Herziene Statenvertaling (HSV)
1

Opschrift

11De last1:1 De last - Dat wil zeggen: een woord van God dat de profeet als een last is opgelegd. van Ninevé. Het boek van het visioen van Nahum uit Elkos.

Loflied op de HEERE

2Een

1:2
Ex. 20:5
na-ijverig God en een Wreker is de HEERE, aleph

een Wreker is de HEERE, en zeer grimmig.1:2 zeer grimmig - Letterlijk: een Bezitter van grimmigheid.

Een Wreker is de HEERE voor Zijn tegenstanders,

en Hij handhaaft Zijn toorn jegens Zijn vijanden.

3De HEERE is geduldig, maar groot van kracht

en Hij houdt de schuldige zeker niet voor onschuldig.

De weg van de HEERE is in wervelwind en in storm, beth

wolken zijn het stof van Zijn voeten.

4Hij bestraft de zee en maakt die droog, gimel

al de rivieren laat Hij verdrogen.

Basan en Karmel zijn verwelkt, daleth

de bloesem van Libanon is verwelkt.

5

1:5
Ex. 19:18
Ps. 18:8
29:5,6
68:8
97:4,5
114:4
De bergen beven voor Hem, he

de heuvels smelten weg,

de aarde rijst op voor Zijn aangezicht, waw

de wereld met al zijn bewoners.

6Wie kan standhouden voor Zijn gramschap? zain

Wie kan te midden van Zijn brandende toorn opstaan?

Zijn grimmigheid is uitgegoten als vuur, cheth

de rotsen worden door Hem stukgebroken.

7De HEERE is goed, teth

1:7
Joël 3:16
Hij is tot een vesting op de dag van de benauwdheid.

Hij kent hen die tot Hem hun toevlucht nemen. jod

8En door een overstromende vloed

zal Hij een vernietigend einde maken aan zijn plaats kaph

en duisternis achtervolgt Zijn vijanden.

Profetie over Juda en Ninevé

9Wat u ook bedenkt tegen de HEERE,

Hij Zelf maakt er een vernietigend einde aan.

Geen tweede keer zal de benauwdheid opkomen.

10Omdat zij vervlochten zijn als dorens,

en dronken als dronkaards,

zullen zij volledig verteerd worden, als dorre stoppels.

11Uit u is iemand voortgekomen

die kwaad bedenkt tegen de HEERE,

een verderfelijke raadsman.

12Zo zegt de HEERE:

Al gaat het hun goed en al zijn zij talrijk,

toch zullen zij worden weggeschoren: hij zal voorbijgaan!

Ik heb u wel vernederd,

maar Ik zal u niet meer vernederen.

13Nu dan, Ik zal zijn juk van u stukbreken

en uw banden verscheuren.

14Maar wat u betreft heeft de HEERE geboden:

Uw naam zal zich niet meer voortplanten.1:14 Uw naam … voortplanten - Letterlijk: Van uw naam zal niet meer gezaaid worden.

Uit het huis van uw god zal Ik

de gesneden en gegoten beelden uitroeien.

Ik zal uw graf toebereiden, want u bent verachtelijk.

15

1:15
Jes. 52:7
Rom. 10:15
Zie op de bergen

de voeten van hem die het goede boodschapt,

die vrede laat horen!

Vier uw feestdagen, Juda,

kom uw geloften na,

want de verderfelijke man zal voortaan niet meer

door u heen trekken,

hij is helemaal uitgeroeid.

2

Profetie over de ondergang van Ninevé

21De verstrooier trekt tegen u op!

Bewaak de vesting,

houd de weg in het oog,

sterk de lendenen,

zet al uw kracht in!2:1 zet al uw kracht in - Letterlijk: versterk zeer de kracht.

2Voorzeker, de HEERE zal

de glorie van Jakob herstellen,

zoals de glorie van Israël;

want

2:2
Ps. 80:13
Jes. 10:12
plunderaars hebben hen geplunderd

en hun wijnranken te gronde gericht.

3Het schild van zijn helden is rood geverfd,

de dappere mannen zijn in karmozijnrood gekleed.

De strijdwagens schitteren als in het vuur van fakkels

op de dag dat hij zich gereedmaakt,

en de lansen worden geschud.

4De strijdwagens razen door de straten,

ze jagen over de pleinen.

Hun uiterlijk is als fakkels,

als bliksemflitsen schieten ze heen en weer.

5Hij denkt aan zijn machtigen

– struikelen zullen zij op hun wegen –

zij haasten zich naar haar muur

en het stormdak wordt gereedgemaakt.

6De poorten van de rivieren worden opengedaan;

het paleis smelt weg.

7Dit staat vast: zij wordt ontbloot, zij wordt opgebracht,

terwijl haar slavinnen klagen zoals het koeren van duiven,

terwijl zij zich op de borst slaan.2:7 terwijl … slaan - Letterlijk: terwijl zij op hun harten trommelen.

