Herziene Statenvertaling (HSV)
13

Schuld en lijden

131Er waren juist op dat tijdstip enigen bij Hem, die Hem berichtten over de Galileeërs van wie Pilatus het bloed met hun offers vermengd had.

2En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Denkt u dat deze Galileeërs grotere zondaars zijn geweest dan alle andere Galileeërs, omdat zij zulke dingen geleden hebben?

3Ik zeg u: Nee, maar als u zich niet bekeert, zult u allen evenzo omkomen.

4Of die achttien, op wie de toren in Siloam viel en die daardoor gedood werden, denkt u dat zij meer schuld hebben gehad dan alle andere mensen die in Jeruzalem wonen?

5Ik zeg u: Nee, maar als u zich niet bekeert, zult u allen evenzo omkomen.

De onvruchtbare vijgenboom

6En Hij sprak deze gelijkenis: Iemand had een vijgenboom, die in zijn wijngaard geplant was. En hij kwam om daaraan vrucht te zoeken, maar vond die niet.

7Toen zei hij tegen de wijngaardenier: Zie, ik kom nu al drie jaar vrucht zoeken aan deze vijgenboom en vind die niet. Hak hem om. Waarom beslaat hij de aarde nutteloos?

8En hij antwoordde en zei tegen hem: Heer, laat hem ook nog dit jaar staan, totdat ik om hem heen gegraven en hem bemest heb.

9Wellicht dat hij dan vrucht draagt. Maar zo niet, dan moet u hem alsnog omhakken.

Genezing van de kromgebogen vrouw

10En Hij gaf onderwijs op de sabbat in één van de synagogen.

11En zie, er was een vrouw die achttien jaar lang een geest had die haar ziek maakte en zij was kromgebogen en kon zich in het geheel niet oprichten.

12En toen Jezus haar zag, riep Hij haar bij Zich en zei tegen haar: Vrouw, u bent verlost van uw ziekte.

13En Hij legde de handen op haar en zij werd onmiddellijk weer opgericht en verheerlijkte God.

14En het hoofd van de synagoge, die verontwaardigd was dat Jezus op de sabbat genas, antwoordde en zei tegen de menigte:

13:14
Ex. 20:9
Deut. 5:13
Ezech. 20:12
Er zijn zes dagen waarop men moet werken. Kom dan daarop en laat u genezen, maar niet op de dag van de sabbat.

15De Heere dan antwoordde hem en zei: Huichelaar,

13:15
Ex. 23:5
Deut. 22:4
Luk. 14:5
maakt niet ieder van u op de sabbat zijn os of ezel van de voederbak los en leidt hem weg om hem te laten drinken?

16En moest dan deze vrouw, die een dochter van Abraham is en die de satan, zie, nu achttien jaar gebonden had, niet losgemaakt worden van deze band op de dag van de sabbat?

17En toen Hij dit zei, stonden al Zijn tegenstanders beschaamd en de hele menigte was blij om alle heerlijke dingen die door Hem gebeurden.

Het mosterdzaadje en het zuurdeeg

18

13:18
Matt. 13:31
Mark. 4:30
En Hij zei: Waaraan is het Koninkrijk van God gelijk en waarmee zal Ik het vergelijken?

19Het is gelijk aan een mosterdzaad, dat iemand nam en in zijn tuin zaaide. En het groeide op en werd tot een grote boom en de vogels in de lucht maakten een nest in zijn takken.

20En Hij zei opnieuw:

13:20
Matt. 13:33
Waarmee zal Ik het Koninkrijk van God vergelijken?

21Het is gelijk aan zuurdeeg, dat een vrouw nam en in drie maten meel deed, totdat het helemaal doorzuurd was.

De nauwe poort

22

13:22
Matt. 9:35
Mark. 6:6
En Hij trok door steden en dorpen heen, terwijl Hij onderwijs gaf en op weg was naar Jeruzalem.

23En iemand zei tegen Hem: Heere, zijn het weinigen, die zalig worden? En Hij zei tegen hen:

24

13:24
Matt. 7:13
Strijd om binnen te gaan door de nauwe poort, want velen, zeg Ik u, zullen proberen binnen te gaan en het niet kunnen,

25namelijk vanaf het ogenblik dat de Heer des huizes is opgestaan

13:25
Matt. 25:11
Luk. 6:46
en de deur heeft gesloten. Dan zult u beginnen buiten te staan en op de deur te kloppen en te zeggen: Heere, Heere, doe ons open. En Hij zal antwoorden en tegen u zeggen: Ik weet niet
13:25
Matt. 25:12
waar u vandaan komt.

26Dan zult u beginnen te zeggen: Wij hebben in Uw tegenwoordigheid gegeten en gedronken en U hebt in onze straten onderwijs gegeven.

27

13:27
Matt. 7:23
En Hij zal zeggen: Ik zeg u, Ik weet niet waar u vandaan komt.
13:27
Ps. 6:9
Matt. 25:12,41
Ga weg van Mij, allen die ongerechtigheid bedrijven.

28

13:28
Matt. 8:12
13:42
24:51
Daar zal gejammer zijn en tandengeknars,
13:28
Matt. 8:11
wanneer u Abraham, Izak en Jakob en alle profeten in het Koninkrijk van God zult zien, maar u buitengeworpen.

29

13:29
Jes. 2:2
Mal. 1:11
Matt. 8:11
En daar zullen er komen van oost en west, van noord en zuid, en zij zullen aan tafel gaan in het Koninkrijk van God.

30

13:30
Matt. 19:30
20:16
Mark. 10:31
En zie, er zijn laatsten die de eersten zullen zijn en er zijn eersten die de laatsten zullen zijn.

Jezus gaat naar Jeruzalem om te lijden

31Op diezelfde dag kwamen er enige Farizeeën en zeiden tegen Hem: Ga weg en vertrek vanhier, want Herodes wil U doden.

32En Hij zei tegen hen: Ga heen en zeg die vos: Zie, Ik drijf demonen uit en verricht genezingen, vandaag en morgen, en op de derde dag word Ik voleindigd.

33Intussen moet Ik heden en morgen en de dag daarna reizen. Het gaat immers niet aan dat een profeet omkomt buiten Jeruzalem.

34

13:34
Matt. 23:37
Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt die naar u toe gezonden zijn,
13:34
Ps. 17:8
91:4
hoe vaak heb Ik uw kinderen bijeen willen brengen, op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels, maar u hebt niet gewild!

35

13:35
Ps. 69:26
Jes. 1:7
Jer. 7:34
Micha 3:12
Matt. 23:38
Hand. 1:20
Zie, uw huis wordt als een woestenij voor u achtergelaten. Voorwaar, Ik zeg u dat u Mij niet zult zien, totdat de tijd zal gekomen zijn dat u zult zeggen:
13:35
Ps. 118:26
Gezegend is Hij Die komt in de Naam van de Heere.