Herziene Statenvertaling (HSV)
17

De offerplaats

171De HEERE sprak tot Mozes:

2Spreek tot Aäron, tot zijn zonen en tot al de Israëlieten, en zeg tegen hen: Dit is het woord dat de HEERE geboden heeft:

3Iedereen uit het huis van Israël die een rund, een lam of een geit in het kamp slacht of die juist buiten het kamp slacht,

4en het dier niet bij de ingang van de tent van ontmoeting brengt om het de HEERE als offergave aan te bieden vóór de tabernakel van de HEERE – die man moet het bloed aangerekend worden; hij heeft bloed vergoten. Daarom moet die man uit het midden van zijn volk uitgeroeid worden,

5opdat de Israëlieten hun offers, die zij nu nog in het open veld brengen, naar de HEERE brengen, naar de ingang van de tent van ontmoeting, naar de priester, en ze als dankoffers aan de HEERE offeren.

6De priester moet dan het bloed op het altaar van de HEERE bij de ingang van de tent van ontmoeting sprenkelen en het vet in rook laten opgaan

17:6
Ex. 29:18
Lev. 4:31
als een aangename geur voor de HEERE.

7Zij mogen hun offers niet meer aan de demonen brengen, waar zij als in hoererij achter aangaan. Dit is voor hen een eeuwige verordening, al hun generaties door.

8Verder moet u tegen hen zeggen: Iedereen uit het huis van Israël en van de vreemdelingen die in hun midden verblijven, die een brandoffer of slachtoffer brengt,

9en dat niet bij de ingang van de tent van ontmoeting brengt om het te bereiden voor de HEERE – die man moet uit zijn volksgenoten uitgeroeid worden.

Verbod om bloed te eten

10Iedereen uit het huis van Israël en van de vreemdelingen die in hun midden verblijven,

17:10
Gen. 9:4
Lev. 3:17
7:27
19:26
Deut. 12:16,23
1 Sam. 14:33
die wat voor bloed dan ook gegeten heeft, tegen die persoon die dat bloed gegeten heeft, zal Ik Mijn aangezicht keren, en Ik zal hem uit het midden van zijn volk uitroeien.

11Want het leven van het vlees is in het bloed, en Ik heb dat Zelf voor u op het altaar gegeven om voor uw leven verzoening te doen. Want het is het bloed dat door middel van het leven verzoening bewerkt.

12Daarom heb Ik tegen de Israëlieten gezegd: Niemand van u mag bloed eten. Ook de vreemdeling die in uw midden verblijft, mag geen bloed eten.

13Iedereen van de Israëlieten en van de vreemdelingen die in hun midden verblijven, die wilde dieren of vogels die gegeten mogen worden, tijdens de jacht vangt, die moet het bloed van het dier eruit laten lopen en het met aarde toedekken.

14

17:14
Gen. 9:4
Want het is het leven van alle vlees. Hun bloed staat voor hun leven. Daarom heb Ik tegen de Israëlieten gezegd: U mag geen bloed eten van wat voor vlees dan ook, want het bloed is het leven van alle vlees. Wie dat eet, moet uitgeroeid worden.

15

17:15
Ex. 22:31
Lev. 11:40
Ezech. 44:31
En ieder van de ingezetenen of van de vreemdelingen die een kadaver of een verscheurd dier eet, moet zijn kleren wassen en zich met water wassen. Hij is onrein tot de avond, en daarna is hij rein.

16Maar als hij die niet wast en zijn lichaam niet baadt, laadt hij zijn ongerechtigheid op zich.

18

Huwelijkswetten

181De HEERE sprak tot Mozes:

2Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen: Ik ben de HEERE, uw God.

3U mag de gebruiken van het land Egypte, waarin u gewoond hebt, niet navolgen, en ook de gebruiken van het land Kanaän, waar Ik u naartoe breng, mag u niet navolgen. U mag niet in hun verordeningen gaan.

4Mijn bepalingen moet u houden en Mijn verordeningen moet u in acht nemen door daarnaar te wandelen. Ik ben de HEERE, uw God.

5Mijn verordeningen en Mijn bepalingen moet u in acht nemen.