8Ninevé is als een watervijver,

vanaf de dagen dat het bestaat,

maar nu slaan zij op de vlucht!

Blijf staan, blijf staan!

Maar niemand keert zich om!

9Roof zilver, roof goud!

Er komt geen einde aan de voorraad:

de rijkdom aan allerlei

kostbare voorwerpen!

10Leeg, leeggeplunderd, verwoest,

2:10
Deut. 1:28
20:8
Joz. 2:11
5:1
7:5
Jes. 13:7
Ezech. 21:7
het hart smelt weg en de knieën knikken,

en pijnscheuten zijn

2:10
Jes. 13:8
21:3
in al de lendenen

en de gezichten van hen allen verschieten van kleur.

11Waar is nu de verblijfplaats van de leeuwen,

de open plaats voor de jonge leeuwen,

waar de leeuw heen ging,

de leeuwin was daar, het leeuwenwelp

en niemand schrikte ze op?

12De leeuw verscheurde genoeg voor zijn welpen

en wurgde voor zijn leeuwinnen,

en hij vulde zijn holen met prooi,

zijn verblijfplaatsen met het verscheurde.

13Zie, Ik zál u,

spreekt de HEERE van de legermachten:

Ik zal haar strijdwagens in rook doen opgaan en verbranden,

en het zwaard zal uw jonge leeuwen verteren.

Ik zal uw prooi uitroeien van de aarde,

en de stem van uw gezanten zal niet meer gehoord worden.

3

De ondergang van Ninevé

31Wee de bloedstad,

een en al leugen,

vol buit!3:1 vol buit - Letterlijk: vol verscheuren.

Het roven houdt niet op.

2Zweepgeknal,

het geluid van ratelende wielen,

galopperende paarden,

hotsende wagens,

3steigerende ruiters,

vlammende zwaarden

en bliksemende speren,

een menigte gesneuvelden

en een massa dode lichamen.

Ja, aan lichamen komt geen einde,

men zal struikelen over hun lichamen!

4Vanwege de vele hoererijen van de hoer,

die verleidelijke schoonheid,3:4 die verleidelijke schoonheid - Letterlijk: goed van gunst. meesteres in toverijen,

die volken verkocht heeft met haar hoererijen,

en geslachten met haar toverijen.

5Zie, Ik zál u, spreekt de HEERE van de legermachten:

Ik zal de zomen van uw kleding optillen boven uw gezicht;

Ik zal de heidenvolken uw naaktheid laten zien,

de koninkrijken uw schande.

6Ik zal weerzinwekkende dingen op u werpen,

u te schande maken

en u te kijk zetten.

7Dan zal het gebeuren dat allen die u zien,

bij u vandaan zullen vluchten

en zeggen: Ninevé is verwoest!

Wie zal haar zijn medeleven betuigen?

Waar zal ik troosters voor u zoeken?

8Bent u beter dan No-Amon,

dat aan de rivieren ligt,

met water eromheen,

met de zee als vestingwal,

haar muur bestaat uit zee?

9Cusj en Egypte waren haar kracht

en er kwam geen einde aan.

Put en Libië

waren er tot uw hulp.

10Ook zij ging in ballingschap,

in gevangenschap.

Zelfs haar kleine kinderen werden verpletterd

op de hoeken van alle straten.

Over haar aanzienlijken

wierpen zij het lot

en al haar groten

werden in boeien geslagen.

11Ook u zult dronken worden,

zich verbergen;

ook u zult een vesting zoeken vanwege de vijand.

12Al uw vestingen

zijn vijgenbomen met vroegrijpe vruchten:

als zij geschud worden,

vallen ze de eter in de mond.

13Zie, uw volk: vrouwen zijn het,

te midden van u.

De poorten van uw land

zullen voor uw vijanden wijd geopend worden.

Vuur zal uw grendels verteren.

14Put voor uzelf water voor de belegering,

versterk uw vestingen.

Stap in de klei en treed het leem,

grijp de steenvorm.

15Vuur zal u daar verteren,

het zwaard u uitroeien,

het zal u verteren als de treksprinkhanen.

Vermeerder u als de treksprinkhanen,

vermeerder u als de veldsprinkhanen.

16U hebt uw handelaars talrijker gemaakt

dan de sterren aan de hemel.

De treksprinkhaan zal vervellen en wegvliegen.

17Uw hovelingen zijn als de veldsprinkhanen,

uw ambtenaren als een sprinkhanenzwerm

die zich op de omheiningen legert op koude dagen.

Gaat de zon op, dan vliegen zij weg,

zonder dat hun verblijfplaats bekend wordt.

Waar zijn zij gebleven?

18Uw herders sluimeren, koning van Assyrië,

uw machtigen liggen terneer.

Uw volk is verstrooid over de bergen

en niemand zal het bijeenbrengen.

19Er is geen heling voor uw breuk,

uw wond is pijnlijk.

Allen die het gerucht over u horen,

klappen om u in de handen,

want over wie is uw kwaad niet voortdurend heen gekomen?