Herziene Statenvertaling (HSV)
3

De ondergang van Ninevé

31Wee de bloedstad,

een en al leugen,

vol buit!3:1 vol buit - Letterlijk: vol verscheuren.

Het roven houdt niet op.

2Zweepgeknal,

het geluid van ratelende wielen,

galopperende paarden,

hotsende wagens,

3steigerende ruiters,

vlammende zwaarden

en bliksemende speren,

een menigte gesneuvelden

en een massa dode lichamen.

Ja, aan lichamen komt geen einde,

men zal struikelen over hun lichamen!

4Vanwege de vele hoererijen van de hoer,

die verleidelijke schoonheid,3:4 die verleidelijke schoonheid - Letterlijk: goed van gunst. meesteres in toverijen,

die volken verkocht heeft met haar hoererijen,

en geslachten met haar toverijen.

5Zie, Ik zál u, spreekt de HEERE van de legermachten:

Ik zal de zomen van uw kleding optillen boven uw gezicht;

Ik zal de heidenvolken uw naaktheid laten zien,

de koninkrijken uw schande.

6Ik zal weerzinwekkende dingen op u werpen,

u te schande maken

en u te kijk zetten.

7Dan zal het gebeuren dat allen die u zien,

bij u vandaan zullen vluchten

en zeggen: Ninevé is verwoest!

Wie zal haar zijn medeleven betuigen?

Waar zal ik troosters voor u zoeken?

8Bent u beter dan No-Amon,

dat aan de rivieren ligt,

met water eromheen,

met de zee als vestingwal,

haar muur bestaat uit zee?

9Cusj en Egypte waren haar kracht

en er kwam geen einde aan.

Put en Libië

waren er tot uw hulp.

10Ook zij ging in ballingschap,

in gevangenschap.

Zelfs haar kleine kinderen werden verpletterd

op de hoeken van alle straten.

Over haar aanzienlijken

wierpen zij het lot

en al haar groten

werden in boeien geslagen.

11Ook u zult dronken worden,

zich verbergen;

ook u zult een vesting zoeken vanwege de vijand.

12Al uw vestingen

zijn vijgenbomen met vroegrijpe vruchten:

als zij geschud worden,

vallen ze de eter in de mond.

13Zie, uw volk: vrouwen zijn het,

te midden van u.

De poorten van uw land

zullen voor uw vijanden wijd geopend worden.

Vuur zal uw grendels verteren.

14Put voor uzelf water voor de belegering,

versterk uw vestingen.

Stap in de klei en treed het leem,

grijp de steenvorm.

15Vuur zal u daar verteren,

het zwaard u uitroeien,

het zal u verteren als de treksprinkhanen.

Vermeerder u als de treksprinkhanen,

vermeerder u als de veldsprinkhanen.

16U hebt uw handelaars talrijker gemaakt

dan de sterren aan de hemel.

De treksprinkhaan zal vervellen en wegvliegen.

17Uw hovelingen zijn als de veldsprinkhanen,

uw ambtenaren als een sprinkhanenzwerm

die zich op de omheiningen legert op koude dagen.

Gaat de zon op, dan vliegen zij weg,

zonder dat hun verblijfplaats bekend wordt.

Waar zijn zij gebleven?

18Uw herders sluimeren, koning van Assyrië,

uw machtigen liggen terneer.

Uw volk is verstrooid over de bergen

en niemand zal het bijeenbrengen.

19Er is geen heling voor uw breuk,

uw wond is pijnlijk.

Allen die het gerucht over u horen,

klappen om u in de handen,

want over wie is uw kwaad niet voortdurend heen gekomen?