18:5
Ezech. 20:11,13
Rom. 10:5
Gal. 3:12
De mens die ze houdt, zal erdoor leven. Ik ben de HEERE.

6Niemand mag tot welke bloedverwant van zijn eigen familie dan ook naderen om de schaamdelen te ontbloten. Ik ben de HEERE.

7U mag de schaamte van uw vader, namelijk de schaamdelen van uw moeder, niet ontbloten. Zij is uw moeder, u mag haar schaamdelen niet ontbloten.

8

18:8
Lev. 20:11
1 Kor. 5:1
U mag de schaamdelen van de vrouw van uw vader niet ontbloten. Het is de schaamte van uw vader.

9De schaamdelen van uw zuster, de dochter van uw vader of de dochter van uw moeder, of ze nu in dit gezin of daarbuiten geboren is, hun schaamdelen mag u niet ontbloten.

10De schaamdelen van de dochter van uw zoon of van de dochter van uw dochter, hun schaamdelen mag u niet ontbloten, want zij zijn uw schaamte.

11

18:11
Lev. 20:17
De schaamdelen van de dochter van de vrouw van uw vader, die bij uw vader geboren is – zij is uw zuster – haar schaamdelen mag u niet ontbloten.

12

18:12
Lev. 20:19
U mag de schaamdelen van de zuster van uw vader niet ontbloten. Zij is een bloedverwante van uw vader.

13U mag de schaamdelen van de zuster van uw moeder niet ontbloten, want zij is een bloedverwante van uw moeder.

14

18:14
Lev. 20:20
Ezech. 22:11
U mag de schaamte van de broer van uw vader niet ontbloten. U mag niet tot zijn vrouw naderen, zij is uw tante.

15

18:15
Lev. 20:12
U mag de schaamdelen van uw schoondochter niet ontbloten. Zij is de vrouw van uw zoon, u mag haar schaamdelen niet ontbloten.

16

18:16
Lev. 20:21
U mag de schaamdelen van de vrouw van uw broer niet ontbloten. Het is de schaamte van uw broer.

17

18:17
Lev. 20:14
U mag de schaamdelen van een vrouw én die van haar dochter niet ontbloten. U mag niet de dochter van haar zoon en ook niet de dochter van haar dochter tot vrouw nemen om haar schaamdelen te ontbloten. Zij zijn bloedverwanten, het is schandelijk gedrag.

18Verder mag u niet naast uw eigen vrouw haar zuster tot vrouw nemen. U zou haar krenken door haar schaamte te ontbloten terwijl zij nog in leven is.

19

18:19
Lev. 20:18
U mag niet naderen tot een vrouw die vanwege haar afzondering onrein is, om haar schaamdelen te ontbloten.

20

18:20
Lev. 20:10
U mag niet met de vrouw van uw naaste de geslachtsdaad verrichten om gemeenschap met haar te hebben.18:20 om … te hebben - Letterlijk: om te zaaien. Dan verontreinigt u zich met haar.

21

18:21
Lev. 20:2
Deut. 18:10
2 Kon. 17:17
23:10
U mag niemand uit uw nageslacht overgeven om aan de Molech geofferd te worden. De Naam van uw God mag u niet ontheiligen. Ik ben de HEERE.

22

18:22
Lev. 20:13
U mag niet slapen met een mannelijk persoon, zoals u met een vrouw slaapt. Dat is een gruwel.

23

18:23
Lev. 20:15,16
Ook mag u met geen enkel dier de geslachtsdaad verrichten. Dan verontreinigt u uzelf daarmee. Een vrouw mag ook niet vóór een dier gaan staan om ermee te paren. Het is een afschuwelijke schanddaad.

24U mag uzelf niet verontreinigen met al die dingen, want de heidenvolken die Ik vóór u uit ga verdrijven, hebben zich met al die dingen verontreinigd,

25zodat het land onrein geworden is. Ik zal het zijn ongerechtigheid vergelden, zodat het land zijn bewoners zal uitspuwen.

26

18:26
Lev. 20:22
Maar ú moet Mijn verordeningen en Mijn bepalingen in acht nemen. U mag geen enkele van die gruweldaden doen, de ingezetene van het land niet, en ook de vreemdeling niet die in uw midden verblijft.

