Herziene Statenvertaling (HSV)
20

Mirjam sterft

201De Israëlieten kwamen in de woestijn Zin, heel de gemeenschap, in de eerste maand, en het volk bleef in Kades. Daar stierf Mirjam, en zij werd er begraven.

Het water van Meriba

2Maar er was voor de gemeenschap geen water. Toen kwamen zij bijeen tegen Mozes en tegen Aäron.

3En het volk kreeg onenigheid met Mozes. Zij zeiden: Hadden wij maar de geest gegeven, toen

20:3
Num. 16:32,49
onze broeders voor het aangezicht van de HEERE de geest gaven!

4En waarom hebt u de gemeente van de HEERE in deze woestijn gebracht? Om hier te sterven, wij en ons vee?

5En waarom hebt u ons uit Egypte laten vertrekken? Om ons op deze ellendige plaats te brengen? Het is geen plaats voor zaaigoed, evenmin voor vijgenbomen, wijnstokken en granaatappels. Ook is er geen water om te drinken.

6Toen gingen Mozes en Aäron van de gemeente weg naar de ingang van de tent van ontmoeting, en zij wierpen zich met hun gezicht ter aarde. En de heerlijkheid van de HEERE verscheen hun.

7De HEERE sprak tot Mozes:

8Neem de staf en roep de gemeenschap bijeen, u en Aäron, uw broer, en spreek voor hun ogen tot de rots, en die zal zijn water geven.

20:8
Neh. 9:15
Ps. 78:15,16
105:41
114:8
Zo zult u water voor hen voortbrengen uit de rots, en u zult de gemeenschap en hun vee laten drinken.

9Toen nam Mozes de staf van voor het aangezicht van de HEERE, zoals Hij hem geboden had.

10En Mozes en Aäron riepen de gemeente voor de rots bijeen,

20:10
Ps. 106:32,33
en hij zei tegen hen: Luister toch, ongehoorzamen,
20:10
Deut. 32:51
zullen wij voor u uit deze rots water voortbrengen?

11Toen hief Mozes zijn hand op en hij sloeg de rots twee keer met zijn staf,

20:11
Ps. 78:15
105:41
Jes. 48:21
1 Kor. 10:4
en er kwam veel water uit,
20:11
Jes. 43:20
zodat de gemeenschap en hun vee konden drinken.

12Maar de HEERE zei tegen Mozes en tegen Aäron:

20:12
Num. 27:14
Deut. 1:37
Omdat u niet in Mij geloofd hebt, en Mij voor de ogen van de Israëlieten niet geheiligd hebt, zult u deze gemeente niet in het land brengen dat Ik hun gegeven heb.

13Dit is het water van Meriba, waar de Israëlieten de HEERE ter verantwoording riepen, en waar Hij onder hen geheiligd werd.

De Edomieten weigeren Mozes de doortocht

14En Mozes stuurde uit Kades boden naar de koning van Edom, met de boodschap:

20:14
Deut. 23:7
Dit zegt uw broeder Israël: U weet zelf van al de moeite die ons getroffen heeft,

15dat onze vaderen naar Egypte vertrokken zijn, en dat wij vele dagen in Egypte gewoond hebben, en dat de Egyptenaren ons en onze vaderen kwaad gedaan hebben.

16Toen

20:16
Ex. 2:23
riepen wij tot de HEERE. Hij hoorde onze stem, en Hij
20:16
Ex. 14:19
zond een Engel, en Hij leidde ons uit Egypte. En zie, wij zijn in Kades, een stad aan het uiterste van uw grens.

17Laat ons toch door uw land trekken. Wij zullen niet door akkers of wijngaarden trekken, en wij zullen geen water uit een put drinken. Wij zullen de koninklijke weg nemen, wij zullen niet naar rechts of naar links afwijken, totdat wij door uw gebied getrokken zijn.

18Maar Edom zei tegen hem: U mag niet door mijn land trekken, anders ga ik u met het zwaard tegemoet!

19Toen zeiden de Israëlieten tegen hem: Wij zullen langs de hoofdweg trekken, en als wij van uw water drinken, ik en mijn vee, dan zal ik daarvoor de prijs betalen. Ik wil alleen maar te voet doortrekken, meer niet.

20Maar hij zei: U mag er niet doortrekken! En Edom trok eropuit, hem tegemoet, met een zwaar bewapend volk, en met sterke hand.

21Zo weigerde Edom toestemming aan Israël om door zijn gebied te trekken en daarom

20:21
Richt. 11:18
week Israël van hem af.

Aäron sterft

22Toen braken de Israëlieten van Kades op

20:22
Num. 33:37
en zij kwamen, heel de gemeenschap, bij de berg Hor.

23En de HEERE zei tegen Mozes en tegen Aäron, bij de berg Hor, aan de grens van het land van Edom:

24Aäron zal met zijn voorgeslacht verenigd worden, want hij zal niet in het land komen dat Ik aan de Israëlieten gegeven heb, omdat u bij het water van Meriba ongehoorzaam bent geweest aan Mijn bevel.

25

20:25
Num. 33:38
Deut. 32:50
Neem Aäron en Eleazar, zijn zoon, en laat hen de berg Hor opklimmen.

26En trek Aäron zijn kleding uit en trek ze Eleazar, zijn zoon, aan, want Aäron zal met zijn voorgeslacht verenigd worden en daar sterven.

27Mozes deed zoals de HEERE geboden had: zij klommen de berg Hor op, voor de ogen van heel de gemeenschap.

28En Mozes trok Aäron zijn kleding uit, en hij trok ze zijn zoon Eleazar aan.

20:28
Deut. 10:6
32:50
En Aäron stierf daar, op de top van de berg. Mozes daalde van de berg af, met Eleazar.

29Toen heel de gemeenschap zag dat Aäron de geest gegeven had, beweenden zij Aäron dertig dagen, heel het huis van Israël.