Herziene Statenvertaling (HSV)
19

De heiligheid van het huwelijk

191En

19:1
Mark. 10:1
het gebeurde, toen Jezus deze woorden geëindigd had, dat Hij uit Galilea vertrok en over de Jordaan naar het gebied van Judea ging.

2En een grote menigte volgde Hem, en Hij genas hen daar.

3

19:3
Mark. 10:2
En de Farizeeën kwamen naar Hem toe om Hem te verzoeken en zeiden tegen Hem: Is het een man toegestaan zijn vrouw om allerlei redenen te verstoten?

4En Hij antwoordde en zei tegen hen: Hebt u niet gelezen dat Hij Die de mens gemaakt heeft, hen

19:4
Gen. 1:27
van het begin af mannelijk en vrouwelijk gemaakt heeft,

5

19:5
Gen. 2:24
Efez. 5:31
en gezegd heeft: Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en
19:5
1 Kor. 6:16
die twee zullen tot één vlees zijn,

6zodat zij niet meer twee zijn, maar één vlees? Dus,

19:6
1 Kor. 7:10
wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat niet scheiden.

7Zij zeiden tegen Hem:

19:7
Deut. 24:1
Jer. 3:1
Waarom heeft Mozes dan geboden een echtscheidingsbrief te geven en haar te verstoten?

8Hij zei tegen hen: Mozes heeft vanwege de hardheid van uw hart u toegestaan uw vrouw te verstoten; maar van het begin af is het zo niet geweest.

9

19:9
Matt. 5:32
Mark. 10:11
Luk. 16:18
1 Kor. 7:10
Maar Ik zeg u: Wie zijn vrouw verstoot anders dan om hoererij en met een ander trouwt, die pleegt overspel, en wie met de verstotene trouwt, pleegt ook overspel.

10Zijn discipelen zeiden tegen Hem: Als de zaak van de man met de vrouw er zo voor staat, is het beter niet te trouwen.

11Maar Hij zei tegen hen:

19:11
1 Kor. 7:7,17
Niet allen vatten dit woord, maar alleen zij aan wie het gegeven is.

12Want er zijn ontmanden die uit de moederschoot zo geboren zijn; en er zijn ontmanden die door de mensen ontmand zijn; en er zijn ontmanden die zichzelf ontmand hebben om het Koninkrijk der hemelen. Wie dit vatten kan, laat die het vatten.

Jezus zegent de kinderen

13

19:13
Mark. 10:13
Luk. 18:15
Toen werden kinderen bij Hem gebracht, opdat Hij de handen op hen zou leggen en zou bidden; maar de discipelen bestraften hen.

14Maar Jezus zei:

19:14
Matt. 18:3
1 Kor. 14:20
1 Petr. 2:2
Laat de kinderen begaan en verhinder hen niet bij Mij te komen, want voor zodanigen is het Koninkrijk der hemelen.

15En nadat Hij de handen op hen gelegd had, vertrok Hij vandaar.

De rijke jongeman

16

19:16
Mark. 10:17
Luk. 18:18
En zie, er kwam iemand naar Hem toe en die zei tegen Hem: Goede Meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te hebben?

17Hij zei tegen hem: Waarom noemt u Mij goed? Niemand is goed behalve Eén, namelijk God. Maar wilt u tot het leven ingaan, neem dan de geboden in acht.

18Hij zei tegen Hem: Welke? Jezus zei:

19:18
Ex. 20:12
Deut. 5:17
Rom. 13:9
U zult niet doden; u zult geen overspel plegen; u zult niet stelen; u zult geen vals getuigenis afleggen;

19eer uw vader en moeder; en:

19:19
Lev. 19:17
Matt. 22:39
Mark. 12:31
Gal. 5:14
Jak. 2:8
u zult uw naaste liefhebben als uzelf.

20De jongeman zei tegen Hem: Al deze dingen heb ik in acht genomen van mijn jeugd af; wat ontbreekt mij nog?

21Jezus zei tegen hem: Als u volmaakt wilt zijn,

19:21
Luk. 12:33
16:9
ga dan heen, verkoop wat u hebt,
19:21
Matt. 6:19
1 Tim. 6:19
en geef het aan de armen, en u zult een schat hebben in de hemel; en kom dan en volg Mij.

22Toen de jongeman dit woord gehoord had, ging hij bedroefd weg, want hij had veel bezittingen.

23Jezus zei tegen Zijn discipelen: Voorwaar, Ik zeg u

19:23
Spr. 11:28
Mark. 10:23
Luk. 18:24
dat een rijke moeilijk het Koninkrijk der hemelen kan binnengaan.

24Nogmaals zeg Ik u: Het is gemakkelijker dat een kameel door het oog van een naald gaat, dan dat een rijke het Koninkrijk van God binnengaat.

25Toen Zijn discipelen dit hoorden, stonden zij versteld en zeiden: Wie kan dan zalig worden?

26Maar Jezus keek hen aan en zei tegen hen: Bij de mensen is dat onmogelijk,

19:26
Job 42:2
Jer. 32:17
Zach. 8:6
Luk. 1:37
18:27
maar bij God zijn alle dingen mogelijk.

27

19:27
Matt. 4:20
Mark. 10:28
Luk. 5:11
18:28
Toen antwoordde Petrus en zei tegen Hem: Zie, wij hebben alles verlaten en zijn U gevolgd; wat zal dan ons deel zijn?

28En Jezus zei tegen hen: Voorwaar, Ik zeg u dat u die Mij gevolgd bent, in de wedergeboorte, als de Zoon des mensen zal zitten op de troon van Zijn heerlijkheid,

19:28
Luk. 22:30
ook zult zitten op twaalf tronen en de twaalf stammen van Israël zult oordelen.

29

19:29
Deut. 33:9
En al wie huizen of broers of zusters of vader of moeder of vrouw of kinderen of akkers zal verlaten hebben omwille van Mijn Naam,
19:29
Job 42:12
die zal honderdvoudig ontvangen en het eeuwige leven beërven.

30

19:30
Mark. 10:31
Luk. 13:30
Maar veel eersten zullen de laatsten zijn, en veel laatsten de eersten.