27Want de mensen in dit land die er vóór u waren, hebben al die gruweldaden gedaan, zodat het land onrein geworden is.

28Laat het land u niet uitspuwen, omdat u het verontreinigt, zoals het het heidenvolk dat er vóór u was, uitgespuwd heeft.

29Want al wie ook maar één van al die gruweldaden doet, de personen die ze doen, moeten uit het midden van hun volk uitgeroeid worden.

30Daarom moet u Mijn voorschriften in acht nemen en geen van die gruwelijke gebruiken die vóór u gedaan zijn, navolgen, en u daardoor niet verontreinigen. Ik ben de HEERE, uw God.

19

Huiselijke en burgerlijke wetten

191De HEERE sprak tot Mozes:

2Spreek tot heel de gemeenschap van de Israëlieten, en zeg tegen hen:

19:2
Lev. 11:44
20:7,26
1 Petr. 1:16
Heilig moet u zijn, want Ik, de HEERE, uw God, ben heilig.

3

19:3
Ex. 20:12
Ieder moet ontzag hebben voor zijn moeder en zijn vader en
19:3
Ex. 31:13
Lev. 26:2
Mijn sabbatten in acht nemen. Ik ben de HEERE, uw God.

4U mag u niet tot de afgoden wenden en

19:4
Ex. 34:17
voor uzelf geen gegoten goden maken. Ik ben de HEERE, uw God.

5Wanneer u nu een dankoffer aan de HEERE brengt, moet u dat zo brengen dat u voor Hem welgevallig bent.

6

19:6
Lev. 7:16
Op de dag van uw offer en op de volgende dag mag het gegeten worden, maar wat tot de derde dag overblijft, moet met vuur verbrand worden.

7Maar als het toch op de derde dag gegeten wordt, is het onrein vlees. Het zal u niet ten goede komen.

8Wie het namelijk eet, moet zijn ongerechtigheid dragen, omdat hij het heilige van de HEERE ontheiligd heeft. Daarom moet die persoon van zijn volksgenoten worden afgesneden.

9

19:9
Lev. 23:22
Deut. 24:19
Wanneer u nu de oogst van uw land binnenhaalt, mag u de rand van uw akker niet helemaal afmaaien, en wat van uw oogst is blijven liggen, mag u niet oprapen.

10U mag ook uw wijngaard niet nalopen en de afgevallen druiven van uw wijngaard niet oprapen. U moet ze voor de arme en voor de vreemdeling achterlaten. Ik ben de HEERE, uw God.

11

19:11
Ex. 20:15
U mag niet stelen, u mag niet liegen en iemand mag zijn naaste niet bedriegen.

12

19:12
Ex. 20:7
Deut. 5:11
U mag geen valse eed afleggen in Mijn Naam, en zo de Naam van uw God ontheiligen. Ik ben de HEERE.

13U mag uw naaste niet afpersen en niet beroven. Het

19:13
Deut. 24:14
Jak. 5:4
arbeidsloon van de dagloner mag niet de nacht bij u overblijven tot de volgende morgen.

14U mag een dove niet vervloeken en vóór een blinde mag u geen struikelblok neerleggen, maar u moet uw God vrezen. Ik ben de HEERE.

15U mag geen onrecht doen in de rechtspraak,

19:15
Deut. 1:17
16:19
Spr. 24:23
u mag geen partij trekken voor de arme en de aanzienlijke niet voortrekken.19:15 geen partij trekken … voortrekken - Letterlijk: het gezicht van de arme niet verheffen en het gezicht van de aanzienlijke niet voortrekken. Op rechtvaardige wijze moet u uw naaste oordelen.

16

19:16
Ex. 23:1
U mag onder uw volksgenoten niet met lasterpraat rondgaan, u mag uw naaste niet naar het leven staan. Ik ben de HEERE.

17

19:17
1 Joh. 2:9,11
3:15
U mag in uw hart uw broeder niet haten.
19:17
Matt. 18:15
Luk. 17:3
U moet uw naaste zeker terechtwijzen, zodat u geen zonde op hem laadt.

18

19:18
Matt. 5:39,44
Luk. 6:27
Rom. 12:19
1 Kor. 6:7
1 Thess. 5:15
1 Petr. 3:9
U mag geen wraak nemen of een wrok koesteren tegen uw volksgenoten, maar
19:18
Matt. 5:43
22:39
Rom. 13:9
Gal. 5:14
Jak. 2:8
u moet uw naaste liefhebben als uzelf. Ik ben de HEERE.

19U moet Mijn verordeningen in acht nemen. Van uw dieren mag u niet twee verschillende soorten laten paren,

19:19
Deut. 22:9
uw akker mag u niet met twee verschillende soorten zaad inzaaien, en een bovenkleed uit twee verschillende soorten stof vervaardigd, mag u niet dragen.

20En wanneer een man met een vrouw geslapen heeft en gemeenschap met haar gehad heeft,19:20 en … gehad heeft - Letterlijk: de bijligging van zaad. terwijl zij als slavin voor een andere man bestemd is en nog niet daadwerkelijk vrijgekocht of vrijgelaten is, dan moet er straf komen. Zij mogen niet gedood worden, want zij was nog niet in vrijheid gesteld.

21Hij moet dan zijn schuldoffer voor de HEERE bij de ingang van de tent van ontmoeting brengen, een ram als schuldoffer.

22Dan zal de priester met de ram van het schuldoffer verzoening voor hem doen voor het aangezicht van de HEERE over zijn zonde, die hij begaan heeft, en hem zal vergeving worden geschonken van zijn zonde, die hij begaan heeft.

23Wanneer u in het land komt en allerlei vruchtbomen plant, moet u de vruchten ervan als verboden beschouwen.19:23 als verboden beschouwen - Letterlijk: zijn voorhuid besnijden. Drie jaar lang zullen ze voor u verboden zijn, er mag niet van gegeten worden.

24Maar in het vierde jaar zullen alle vruchten ervan heilig zijn, tot lofzegging voor de HEERE.

25En in het vijfde jaar mag u de vruchten ervan eten om de opbrengst ervan voor u te vermeerderen. Ik ben de HEERE, uw God.

26U mag niets eten met het bloed er nog in. U mag niet aan wichelarij doen en u mag geen wolken duiden.

27

19:27
Lev. 21:5
U mag de zijkanten van uw hoofd niet afscheren en de randen van uw baard mag u niet weghalen.

28

19:28
Deut. 14:1
U mag vanwege een dode geen inkerving in uw lichaam maken en geen tatoeages bij uzelf aanbrengen. Ik ben de HEERE.

29U mag uw dochter niet schenden door haar hoererij te laten bedrijven, zodat het land geen hoererij bedrijft en het land niet met schandelijk gedrag vervuld wordt.

30U moet Mijn sabbatten in acht nemen en eerbied hebben voor Mijn heiligdom. Ik ben de HEERE.

31

19:31
Lev. 20:6
U mag u niet wenden tot de dodenbezweerders en tot de waarzeggers. U mag hen niet raadplegen, zodat u zich met hen verontreinigt. Ik ben de HEERE, uw God.

32U moet opstaan voor iemand met grijze haren en eer bewijzen aan een oudere. Uw God moet u vrezen. Ik ben de HEERE.

33

19:33
Ex. 22:21
Wanneer een vreemdeling bij u in uw land verblijft, mag u hem niet uitbuiten.

34De vreemdeling die bij u verblijft, moet voor u zijn als een ingezetene onder u. U moet hem liefhebben als uzelf, want u bent zelf vreemdelingen geweest in het land Egypte. Ik ben de HEERE, uw God.

35U mag geen onrecht doen in de rechtspraak, met de lengtemaat, met het gewicht en met de inhoudsmaat.

36

19:36
Spr. 11:1
16:11
20:10
U moet een zuivere weegschaal hebben, zuivere gewichten, een zuivere efa19:36 Een efa is een korenmaat van vermoedelijk tussen de 20 en 45 liter. en een zuivere hin.19:36 Een hin is vermoedelijk ongeveer 6 liter. Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit het land Egypte geleid heeft.

37U moet al Mijn verordeningen en al Mijn bepalingen in acht nemen en ze houden. Ik ben de HEERE.