Herziene Statenvertaling (HSV)
9

De genezing van een verlamde

91En nadat Hij in het schip gegaan was, voer Hij over en kwam in Zijn stad.

9:1
Mark. 2:3
Luk. 5:18
Hand. 9:33
En zie, men bracht een verlamde bij Hem, die op een bed lag.

2En Jezus, Die hun geloof zag, zei tegen de verlamde: Zoon, heb goede moed, uw zonden zijn u vergeven.

3En zie, sommigen van de schriftgeleerden zeiden bij zichzelf:

9:3
Ps. 32:5
Jes. 43:25
Deze lastert God.

4En Jezus, Die hun gedachten zag, zei: Waarom overweegt u verkeerde dingen in uw hart?

5Want wat is gemakkelijker, te zeggen: De zonden zijn u vergeven? of te zeggen: Sta op en ga lopen?

6Maar opdat u zult weten dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde zonden te vergeven (toen zei Hij tegen de verlamde): Sta op, neem uw bed op en ga naar uw huis.

7En hij stond op en ging naar zijn huis.

8Toen de menigten dit zagen, verwonderden ze zich en verheerlijkten God, Die zo'n macht aan de mensen gegeven had.

De roeping van Mattheüs

9

9:9
Mark. 2:14
Luk. 5:27
En Jezus ging vandaar verder en zag iemand in het tolhuis zitten, die Mattheüs heette; en Hij zei tegen hem: Volg Mij! En hij stond op en volgde Hem.

10En het gebeurde, toen Hij in het huis van Mattheüs aanlag, zie, veel tollenaars en zondaars kwamen en lagen met Jezus en Zijn discipelen aan.

11En toen de Farizeeën dat zagen, zeiden zij tegen Zijn discipelen: Waarom eet uw Meester met de tollenaars en zondaars?

12Maar Jezus, Die dat hoorde, zei tegen hen: Wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn.

13Maar ga heen en leer wat het betekent:

9:13
Hos. 6:6
Micha 6:8
Matt. 12:7
Ik wil barmhartigheid en geen offer;
9:13
Mark. 2:17
Luk. 5:32
19:10
1 Tim. 1:15
want Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars.

Het vasten

14

9:14
Mark. 2:18
Luk. 5:33
Toen kwamen de discipelen van Johannes bij Hem en zeiden: Waarom vasten wij en de Farizeeën veel en vasten Uw discipelen niet?

15Jezus zei tegen hen:

9:15
2 Kor. 11:2
De bruiloftsgasten kunnen toch niet treuren zolang de Bruidegom bij hen is? Maar de dagen zullen komen dat de Bruidegom van hen weggenomen zal zijn, en dan zullen zij vasten.

16Ook zet niemand een lap niet-gekrompen stof op een oud bovenkleed, want de daarop genaaide lap scheurt van het bovenkleed af, en er ontstaat een ergere scheur.

17

9:17
Mark. 2:22
Ook doet men geen nieuwe wijn in oude leren zakken; anders barsten de zakken, en de wijn stroomt eruit, en de zakken gaan verloren; maar men doet nieuwe wijn in nieuwe zakken, en beide blijven behouden.

Het dochtertje van Jaïrus en de bloedvloeiende vrouw

18Toen Hij deze dingen tot hen sprak,

9:18
Mark. 5:22
Luk. 8:41
zie, er kwam een leidinggevende, die Hem aanbad en zei: Mijn dochter is zojuist gestorven, maar kom, leg Uw hand op haar en zij zal leven.

19En Jezus stond op en volgde hem met Zijn discipelen.

20

9:20
Lev. 15:25
Mark. 5:25
Luk. 8:43
En zie, een vrouw die al twaalf jaar bloedvloeiingen had, kwam van achteren naar Hem toe en raakte de zoom van Zijn bovenkleed aan;

21want zij zei bij zichzelf: Als ik alleen maar Zijn bovenkleed aanraak, zal ik gezond worden.

22Jezus keerde Zich om, zag haar en zei:

9:22
Mark. 5:34
Luk. 8:48
Heb goede moed, dochter, uw geloof heeft u behouden. En de vrouw was vanaf dat moment gezond.

23

9:23
Mark. 5:38
Luk. 8:51
Toen Jezus in het huis van de leidinggevende kwam, en de fluitspelers en de misbaar makende menigte zag,

24zei Hij tegen hen: Vertrek, want het meisje is niet gestorven, maar het

9:24
Joh. 11:11
slaapt. En zij lachten Hem uit.

25Toen de menigte weggestuurd was, ging Hij naar binnen en greep haar hand; en het meisje stond op.

26En het gerucht hierover verspreidde zich door heel dat gebied.

De twee blinden

27En toen Jezus vandaar verderging, volgden Hem twee blinden, die riepen: Zoon van David, ontferm U over ons!

28Toen Hij in huis gekomen was, kwamen de blinden naar Hem toe. En Jezus zei tegen hen: Gelooft u dat Ik dat kan doen? Zij zeiden tegen Hem: Ja, Heere.

29Toen raakte Hij hun ogen aan en zei: Het zal u gaan naar uw geloof.

30En hun ogen werden geopend.

9:30
Matt. 12:16
Luk. 5:14
En Jezus vermaande hen streng en zei: Kijk uit, niemand mag het te weten komen!

31

9:31
Mark. 7:36
Maar zij gingen weg en maakten Hem bekend in heel dat gebied.

De bezetene die niet kon spreken

32

9:32
Matt. 12:22
Luk. 11:14
Toen dezen weggingen, zie, men bracht iemand bij Hem die niet kon spreken en door een demon bezeten was.

33En toen de demon uitgedreven was, sprak hij die niet had kunnen spreken. En de menigte verwonderde zich en zei: Er is nog nooit zoiets in Israël gezien!

34Maar de Farizeeën zeiden:

9:34
Matt. 12:24
Mark. 3:22
Luk. 11:15
Hij drijft de demonen uit door de aanvoerder van de demonen.

De oogst is groot

35

9:35
Mark. 6:6
Luk. 13:22
En Jezus trok rond in al de steden en dorpen en gaf onderwijs in hun synagogen, en Hij predikte het Evangelie van het Koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk.

36

9:36
Mark. 6:34
Toen Hij de menigte zag, was Hij innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren,
9:36
Jer. 23:1
Ezech. 34:2
zoals schapen die geen herder hebben.

37Toen zei Hij tegen Zijn discipelen:

9:37
Luk. 10:2
Joh. 4:35
De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders.

38

9:38
2 Thess. 3:1
Bid daarom tot de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt.