Herziene Statenvertaling (HSV)
20

De vraag naar de bevoegdheid van Jezus

201

20:1
Matt. 21:23
Mark. 11:27
Hand. 4:7
7:27
Het gebeurde op een van die dagen, toen Hij in de tempel het volk onderwees en het Evangelie verkondigde, dat de overpriesters en de schriftgeleerden met de oudsten daarbij kwamen staan.

2En zij zeiden tegen Hem: Zeg ons met welke bevoegdheid U deze dingen doet, of wie het is die U deze bevoegdheid heeft gegeven.

3En Hij antwoordde en zei tegen hen: Ik zal u ook één vraag stellen. Zeg Mij eens:

4De doop van Johannes, was die uit de hemel of uit de mensen?

5Zij nu overlegden onder elkaar en zeiden: Als wij zeggen: Uit de hemel, dan zal Hij zeggen: Waarom hebt u hem dan niet geloofd?

6Maar als wij zeggen: Uit de mensen, dan zal heel het volk ons stenigen, want het is ervan overtuigd dat Johannes een profeet was.

7En zij antwoordden dat zij niet wisten vanwaar hij was.

8Daarop zei Jezus tegen hen: Dan zeg Ik u ook niet met welke bevoegdheid Ik deze dingen doe.

De slechte landbouwers

9

20:9
Ps. 80:9
Jes. 5:1
Jer. 2:21
12:10
Matt. 21:33
Mark. 12:1
En Hij begon tot het volk deze gelijkenis te zeggen: Iemand plantte een wijngaard en verhuurde die aan landbouwers en ging een tijd lang naar het buitenland.

10En toen het de tijd was, stuurde hij een dienaar naar de landbouwers, opdat zij hem een deel van de opbrengst van de wijngaard zouden geven. De landbouwers echter sloegen hem en stuurden hem met lege handen weg.

11En hij stuurde nog een andere dienaar, maar zij sloegen ook hem, behandelden hem schandelijk en stuurden hem met lege handen weg.

12Daarna stuurde hij nog een derde, maar zij verwondden ook deze en wierpen hem eruit.

13En de heer van de wijngaard zei: Wat zal ik doen? Ik zal mijn geliefde zoon sturen. Als zij deze zien, zullen zij mogelijk ontzag voor hem hebben.

14Maar toen de landbouwers hem zagen, overlegden zij onder elkaar en zeiden:

20:14
Ps. 2:8
Hebr. 1:2
Dit is de erfgenaam.
20:14
Gen. 37:18
Ps. 2:1
Matt. 26:3
27:1
Joh. 11:53
Kom, laten we hem doden, opdat de erfenis van ons zal worden.

15En toen zij hem buiten de wijngaard geworpen hadden, doodden zij hem. Wat zal dan de heer van de wijngaard met hen doen?

16Hij zal komen en die landbouwers ombrengen en zal de wijngaard aan anderen geven. En toen zij dit hoorden, zeiden zij: Dat nooit.

17Maar Hij keek hen aan en zei: Wat betekent dan dit wat

20:17
Ps. 118:22
Jes. 8:14
28:16
Matt. 21:42
Mark. 12:10
Hand. 4:11
Rom. 9:33
1 Petr. 2:4,7
geschreven staat: De steen die de bouwers verworpen hebben, is tot een hoeksteen geworden?

18

20:18
Jes. 8:15
Zach. 12:3
Ieder die op die steen valt, zal verpletterd worden
20:18
Dan. 2:34
en op wie hij valt, die zal hij vermorzelen.

19En de overpriesters en schriftgeleerden probeerden op datzelfde moment de hand aan Hem te slaan. Zij waren echter bevreesd voor het volk, want zij begrepen dat Hij deze gelijkenis met het oog op hen gesproken had.

Het betalen van belasting

20

20:20
Matt. 22:16
Mark. 12:13
En zij hielden Hem nauwlettend in het oog en stuurden spionnen die zich voordeden alsof zij rechtvaardig waren, met de bedoeling Hem op een woord te vangen en Hem dan over te leveren aan de overheid en aan de macht van de stadhouder.

21En zij stelden Hem een vraag en zeiden: Meester, wij weten dat U juist spreekt en onderwijs geeft en niemand naar de ogen ziet, maar de weg van God naar waarheid onderwijst.

22Is het ons geoorloofd de keizer belasting te betalen of niet?

23En Hij merkte hun sluwheid en zei tegen hen: Waarom verzoekt u Mij?

24Laat Mij een penning20:24 penning - Letterlijk: denarie, dat is het dagloon van een arbeider. zien. Van wie is het beeld en opschrift? Zij antwoordden en zeiden: Van de keizer.

25En Hij zei tegen hen:

20:25
Matt. 17:25
22:21
Rom. 13:7
Geef dan aan de keizer wat van de keizer is en aan God wat van God is.

26Zij nu konden Hem tegenover het volk op Zijn woord niet vangen en zij verwonderden zich over Zijn antwoord en zwegen.

De Sadduceeën en de opstanding

27

20:27
Matt. 22:23
Mark. 12:18
Hand. 23:8
En sommigen van de Sadduceeën, die ontkennen dat er een opstanding is, kwamen naar Hem toe, en vroegen Hem

28en zeiden: Meester,

20:28
Deut. 25:5
Mozes heeft ons geschreven: Als iemands broer die een vrouw heeft, sterft en deze sterft kinderloos, laat dan zijn broer de vrouw nemen en nageslacht voor zijn broer verwekken.

29Er waren nu zeven broers. En de eerste nam een vrouw en stierf kinderloos.

30Toen nam de tweede de vrouw en ook hij stierf kinderloos.

31Ook de derde nam haar en evenzo alle zeven. Zij lieten geen van allen kinderen na en zijn gestorven.

32En ten slotte stierf na allen ook de vrouw.

33In de opstanding nu, van wie van hen zal zij dan de vrouw zijn? Want die zeven hebben haar tot vrouw gehad.

34En Jezus antwoordde en zei tegen hen: De kinderen van deze wereld trouwen en worden ten huwelijk gegeven,

35maar zij die het waard geacht zijn die toekomstige wereld te verkrijgen, en de opstanding uit de doden, zullen niet trouwen en ook niet ten huwelijk gegeven worden.

36Want zij kunnen niet meer sterven, omdat zij

20:36
1 Joh. 3:2
gelijk zijn aan engelen. En zij zijn kinderen van God, omdat zij kinderen van de opstanding zijn.

37En dat de doden opgewekt zullen worden, heeft ook Mozes duidelijk te kennen gegeven bij de doornstruik, toen hij

20:37
Ex. 3:6
Hand. 7:32
Hebr. 11:16
de Heere de God van Abraham, de God van Izak en de God van Jakob noemde.

38God nu is niet een God van de doden, maar van de levenden, want voor Hem leven zij allen.

39En sommigen van de schriftgeleerden antwoordden en zeiden: Meester, dat hebt U goed gezegd.

40En zij durfden Hem verder niets meer te vragen.

De Zoon en de Heere van David

41

20:41
Matt. 22:42
Mark. 12:35
En Hij zei tegen hen: Hoe kan men zeggen dat de Christus een Zoon van David is?

42David zelf zegt namelijk in het boek van de psalmen:

20:42
Ps. 110:1
Hand. 2:34
1 Kor. 15:25
Hebr. 1:13
10:13
De Heere heeft gezegd tegen mijn Heere: Zit aan Mijn rechterhand,

43totdat Ik Uw vijanden neergelegd heb als een voetbank voor Uw voeten.

44David dan noemt Hem zijn Heere en hoe kan Hij dan zijn Zoon zijn?

Waarschuwing tegen de schriftgeleerden

45En ten aanhoren van al het volk zei Hij tegen Zijn discipelen:

46

20:46
Matt. 23:5,6
Mark. 12:38,39
Luk. 11:43
Wees op uw hoede voor de schriftgeleerden, die in lange gewaden rond willen lopen en zeer gesteld zijn op begroetingen op de markten, de voorste plaatsen in de synagogen en de ereplaatsen tijdens de maaltijden,

47

20:47
Matt. 23:14
Mark. 12:40
2 Tim. 3:6
Tit. 1:11
die de huizen van de weduwen verslinden en voor de schijn lange gebeden doen. Zij zullen een zwaarder oordeel ontvangen.