Herziene Statenvertaling (HSV)
17

De verheerlijking op de berg

171En

17:1
Mark. 9:2
Luk. 9:28
2 Petr. 1:17
na zes dagen nam Jezus Petrus en Jakobus en Johannes, zijn broer, met Zich mee en bracht hen op een hoge berg, alleen hen.

2En Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd; Zijn gezicht straalde als de zon en Zijn kleren werden wit als het licht.

3En zie, aan hen verschenen Mozes en Elia, die met Hem spraken.

4Petrus antwoordde en zei tegen Jezus: Heere, het is goed dat wij hier zijn; laten wij, als U wilt, hier drie tenten maken, voor U een, voor Mozes een, en een voor Elia.

5Terwijl hij nog sprak, zie, een lichtende wolk overschaduwde hen; en zie, een stem uit de wolk zei:

17:5
Jes. 42:1
Matt. 3:17
Mark. 1:11
9:7
Luk. 3:22
9:35
Kol. 1:13
2 Petr. 1:17
Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb;
17:5
Deut. 18:19
Hand. 3:22
luister naar Hem!

6En toen de discipelen dit hoorden, wierpen zij zich met het gezicht ter aarde en werden zeer bevreesd.

7En Jezus kwam bij hen, raakte hen aan en zei: Sta op en wees niet bevreesd.

8Toen zij hun ogen opsloegen, zagen zij niemand dan Jezus alleen.

9

17:9
Mark. 9:9
Luk. 9:36
En toen zij van de berg afdaalden, gebood Jezus hun: Vertel niemand van wat u gezien hebt, totdat de Zoon des mensen opgestaan is uit de doden.

10

17:10
Mark. 9:11
En Zijn discipelen vroegen Hem: Waarom zeggen de schriftgeleerden dan dat
17:10
Mal. 4:5
Matt. 11:14
Mark. 9:11
Elia eerst moet komen?

11Jezus antwoordde en zei tegen hen: Elia zal wel eerst komen en alles herstellen.

12Ik zeg u echter dat Elia al gekomen is, en ze hebben hem niet erkend, maar ze hebben met hem gedaan alles wat ze wilden; zo zal ook de Zoon des mensen door hen lijden.

13Toen begrepen de discipelen dat Hij tot hen over Johannes de Doper gesproken had.

De maanzieke jongen

14

17:14
Mark. 9:16
Luk. 9:37
En toen zij bij de menigte gekomen waren, kwam er iemand bij Hem, die voor Hem op de knieën viel en zei:

15Heere, ontferm U over mijn zoon, want hij is maanziek en heeft veel te lijden, want dikwijls valt hij in het vuur en dikwijls in het water.

16En ik heb hem bij Uw discipelen gebracht, maar zij konden hem niet genezen.

17Jezus antwoordde en zei: O ongelovig en ontaard geslacht, hoelang zal Ik nog bij u zijn, hoelang zal Ik u nog verdragen? Breng hem hier bij Mij.

18En Jezus bestrafte hem, en de demon ging van hem uit; en het kind was vanaf dat moment genezen.

19

17:19
Mark. 9:28
Toen kwamen de discipelen bij Jezus en zeiden, toen zij alleen waren: Waarom konden wij hem niet uitdrijven?

20Jezus zei tegen hen: Vanwege uw ongeloof,

17:20
Matt. 21:21
Luk. 17:6
want voorwaar, Ik zeg u: Als u een geloof had als een mosterdzaad, u zou tegen deze berg zeggen: Verplaats u van hier naar daar! En hij zou gaan, en niets zou voor u onmogelijk zijn.

21Maar dit soort gaat niet uit dan door bidden en vasten.

Tweede aankondiging van het lijden

22

17:22
Matt. 16:21
20:18
Mark. 8:31
9:31
10:33
Luk. 9:22,44
18:31
Toen zij in Galilea verbleven, zei Jezus tegen hen: De Zoon des mensen zal overgeleverd worden in de handen van mensen.

23En zij zullen Hem doden, maar op de derde dag zal Hij opgewekt worden. En zij werden erg bedroefd.

De tempelbelasting

24Toen zij Kapernaüm binnengekomen waren, gingen zij die de twee drachmen inden, naar Petrus toe en zeiden: Betaalt uw Meester de twee drachmen niet?

25Hij zei:

17:25
Matt. 22:21
Rom. 13:7
Jawel. En toen hij in huis gekomen was, was Jezus hem voor en zei: Wat denkt u, Simon? De koningen van de aarde, van wie ontvangen zij tol of belasting, van hun zonen of van vreemden?

26Petrus zei tegen Hem: Van vreemden. Jezus zei tegen hem: Dan zijn de zonen dus vrijgesteld.

27Maar om hun geen aanstoot te geven: ga naar de zee, werp een vishaak uit, en pak de eerste vis die bovenkomt. Doe zijn bek open en u zult een stater17:27 Een stater is vier drachmen. vinden. Neem die en geef hem aan hen voor Mij en voor u.