Herziene Statenvertaling (HSV)
20

De arbeiders in de wijngaard

201Want het Koninkrijk der hemelen is als een heer des huizes, die 's morgens vroeg eropuit ging om arbeiders voor zijn wijngaard in te huren.

2Nadat hij het met de arbeiders eens geworden was voor een penning20:2 penning - Letterlijk: denarie, dat is het dagloon van een arbeider; zie ook de verzen 9, 10, en 13. per dag, stuurde hij hen zijn wijngaard in.

3En toen hij omstreeks het derde uur eropuit ging, zag hij anderen werkloos op de markt staan.

4Ook tegen hen zei hij: Gaat u ook naar de wijngaard, en ik zal u geven wat rechtvaardig is. En zij gingen.

5Toen hij nogmaals eropuit gegaan was, omstreeks het zesde en het negende uur, deed hij hetzelfde.

6En toen hij omstreeks het elfde uur eropuit ging, vond hij weer anderen werkloos staan en hij zei tegen hen: Waarom staat u hier heel de dag werkloos?

7Zij zeiden tegen hem: Omdat niemand ons ingehuurd heeft. Hij zei tegen hen: Gaat u ook naar de wijngaard en u zult ontvangen wat rechtvaardig is.

8Toen het avond geworden was, zei de heer van de wijngaard tegen zijn rentmeester: Roep de arbeiders en geef hun het loon, te beginnen bij de laatsten, tot de eersten.

9En toen zij kwamen die omstreeks het elfde uur ingehuurd waren, ontvingen zij ieder een penning.

10En toen de eersten kwamen, dachten zij dat zij meer ontvangen zouden; maar ook zij ontvingen ieder een penning.

11Toen zij die ontvangen hadden, morden zij tegen de heer des huizes

12en zeiden: Deze laatsten hebben maar één uur gewerkt, en u hebt ze gelijkgesteld met ons, die de last van de dag en de hitte verdragen hebben.

13Maar hij antwoordde en zei tegen een van hen: Vriend, ik doe u geen onrecht; bent u het niet met mij eens geworden over een penning?

14Neem wat van u is, en vertrek. Ik wil aan hem die het laatst kwam, hetzelfde geven als aan u.

15

20:15
Rom. 9:21
Of is het mij niet geoorloofd met het mijne te doen wat ik wil? Of bent u afgunstig20:15 bent u afgunstig - Letterlijk: is uw oog boos. omdat ik goed ben?

16

20:16
Matt. 19:30
Mark. 10:31
Luk. 13:30
Zo zullen de laatsten de eersten zijn, en de eersten de laatsten;
20:16
Matt. 22:14
want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.

Derde aankondiging van het lijden

17

20:17
Mark. 10:32
Luk. 18:31
24:7
En toen Jezus naar Jeruzalem ging, nam Hij de twaalf discipelen onderweg apart bij Zich en zei tegen hen:

18Zie, wij gaan naar Jeruzalem en de Zoon des mensen zal aan de overpriesters en schriftgeleerden overgeleverd worden, en zij zullen Hem ter dood veroordelen;

19

20:19
Matt. 27:2
Luk. 23:1
Joh. 18:28,31
Hand. 3:23
en zij zullen Hem aan de heidenen overleveren om Hem te bespotten en te geselen en te kruisigen; maar op de derde dag zal Hij opgewekt worden.

De zonen van Zebedeüs

20

20:20
Mark. 10:35
Toen kwam de moeder van de zonen van Zebedeüs met haar zonen naar Hem toe. Zij knielde voor Hem neer om Hem iets te vragen.

21Hij zei tegen haar: Wat wilt u? Zij zei tegen Hem: Zeg dat deze twee zonen van mij mogen zitten, de één aan Uw rechter- en de ander aan Uw linkerhand in Uw Koninkrijk.

22Maar Jezus antwoordde en zei:

20:22
Rom. 8:26
U weet niet wat u vraagt; kunt u de drinkbeker drinken die Ik drinken zal, en met de doop gedoopt worden
20:22
Luk. 12:50
waarmee Ik gedoopt word? Zij zeiden tegen Hem: Dat kunnen wij.

23En Hij zei tegen hen: Mijn drinkbeker zult u wel drinken, en met de doop waarmee Ik gedoopt word, zult u gedoopt worden; maar het zitten aan Mijn rechter- en aan Mijn linkerhand is niet aan Mij om te geven, maar het zal gegeven worden aan hen voor wie het bestemd is

20:23
Matt. 25:34
door Mijn Vader.

24En toen de andere tien dit hoorden, namen zij het de twee broers zeer kwalijk.

25En toen Jezus hen bij Zich geroepen had, zei Hij:

20:25
Mark. 10:42
Luk. 22:25
U weet dat de leiders van de volken heerschappij over hen voeren, en de groten macht over hen uitoefenen.

26

20:26
1 Petr. 5:3
Maar zo zal het onder u niet zijn; maar wie onder u groot wil worden, die moet uw dienaar zijn;

27

20:27
Matt. 23:11
Mark. 9:35
10:43
en wie onder u de eerste wil zijn, die moet uw dienaar zijn,

28

20:28
Luk. 22:27
Joh. 13:14
Filipp. 2:7
zoals ook de Zoon des mensen niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen, en
20:28
Efez. 1:7
1 Tim. 2:6
1 Petr. 1:19
Zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen.

De blinden van Jericho

29

20:29
Mark. 10:46
Luk. 18:35
En toen zij Jericho uit gingen, volgde een grote menigte Hem.

30En zie, twee blinden, die aan de weg zaten, riepen, toen zij hoorden dat Jezus voorbijging: Heere, Zoon van David, ontferm U over ons!

31De menigte bestrafte hen, opdat zij zouden zwijgen; maar zij riepen des te meer: Ontferm U over ons, Heere, Zoon van David!

32En Jezus stond stil, riep hen en zei: Wat wilt u dat Ik voor u doen zal?

33Zij zeiden tegen Hem: Heere, dat onze ogen geopend worden.

34En Jezus, Die innerlijk met ontferming bewogen was, raakte hun ogen aan; en meteen werden hun ogen ziende, en zij volgden Hem.