain

de HEERE is genadig en barmhartig.cheth

5Hij heeft voedsel gegeven aan wie Hem vrezen.teth

Hij denkt voor eeuwig aan Zijn verbond.jod

6Hij heeft de kracht van Zijn werken bekendgemaakt aan Zijn volkkaph

door hun het erfelijk bezit van de heidenvolken te geven.lamed

7De werken van Zijn handen zijn waarheid en recht, mem

al Zijn bevelen zijn betrouwbaar. nun

8Zij worden ondersteund, voor eeuwig en voor altijd, samech

want zij zijn gedaan in waarheid en oprechtheid.ain

9Hij heeft Zijn volk verlossing gezonden; pe

Hij heeft Zijn verbond voor eeuwig ingesteld;111:9 ingesteld - Letterlijk: geboden. tsade

Zijn Naam is heilig en ontzagwekkend. koph

10De vreze des HEEREN is het beginsel van wijsheid, resj

allen die ernaar handelen, hebben een goed inzicht; sin

Zijn lof houdt voor eeuwig stand.taw