Herziene Statenvertaling (HSV)
12

Registers van hogepriesters, priesters en Levieten

121Dit zijn de priesters en de Levieten die met Zerubbabel, de zoon van Sealthiël, en Jesua waren opgetrokken: Seraja, Jeremia, Ezra,

2Amarja, Malluch, Hattus,

3Sechanja, Rehum, Meremoth,

4Iddo, Ginnethoi, Abia,

5Mijamin, Maädja, Bilga,

6Semaja en Jojarib, Jedaja,

7Sallu, Amok, Hilkia en Jedaja; dat waren de hoofden van de priesters en hun broeders in de dagen van Jesua.

8De Levieten waren: Jesua, Binnuï, Kadmiël, Serebja, Juda, en Mattanja. Hij en zijn broeders waren verantwoordelijk voor de dankliederen.

9En Bakbukja en Unni, hun broeders stonden tegenover hen bij hun taken.

10Jesua verwekte Jojakim, Jojakim verwekte Eljasib, en Eljasib Jojada,

11Jojada verwekte Jonathan, en Jonathan verwekte Jaddua.

12In de dagen van Jojakim waren de volgende priesters familiehoofden: van Seraja was dat Meraja; van Jeremia, Hananja,

13van Ezra, Mesullam; van Amarja, Johanan;

14van Melichu, Jonathan; van Sebanja, Jozef;

15van Harim, Adna; van Merajoth, Helkai;

16van Iddo, Zacharia; van Ginnethon, Mesullam;

17van Abia, Zichri; van Minjamin, van Moadja, Piltai;

18van Bilga, Sammua; van Semaja, Jonathan;

19en van Jojarib, Matthenai; van Jedaja, Uzzi;

20van Sallai, Kallai; van Amok, Heber;

21van Hilkia, Hasabja; en van Jedaja, Nethaneël.

22De Levieten werden in de dagen van Eljasib, Jojada en Johanan en Jaddua ingeschreven als familiehoofden, en de priesters tijdens het koningschap van Darius, de Pers.

23De nakomelingen van Levi, de familiehoofden, werden in het boek van de

12:23
1 Kron. 9:10
kronieken ingeschreven, tot de dagen van Johanan, de zoon van Eljasib.

24De hoofden van de Levieten waren Hasabja, Serebja, en Jesua, de zoon van Kadmiël, en hun broeders stonden, dienst voor dienst, tegenover hen om te prijzen en te loven, volgens het gebod van David, de man Gods:

25Mattanja en Bakbukja, Obadja, Mesullam, Talmon en Akkub waren bewakers, poortwachters die de wacht hielden bij de voorraadkamers van de poorten.

26Dezen waren er in de dagen van Jojakim, de zoon van Jesua, de zoon van Jozadak, en in de dagen van Nehemia, de landvoogd, en van de priester Ezra, de schriftgeleerde.

Inwijding van de muur van Jeruzalem

27Bij de inwijding van de muur van Jeruzalem zochten zij de Levieten uit al hun woonplaatsen om hen naar Jeruzalem te brengen, om met blijdschap de inwijding te verrichten, met dankzegging en met gezang, met cimbalen, luiten en harpen.

28De nakomelingen van de zangers verzamelden zich, zowel vanuit het omliggende gebied van Jeruzalem als vanuit de dorpen van de Netofatieten,

29en vanuit het huis van Gilgal, en vanuit de velden van Geba en Azmaveth, want de zangers hadden dorpen voor zichzelf gebouwd rond Jeruzalem.

30De priesters en de Levieten reinigden zich; vervolgens reinigden zij het volk, de poorten en de muur.

31Toen liet ik de vorsten van Juda de muur opgaan. Ik stelde twee grote dankkoren en processies op: de ene ging naar rechts, over de muur, naar de Mestpoort,

32en achter hen liep Hosaja met de helft van de vorsten van Juda,

33en Azarja, Ezra en Mesullam,

34Juda, Benjamin, Semaja en Jeremia,

35en van de nakomelingen van de priesters met trompetten: Zacharja, de zoon van Jonathan, de zoon van Semaja, de zoon van Mattanja, de zoon van Michaja, de zoon van Zakkur, de zoon van Asaf,

36en zijn broeders Semaja en Azareël, Milalai, Gilalai, Maäi, Nethaneël en Juda, en Hanani, met muziekinstrumenten van David, de man Gods. En Ezra, de schriftgeleerde, ging voor hen uit.

37Zij gingen vervolgens naar de Bronpoort, en recht voor hen uit gingen zij via de trappen van de stad van David naar boven, waar de muur oploopt, boven het huis van David langs tot aan de Waterpoort in het oosten.

38Het tweede dankkoor ging in tegenovergestelde richting, met mij erachter, en met de helft van het volk, over de muur, boven de Bakoventoren langs, tot aan de Brede Muur,

39boven de Efraïmpoort langs, en over de Oude Poort en over de Vispoort, de Hananeëltoren en de Honderdtoren, tot aan de Schaapspoort. Vervolgens bleven ze bij de Gevangenpoort staan.

40Daarna stelden de twee dankkoren zich op in het huis van God, ook ik en de helft van de machthebbers met mij,

41en de priesters Eljakim, Maäseja, Minjamin, Michaja, Eljoënai, Zacharja en Hananja, met trompetten,

42en Maäseja, Semaja, Eleazar, Uzzi, Johanan, Malchia, Elam en Ezer. Ook lieten de zangers zich horen, en Jizrahja, de opzichter.

43Zij brachten op die dag grote offers en waren verblijd, want God had hen in grote mate12:43 in grote mate - Letterlijk: met een grote blijdschap. verblijd, en ook de vrouwen en de kinderen waren verblijd, zodat de blijdschap van Jeruzalem van ver gehoord werd.

Regelingen voor de bijdragen voor priesters en Levieten

44Ook werden op die dag mannen aangesteld over de kamers voor de voorraden, voor de hefoffers, voor de eerstelingen en voor de tienden, om daarin de door de wet voorgeschreven delen van de opbrengst van de velden om de steden te verzamelen voor de priesters en de Levieten, want er was blijdschap in Juda over de priesters en de Levieten die daar in dienst stonden,

45en hun taak ten behoeve van hun God en hun taak bij de reiniging vervulden, evenals de zangers en de poortwachters, overeenkomstig het

12:45
1 Kron. 25
gebod van David en Salomo, zijn zoon.

46In de dagen van David en Asaf, van oudsher, waren er namelijk hoofden van de zangers en voor het loflied en de lofzangen voor God.

47Daarom gaf heel Israël in de dagen van Zerubbabel en in de dagen van Nehemia de delen voor de zangers en de poortwachters, elke dag het voor die dag benodigde,12:47 elke dag het voor die dag benodigde - Letterlijk: de zaak van de dag op zijn dag. en zij heiligden wat voor de Levieten was en de Levieten heiligden wat voor de nakomelingen van Aäron was.